05.11.2013 Tarihli Meclis Kararları

5 Kasım 20130
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                       

                                                         =============

 

 

KARAR 92-  Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme Belediyeleri ile Kullar ve Yuvacık Belediyelerinin bir kısmından oluşan “İzmit Belediyesi,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejand”ının birleştirilmesi ile güncellenen mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri ve onaylı Nazım İmar Planında alınan kararların mevcut imar planı üzerine aktarılması sonucu ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik düzenlemeleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejand teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.10.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5747 sayılı yasa ile oluşan İzmit İlçe Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonuı ve Lejand”ı teklifi incelendi.

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2013 tarih ve 556 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu doğrultusunda hazırlanan “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonuı ve Lejand” ı teklifi ile Kuruçeşme, Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya ile Kullar ve Yuvacık Belediyelerinin birleşmesi sonucu bütüncül imar planı kararlarının oluşturulması amacıyla güncellenen mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri, mevcut yapılaşma durumu ve onaylı Nazım İmar Planında alınan kararların imar planları üzerine aktarılmasına yönelik düzenlemelerin yapıldığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda teklif edilen “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonuı ve Lejand“ı üzerinde Komisyonumuzca yapılan ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda;

 

Kuruçeşme Bölgesi ;

1. İzmit- Hatipköy Mahallesi, G23b.23d.1c-2d Uygulama İmar Planı paftaları, “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip 365 nolu parselin güneyinde yer alan 10 metre genişliğindeki imar yolunun 1/5000 nazım imar planı doğrultusunda 12 metre olacak şekilde genişletilmesi,

2. İzmit- Hatipköy Mahallesi, G23b.23d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 2039, 2038, 2037, 2040 ve 2044 nolu imar adaları arasında yer alan 8 mt genişliğindeki imar yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 10 mt´ye çıkarılacak şekilde genişletilmesi, 2044 ada 1 parselde yer alan spor tesisi alanının kuzeyinde yer alan 17 mt genişliğindeki imar yolunun yine 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda batıya doğru devam ettirilmesi ve söz konusu düzenlemeler sonrası Spor Tesisi Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin tüm cephe hatlarından 5mt olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile söz konusu alanın güneyinde 2040 nolu imar adasında yer alan Konut Alanının TAKS ve KAKS oranlarını belirtir yapılanma koşulu değerinin mevcut imar planı üzerinde sehven yazılmadığı belirlendiğinden, bitişiğindeki imar adaları emsal alınarak 0,40/1,20 yapılanma koşulu değerinin imar planı üzerine aktarılması,

3. İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23b.4d, G23b.23b.4c ve G23b.23c.1a Uygulama İmar Planı paftaları, x: 4.515.568 – 4.515.948,  y: 489.604 – 490.021 koordinatları arasında yer alan Nato Boru Hattı üzerinde tanımsız olarak bırakılan alanların “Yeşil Alan” olarak planlanması,

4. İzmit- Hatipköy Mahallesi, G23b.23c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 406 adada yer alan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda “Park Alanı” olarak düzenlenmesi,

5. İzmit- Çınarlı Mahallesi, G23b.23d.1b Uygulama İmar Planı paftası, 658, 660, 661, 662 ve 663 no´lu parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile örtüşecek şekilde “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlanması,

6. İzmit- Çınarlı Mahallesi, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftası, 2109, 2108 ve 2110 no´lu imar adaları arasında kalan yol boşluğunun söz konusu konut alanlarına hizmet etmek üzere 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda “Park Alanı” olarak düzenlenmesi,

7. İzmit- Hatipköy Mahallesi, G23b.23c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 4885 ada 3 no´lu parselin bitişiğinde yer alan ve mevcut imar planında “Konut Alanı” kullanımına sahip tescil harici alanın ihdası mümkün olmadığından “Park Alanı” olarak planlanması,

8. İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 4895 no´lu imar adasının kuzeybatı köşesinde yer alan ve mevcut imar planında “Konut Alanı” kullanımına sahip tescil harici alanın ihdası mümkün olmadığından “Park Alanı” olarak planlanması,

9. İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftası, 2060 ada 22 no´lu parselin doğusunda yer alan ve mevcut uygulama imar planında “Konut Alanı” kullanımına sahip tescil harici alanın ihdası mümkün olmadığından “Park Alanı” olarak düzenlenmesi,

10. İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftası, 1224 ada 368 nolu parselde yer alan “İbadet Yeri” alanının sınırlarının güncel mülkiyet verileri doğrultusunda mülkiyet sınırı ile örtüşecek şekilde doğuya doğru genişletilerek yeniden düzenlenmesi,

11. İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftası, 2118 ve 2119 no´lu imar adaları arasında yer alan Park Alanının güney sınırının söz konusu alanının güney doğusunda yer alan 8 mt genişliğindeki imar yolunun devamlılığının sağlanması amacıyla yeniden düzenlenmesi ile 2119 ada 6 no´lu parselin kuzeydoğu köşesinin söz konusu parselde yer alan ruhsatlı bina esas alınarak yeniden düzenlenmesi,

 

Saraybahçe Bölgesi ;

12. İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24.3c Uygulama İmar Planı paftası, 985 ada, 9 no´lu parselin kuzeyinde yer alan 10 mt genişliğindeki imar yolunun hâlihazırdaki yol güzergahı göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ile devamında İstanbul-Ankara TEM Otoyolunun kuzeyinde kalan kısmının 7 mt olan yol genişliğinin 10 mt olacak şekilde düzenlenmesi,

13. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24a.3d-4c Uygulama İmar Planı paftaları, 996 ada 26 no´lu parselin doğusunda yer alan 8 mt genişliğindeki imar yollarının halihazırda açık olan yol güzergahı göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi,

14. İzmit-Arızlı Mevkii, G23b.24a.4d ve G23b.24d.1a Uygulama İmar Planı paftaları, 193 ada 1 nolu parselin doğusundan kuzeye doğru devam eden 10 mt genişliğindeki imar yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda genişletilerek 17 metre olarak düzenlenmesi ile söz konusu yolun doğusundaki “ağaçlandırılacak alan” kullanımına sahip 252 no´lu imar adasının bir kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda “Orman Alanı” olarak planlanması,

15. İzmit-Arızlı Mevkii, G23b.23c.1b-1c Uygulama İmar Planı paftası, 1799, 1800, 1801, 2717, 2720, 2723 nolu parseller üzerinde yer alan Ağaçlandırılacak Alan içerisinden 167 ada 2 nolu parselden itibaren 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda 12 metre genişliğinde imar yolunun açılması ve söz konusu imar yolunun planlanması sonrası batısında kalan 1799, 1800, 1801, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2723, 2725, 2726, 2727 no´lu parsellerin bir kısmı ile 2724 nolu parselin tamamının mevcut uygulama imar planı üzerinde “Ağaçlandırılacak Alan” olan kullanımının yine 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda “Orman Alanı” olarak düzenlenmesi ile 167 ada 1 nolu parselin mevcut imar planı üzerinde “Konut Alanı” olan kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda “Ağaçlandırılacak Alan” olarak düzenlenmesi,

16. İzmit-Arızlı Mevkii, G23b.23b.4c ve G23b.23c.1b Uygulama imar planı paftaları, kuzeyde 2404 nolu parsel ile güneyde 2647 nolu parsel arasında yer alan 10 metre genişliğindeki imar yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda 12 metre olarak düzenlenmesi ile 2404 nolu parselin batısında yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” ile “Orman Alanı”  kullanımlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda fonksiyon alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile mevcut uygulama imar planında alan kullanımı bulunmayan 2561, 2562, 2563, 2654, 265, 2567, 2568, 2569 nolu parsellerin bir kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda “Orman Alanı” olarak düzenlenmesi,

17. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24a.2d-3a Uygulama İmar Planı paftaları, 965 ada 70 no´lu parsel ile 968 ada 6 no´lu parseller arasında yer alan 10 mt genişliğindeki imar yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda 12 mt genişliğinde olacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

18. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1a-1b-1d Uygulama İmar Planı paftalarıx:4,514,800-4,515,548 y:491,568-492,068 ile x:4,514,845-4,515,533 y:492,091-492,616 koordinatları arasında yer alan 8 metre genişliğindeki imar yollarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda 10 mt genişliğinde olacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

19. İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftası, 1193 ada 186 parsel, 1167 ada 189 ve 696 parseller ile 2109 parsel, 1279 ada 185 parsel, 5013 ada 1 no´lu parsellerin kuzeyindeki 10 mt genişliğindeki imar yolunun 1/5000 nazım imar planı doğrultusunda 12 mt genişliğinde olacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

20. İzmit-Serdar Mahallesi, G23b.23c.2a Uygulama İmar Planı paftası, x:4,514,906-4,515,166 y:490,464-490,913 koordinatları arasında yer alan 10 mt genişliğindeki imar yolunun 14 mt olacak şekilde yeniden planlanması ile söz konusu yolun genişletilmesi sonucu 245 ada 1 parselin doğusundaki çekme mesafesinin ruhsatlı binalar dikkate alınarak 3 mt olacak şekilde düzenlenmesi ve x:4,514,914-4,515,195  y:490,428-490,891 koordinatları arasında yer alan 14 mt genişliğindeki imar yolunun yerinde açılamayacağı nedeniyle 10 mt olacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

21. İzmit-Kabaoğlu Mevkii,G23b.24a.3a Uygulama İmar Planı paftası, 139 ve 140 no´lu imar adaları arasında yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolunun güncel mülkiyet verileri doğrultusunda 10 mt  olacak şekilde planlanması ile devamındaki 7 mt genişliğindeki imar yolunun yolun sürekliliğinin sağlanması amacıyla 10 mt olacak şekilde düzenlenmesi,

22. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1b Uygulama İmar Planı paftası, 1049 ada 56 ve 96 no´lu parsellerin yer aldığı imar adasının kuzeybatı köşesinin halihazırda yer alan merdivenler imar adası dışında bırakılacak şekilde geriye çekilerek düzenlenmesi,

23. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1b Uygulama İmar Planı paftası, 1208 no´lu imar adasının ortasından geçen 7 mt genişliğindeki imar yolunun yerinde açık olmaması ve ana ulaşım sistemini olumsuz etkilemeyeceği gerekçesiyle mevcut yapılaşma durumu dikkate alınarak 6 mt olarak yeniden düzenlenmesi,

24. İzmit- Yenimahalle, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftası, 1274 ada 9 no´lu parselin batısında yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolu hattının halihazırdaki fiili durum göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ile 1274 ada 9 parsel ve 27 ada 461 no´lu parsellerin kuzeyinde yer alan 12 mt genişliğindeki imar yolunun 18. Madde uygulaması ile elde edilen 3357 ada 9 no´lu parsel sınırı esas alınarak yeniden düzenlenmesi ve imar yolu üzerinde yer alan binalar dikkate alınarak ada hattı sınırın yeniden düzenlenmesi,

25. İzmit-Turgut Mahallesi, G23.b24d.2d uygulama imar paftası, 4326 ada 16 ve 20 no´lu parseller ile 4331 ada 1 parselin arasından geçen 6 mt genişliğindeki imar yolunun şuyulandırma hattı esas alınmak üzere mülkiyet sınırına kaydırılacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

26. İzmit-Cedit Mahallesi, G23.b24c.2a uygulama imar paftası, 435 ada, 436 ada ve 437 ada arasında yer alan 6 mt genişliğindeki imar yolunun mülkiyet ve mevcut yapılaşma durumu göz önünde bulundurularak yolun doğrusallığının da sağlanması amacıyla yeniden düzenlenmesi,

27. İzmit-Cedit Mahallesi, G23.b24c.1c uygulama imar paftası, 460 ada 51 no´lu parselin doğu cephesinin mülkiyet sınırı esas alınarak yeniden düzenlenmesi ile aynı ada içerisinde bulunan 52, 53, 54 ve 83 no´lu parsellerin kuzeyinden geçen 6 mt genişliğindeki imar yolu güzergahının mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlenmesi,

28. İzmit-Serdar Mahallesi, G23.b23c.1b-1c-2a uygulama imar paftaları, 2542, 2541, 2540, 2539 ve 2538 no´lu parsellerin mevcut uygulama imar planında “Ağaçlandırılacak Alan” olan kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda “Konut Alanı” olarak düzenlenmesi ile yapılanma koşullarının 5/A-2/3 ile 0.30/0.60 olarak belirlenmesi,

29. İzmit-Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.23c.2a-2d uygulama imar paftaları, 1809, 1811,1812, 1824, 1825, 2292,2327, 2425, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532 no´lu parsellerin mevcut imar planında “Ağaçlandırılacak Alan” olan kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda “Konut Alanı” olarak düzenlenmesi ile açılan konut alanının ihtiyacı olan yeşil alanın, alanın uygun noktalarında planlanarak, yapılanma koşullarının 14 mt genişliğindeki imar yolundan cephe alan imar adasında 5/A-3/3 ve 0.30/0.90, ana yoldan cephe almayan alt taraftaki üç adet imar adasında ise 5/A-2/3 ve 0.30/0.60 olarak belirlenmesi ile gerek arazinin topoğrafyası gerekse mevcut yapılaşma durumu sonucu alan içinde planlanan 7 mt genişliğindeki imar yollarının Rekreasyon alanı içinden güneye doğru 10 mt olarak devam ettirilerek 17 mt genişliğindeki imar yoluna bağlantısı sağlanacak şekilde düzenlenmesi.

30. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1a uygulama imar planı paftasında, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan ve 22.10.2012 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü´nce onaylanan zemin etüdü sonucu “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanda” kalan 4415 ada, 4427 ada, 4439 ada, 4418 ada, 4417 ada, 4412, 4429 ada, 4428 ada, 218 no´lu imar adaları üzerindeki “Yapı Yasağı Uygulanacak Alan” hükmünün kaldırılması ile 2020 no´lu parselde Park alanının doğusundaki kanalın sağında ve solunda yer alan konut kullanımına açılamayacak büyüklükteki parçacıl konut alanlarının “Yeşil alan” olarak planlanması.

31. İzmit-Turgut Mahallesi, G23.b24d.2a uygulama imar paftasında bulunan, 4327 ve 4282 no´lu adalar arasında şuyulandırma sonucu terk edilen 6mt genişliğindeki imar yolunun mevcut uygulama imar planında konut alanı olan kullanımının ihdasının mümkün olmadığı belirlendiğinden imar yolu olarak düzenlenmesi,

32. İzmit-Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1123 ada, 28, 145 ve 150, 164,184 nolu parsellerin ada gösterim çizgisinin mülkiyet verilerine göre korunan cephe olacak şekilde düzenlenmesi,

33. İzmit-Karabaş Mahallesi( tapuda Körfez), G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 1048 adada yer alan ve daha önce imar planına esas terkleri yapılmış 42, 51, 52, 92, 94, 95 no´lu parsellerde ikinci kez oluşmuş terk ve ihdasların uygulamada yaratacağı sıkıntıların önlenmesi amacıyla ikinci kez terk ve ihdas çıkarılmaksızın ada gösterim çizgisinin  mülkiyet verilerine göre korunan cephe olacak şekilde düzenlenmesi,

34. İzmit- Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1040 ada, 152 parsel ile 157, 153, 151, 165 ve 668 ada 2 no´lu parsellerde ikinci kez çıkan terk ve ihdasların engellenmesi amacıyla ada hattının mülkiyet sınırı ile örtüştürülerek korunan cephe olarak düzenlenmesi,

35. İzmit-Karabaş Mahallesi (tapuda Körfez), G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası,  674 ada 105 no´lu parselde ikinci kez oluşan ihdasın uygulamada yaratacağı sorunlar nedeniyle ada hattının mülkiyet sınırına çekilerek korunan cephe olarak düzenlenmesi,

36. İzmit-Tepecik Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 224 ve 225 no´lu imar adalarının arasındaki imar yolunun mevcut yapılaşma durumuna göre yeniden düzenlenmesi, 

37. İzmit-Kemalpaşa Mahallesi, G23b.24d.2c uygulama imar planı paftası, 220 no´lu imar adasının doğusunun güncel mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

38. İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 352 ada 115 no´lu parselin güneyindeki ada hattı çizgi tipinin korunan olarak düzeltilmesi, 32 no´lu parsele ise terk çıkartılmaksızın ada hattının mülkiyet esas alınarak korunan cephe olarak düzenlenmesi,

39. İzmit-Kemalpaşa Mahallesi, G23b.24d.2c uygulama imar planı paftası, 268 ada 4, 6 ve 20 no´lu parsellerin kuzeyindeki ada hattının mülkiyet esas alınarak korunacak cephe olacak şekilde düzenlenmesi,

40. İzmit-Cedit Mahallesi, G23.b24c.1c uygulama imar paftası, 452 ada 23 no´lu parsel ile 459 ada 1, 8 ve 10 no´lu parsellerin imar hattı sınırının halihazırdaki merdivenli yol esas alınarak mevcut yapılaşma ve güncel mülkiyet verilerine göre yeniden düzenlenmesi,

41. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23.b24d.1c-1d uygulama imar paftaları,1049 ada 145, 146, 147, 148, 149, 152, 162, 163 ve 164 no´lu parsellerin 145 no´lu parsel hariç tamamında yapılaşmanın bitişik yapı düzeninde tamamlanmış olması ve söz konusu binaların büyük çoğunluğunun ruhsatlı olması dolayısıyla 3/A-5/3, 0.40/2.00 olan yapılanma koşulunun B-5 olarak düzenlenmesi,

42. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1c uygulama imar planı paftası, 1049 ve 107 no´lu imar adaları arasında yer alan 10 mt genişliğindeki imar yolunun mevcut mülkiyet dokusu göz önünde bulundurularak 82 no´lu parselin mülkiyet sınırı esas alınarak doğuya doğru kaydırılması ile 1049 ada 95 parsel ile 44 no´lu parsel arasında kalan imar yolunun hattının  da mülkiyet dokusu göz önünde bulundurularak batıya mülkiyet sınırına kaydırılması,

43. İzmit-Kemalpaşa Mahallesi, G23b.24d.3b uygulama imar planı paftası, 256 ada 56 no´lu parselde yer alan “Ticari ve Sosyal Kültürel Tesis Alanı” ile “Akaryakıt İstasyonu ve Katlı Otopark” kullanımlı alanın kuzey ve doğusundaki çekme mesafelerinin ruhsatlı yapılar esas alınacak şekilde yeniden düzenlenmesi.

44. İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.19c.3a uygulama imar planı paftası, 2162, 2177 nolu parsellerin üzerinde yer alan Ağaçlandırılacak Alan kullanımının batı sınırının güncel mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi.

45. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.23c.2c uygulama imar planı paftası, 3327 ada 1 no´lu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sehven “Sanayi Alanı” olarak belirlenen kullanımının 1/25000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi ile alanın fonksiyonel kullanılabilmesi amacıyla söz konusu alanın içinde yer alan otopark alanının parselin kuzeyinde planlanması ve yapılanma koşullarının E:1 ve H:3 Kat olarak belirlenerek, tüm cephe hatlarından 5 mt çekme mesafesi verilerek yeniden düzenlenmesi,

46. İzmit-Karabaş Mahallesi, G23b.24c.4a-4b uygulama imar planı paftaları, 2469 ada 2 nolu parselde yer alan “Belediye Hizmet Alanının” kuzeyindeki “Park Alanı” sınırının doğuya doğru çekilerek belediye hizmet alanının kuzey cephesinin tamamının imar yolundan cephe alacak şekilde düzenlenmesi,

47. İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.24c.3a uygulama imar planı paftası, 558 ada 16,17 ve 24 nolu parsellerde yer alan “Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı” kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda “Resmi Kurum Alanı” olarak düzenlenmesi ile güney sınırının mülkiyet sınırı ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi,

48. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.23c.3a-3b uygulama imar planı paftaları, 3329 ada 2 ve 3 nolu parsellerin “Yönetim Merkezi Alanı” olan kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve yerindeki kullanımı doğrultusunda “Teknik Altyapı Alanı” olarak düzenlenmesi,

49. İzmit-Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.1d Uygulama imar planı paftası, 301 ada 42 ve 67 no´lu parsellerin mevcut imar planında “Yönetim Merkezi Alanı”  olan kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve yerindeki kullanımı doğrultusunda “Sağlık Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesi,

50. İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4b Uygulama imar planı paftası, 1858 ada 8, 12 ve 13 no´lu parsellerin mevcut imar planında “Yönetim Merkezi Alanı” olan kullanımının 1/5000 nazım imar planı ve yerindeki kullanımı doğrultusunda “Teknik Altyapı Alanı” olarak düzenlenmesi,

51. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23.b24d.2a uygulama imar paftası, 4367 ada 26 no´lu parsel üzerinde yer alan “Belediye Hizmet Alanı” kullanımı tanımının imar planı üzerine işlenmesi,

52. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23.b23c.2d-3a uygulama imar paftaları, 3326 ada 1 no´lu parsel, G23b.24a.4c uygulama imar planı paftası, 4345 ada 8 parsel, İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a uygulama imar planı paftası, 4265 ada 11 ve 2 parsel ile G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, 4306 ada 7 no´lu parsellerin imar planı üzerinde yapılanma koşullarının eksik olduğu belirlendiğinden yapılanma koşullarının E:1.00 olarak imar planı üzerine aktarılması,

53. İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23d.1c uygulama imar planı paftası, 1278 ada, 5 nolu parselde yer alan “Pazar Alanı” kullanımının yapılanma koşulu ve yapı yaklaşma mesafelerinin imar planı üzerinde eksik olduğu belirlendiğinden, E değerinin E=1.00, yükseklik değerinin H:2 kat, yapı yaklaşma mesafelerinin ise parselin tüm cephe hatlarından 5 metre olacak şekilde imar planı üzerine işlenmesi,

54. İzmit-Cedit Mahallesi,G23b.24b.4c-4d, G23b.24c.1a-1b uygulama imar planı paftası, 4150, 4151 ve 4161 nolu adalarda yer alan  “Ağaçlandırılacak Alan ve Park Alanı” kullanımlarının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesi,

 

 

55. İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.19c.2d-3a uygulama imar planı paftaları, 2074 no´lu parselin imar planında bir kısmının Yeşil Alan ve yol olarak planlandığı, bir kısmının ise tanımsız bırakıldığı belirlendiğinden 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda “Orman Alanı” olarak planlanması,

56. İzmit-Arızlı Mevkii, G23b.23b.4c uygulama imar planı paftası, 1159 no´lu parselin güneyinde İstanbul-Ankara TEM Otoyolunun altında mevcut imar planı üzerinde tanımsız olarak bırakılan alanın 1/5000 ölçekli nazım imar plan kararları doğrultusunda “Orman Alanı” olarak planlanması,

57. İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23d.1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 1108 ada 139 no´lu parselin batısında mevcut imar planında yer alan pasif yeşil alan kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararı doğrultusunda bitişiğindeki “Spor Tesisi Alanına” dahil edilecek şekilde planlanması,

58. İzmit-Cumhuriyet (tapuda Yenimahalle) Mahallesi, G23b.23c.4a-4b uygulama imar planı paftaları 4589, 4590 1193, 2324 ve 2323 no´lu imar adalarının güneyinde yer alan “Park Alanı” kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesi ve söz konusu alanın kuzey doğusunda 2323 ada 9 no´lu parselde yer alan Rekreasyon alanının kuzey sınırının halihazırdaki kullanımla örtüşecek şekilde ve 14 mt genişliğindeki imar yolu daraltılmaksızın kuzeye doğru genişletilmesi ile Rekreasyon alanının güney batısında bölgeye hizmet etmek üzere bir Otopark Alanı düzenlenmesi.

59. İzmit-Arızlı Mevkii, G23b.23c.2a uygulama imar planı paftası, 1778 no´lu parselin büyük bir kısmı ile söz konusu parselin kuzeybatısındaki bir kısım alanın “Orman Alanı” olan kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda “Ağaçlandırılacak Alan” olarak düzenlenmesi.

60. İzmit-Topçular (tapuda Cedit) Mahallesi, G23b.24b.4c, G23b.24c.1b uygulama imar paftalarında yer alan 4150 ada 16, 44 ve 18 no´lu parsellerin batısındaki 7 mt genişliğindeki imar yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 10 mt olarak düzenlenmesi ile söz konusu imar yolunun devamındaki 6 mt genişliğindeki yolun 7 mt olacak şekilde yeniden düzenlenmesi.

61. İzmit-Arızlı, G23b.23b.3b-3c uygulama imar planı paftaları, 1665, 1767, 1768, 2054 no´lu parsellerin mevcut imar planında “Ağaçlandırılacak Alan”  olan kullanımının yerindeki fiili durum dikkate alınarak “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesi,

62. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24a.4c uygulama imar planı paftası, 345 ada 7 no´lu parselin bir kısmının mevcut imar planında “Ağaçlandırılacak Alan”  olan kullanımının yerindeki fiili durum dikkate alınarak “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesi,

63. İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23.b24b.4d, G23.b24d.2b, G23.b24c.1a Uygulama imar Planı paftalarında yer alan Bağçeşme Mezarlığının mevcut imar planlarında “Ağaçlandırılacak Alan olan kullanımının yerindeki fiili durum dikkate alınarak “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesi,

64. Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu´nun 15.03.2011 tarih ve 1871 sayılı kararı ile uygun görülen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.06.2011 tarih 335 sayılı kararı ile onaylanan SEKA ve Çevresindeki 1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonun, imar planı çizim tekniğine uygun hale getirilerek “imar planı kararlarına müdahale edilmeksizin” tabaka yapılarının akıllı veri haline getirilerek mevcut imar planı ile bütünlüğünün sağlanması,

65. İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24b.4c uygulama imar planı paftası, 4189 ada, 1 nolu parsel ve 4075 ada, 2, 3, 4 ve 5 no´lu parsellerde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 24.06.2008 tarih 452 sayılı kararı ile belirlenen 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı kararının imar planı üzerine aktarılması,

66. İzmit-Tepecik Mahallesi, G23b.24d.2c uygulama imar planı paftası, 222 ada,  17 nolu parselde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 11.03.2009 tarih 810 sayılı kararı ile belirlenen Acısu Parkı´nın 2. Derece Doğal Sit Alanı sınırının uygulama imar planı üzerine aktarılması,

67. İzmit- Kemalpaşa Mahallesi, 219 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 24, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58 ve 59 no´lu parsellerin içinde bulunduğu alanda Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 05.11.2007 tarih 179 sayılı kararı ile alınan “Kentsel Sit Alanı” sınırının imar planı üzerine aktarılması,

68. İzmit- Cedit Mahallesi, G23b.24c.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 437 ada 52 ve 70 no´lu parsellerde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 13.12.2011 tarih 122 sayılı kararı ile tescillenen Roma Dönemi su yapısı kalıntısının 124 envanter numarası verilerek, koruma alanı sınırının imar planı üzerine aktarılması,

69. İzmit – Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 457 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller, 818 ada 1 no´lu parsel, 458 ada 17, 18, ve 19 no´lu parsellerin Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 21.07.2011 tarih 2044 sayılı kararı ile belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması,

70. İzmit-Akçakoca Mahallesi, G23b.24d.2c uygulama imar planı paftası, Kentsel Sit Alanında yer alan 378 ada 18 no´lu parselde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 21.03.2012 tarih 294 sayılı kararı ile tescillenen sivil mimarlık örneği yapının 122 envanter numarası verilerek, tescil kararının uygulama imar planı üzerine aktarılması,

71. İzmit-Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 224 ada 22, 23,26 no´lu parseller, 225 ada 5 no´lu parsel, 273 ada 4, 5, 7, 8, 67, 68, 69, 73, 74, 101, 110, 113, 114, 115, 139, 154 ve 155 no´lu parsellerde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 22.05.2012 tarih 388 sayılı kararı ile belirlenen Orta Hamamın “Koruma Alanı Sınırı”nın uygulama imar planı üzerine aktarılması,

72. İzmit -Yenimahalle, G23b.23c.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 1038 ada, 22 ve 24 no´lu parsellerde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 28.12.2011 tarih 177 sayılı kararı ile tescillenen sivil yapı kalıntısının 123 envanter numarası verilerek, “Koruma Alanı Sınırı”nın uygulama imar planı üzerine aktarılması,

73. İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a uygulama imar planı paftası, 4308 ada, 1 no´lu parsel ve 4307 ada 1 no´lu parsel üzerinde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 18.10.2011 tarih 12 sayılı kararı ile dehlizlerden oluşan yapı kalıntısının tescil kararının 125 envanter numarası verilerek, tescil kararının plan üzerine aktarılması,

74. İzmit-Hacıhasan Mahallesi, G23b.24d.2c uygulama imar planı paftası, 400 ada 1 no´lu parsel üzerinde tescili bulunan A65 envanter numaralı tescilli Çeşmenin yerinde olmadığı gerekçesiyle Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 21.07.2011 tarih 2045 sayılı kararı doğrultusunda Tescil numarası ve Çeşmenin tescil gösteriminin imar planı üzerinden kaldırılması,

75. İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 356 ada 7 no´lu parselde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 11.01.2011 tarih 1774 sayılı kararı ile tescillenen çeşmeye 106A envanter numarası verilerek, tescil kararının imar planı üzerine aktarılması,

76. İzmit-Veliahmet Mahallesi G23b.24d.2c uygulama imar planı paftası, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan 363 ada 15, 18 ve 23 no´lu parsellerin Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 11.01.2011 tarih 1774 sayılı kararı doğrultusunda 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesi nedeniyle Kentsel Sit Alanı sınırlarından çıkarılarak, bitişiğindeki 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının söz konusu parselleri içine alacak şekilde genişletilerek imar planı üzerine işlenmesi,

77. İzmit-Ömerağa Mahallesi G23b.24c.4a uygulama imar planı paftası,  1183 ada 20 ve 23 no´lu parseller üzerinde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 19.03.2008 tarih 4740 sayılı kararı ile tescillenen sivil mimarlık örneği yapılara 127 ve128 nolu envanter numaraları verilerek, tescil kararlarının imar planı üzerine aktarılması

78. İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, 343 ada 5 no´lu parsel üzerine 35 nolu tescil numarasına sahip tescilli yapının şekil ve mimari özelliği taşımadığı gerekçesiyle Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 15.04.2008 tarih 370 sayılı kararı doğrultusunda tescil kaydının ve tescil numarasının imar planı üzerinden kaldırılması,

79. İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası,  343 ada 34 no´lu parsel üzerine 40 no´lu tescil numarasına sahip tescilli yapının şekil ve mimari özelliği taşımadığı gerekçesiyle Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 15.04.2008 tarih 368 sayılı kararı doğrultusunda tescil kaydının ve tescil numarasının imar planı üzerinden kaldırılması,

80. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1d uygulama imar planı paftası, III. Derece Arkeolojik sit Alanı içerisinde bulunan 2174 ada 20, 21, 22, 23 ve 24 no´lu parsellerin Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 28.04.2009 tarih 846 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit alanından çıkarılarak I.Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesi nedeniyle I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının söz konusu parselleri kapsayacak şekilde imar planı üzerine aktarılması,

81. İzmit-Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 403 ada 28 no´lu parselde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 09.10.2008 tarih 596 sayılı kararı ile tescillenen çeşmeye 107A envanter numarası verilerek, tescil kararının imar planı üzerine aktarılması,

82. İzmit-Kemalpaşa Mahallesi G23b.24d.3b uygulama imar planı paftası, 1023 ada 20 no´lu parsel üzerine 62A no´lu tescil numarasına sahip tescilli binanın doğal sit alanı özelliği taşımadığı gerekçesiyle Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 16.09.2009 tarih 1042 sayılı kararı doğrultusunda tescil kaydının ve tescil numarasının imar planı üzerinden kaldırılması,

83. İzmit-Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2c uygulama imar planı paftası, 109 ada 19 no´lu parsel üzerinde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 05.04.2011 tarih 1907 sayılı kararı ile tescillenen sivil mimarlık örneği yapıya 126 envanter numarası verilerek, tescil kararının imar planı üzerine aktarılması,

84. İzmit-Çukurbağ Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 430 ada 13 no´lu parselde 1. derece arkeolojik sit alanında yer alan kaplamalar ile aynı dönem ve malzemeye sahip yer döşemelerinin bulunması nedeniyle Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 12.06.2012 tarih 422 sayılı kararı doğrultusunda söz konusu parsele 130envanter numarası verilerek, tescil kararının imar planı üzerine aktarılması,

85. İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24d.2c uygulama imar planı paftası 358 ada 52 parseldeKocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.11.2012 tarih 663 sayılı kararı ile tescillenen bizans dönemi kalıntılarının 133”  envanter numarası verilerek, tescil kararının plan üzerine aktarılması,

86. İzmit-Yenimahalle, G23b.23d.4b uygulama imar planı paftası, 2806 ada 4 parsel ile 48 ada 33 parsel, 2806 ada 5 parsel, 3553 ada 5 parseller, 2809 ada 13 parsel ve 2831 ada 1 parseldeKocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.11.2012 tarih 664 sayılı kararı ile ilan edilen “I.ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırının imar planı üzerineaktarılması,

87. İzmit-Çukurbağ Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 425 ada 32, 51, 53, 58, 59 ve 70 no´lu parselleri kapsayan 1. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırının Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 24.06.2008 tarih 449 sayılı kararı doğrultusunda güneye doğru genişletilmesi,

88. İzmit-Kabaoğlu, Kocaeli Üniversitesinin güneyinde yer alan III.derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının İstanbul II. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.03.2000 tarih ve 5532 sayılı kararı ile yapılan ilk ilanındaki sınırlar ve güncel mülkiyet bilgisi esas alınarak yeniden düzenlenmesi ile mevcut imar planındaki “Yükseköğretim Tesisi ve Kampüs Alanı” sınırının G23b.19d.4b Uygulama imar planı paftası, Kocaeli Üniversitesi ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan 1292, 1293 ve 1296  no´lu parsellerin Kocaeli Üniversitesi Yönetim Kurulu´nun 22.12.2011 tarih ve 2011/19 sayılı kararı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2013 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda üniversite alanı sınırının dışında bırakılacak şekilde güncel mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

89. İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 460 ada 56 no´lu parseleKocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 18.12.2012 tarih 734 sayılı kararı doğrultusunda 134 no´lu envanter numarası verilerek, tescil kararının imar planı üzerine aktarılması,

90. İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, 3493 ada 6, 7 ve 8 no´lu parsellere Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 18.12.2012 tarih 735 sayılı kararı doğrultusunda 108A envanter numarası verilerek, tescil kararının imar planı üzerine aktarılması,

91. İzmit-Çukurbağ Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 1228 ada 1 parselde bulunan yapının Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 08.01.2013 tarih 774 sayılı kararı doğrultusunda 135”  envanter no´su verilerek, tescil kararının plan üzerine aktarılması,

92. İzmit-Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2c  Uygulama imar planı paftası, 187 ada 5 no´lu parselde bulunan sivil mimarlık örneği olan yapının Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 09.12.2012 tarih 610 sayılı kararı doğrultusunda, 136”  envanter no´su verilerek, tescil kararının plan üzerine aktarılması,

93. İzmit-Kemalpaşa Mahallesi, G23b.24d.2c uygulama imar planı paftası, 561 ada 1 no´lu parselde yer alan 55 envanter no ile tescilli olan ağacın mahalinde yıkılması nedeniyle Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 27.12.2012 tarih 74 sayılı kararı doğrultusunda, 55 envanter numarasının ve tescilli ağaç gösteriminin imar planı üzerinden kaldırılması,

94. İzmit-Kozluk Mahallesi, G23.b24d.3a-2d uygulama imar paftaları, 42 ada 1 parselde yer alan Kocaeli Arkeoloji ve etnografya müzesi “Koruma Alanı Sınırı”nın 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak uygulama imar planı üzerine aktarılması,

95. İzmit-Seka ve çevresi, I. Ve III.derece Arkeolojik Sit Alanında Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 30.09.2004 tarih ve 117 sayılı kararı ile tescillenen ağaçların bir kısmının kurumuş, hastalıklı veya devrik olması sebebiyle ; 75, 77A, 195, 196, 197, 199, 259, 261, 285, 286, 293, 299, 314, 318, 325, 369, 372, 383, 387, 394, 403, 405, 406, 407, 553, 599, 600, 604, 605, 608, 609, 611, 612, 613, 697, 700, 702, 735, 745, 746, 766, 767, 768, 775, 779, 780, 785, 786, 787 ve 788 envanter nolu tescilli ağaçların Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 15.04.2008 tarih ve 373 sayılı kararı doğrultusunda envanter numarasının ve tescilli ağaç gösteriminin imar planı üzerinden kaldırılması, 

96. İzmit-Kozluk Mahallesi, G23.b24d.4a-4b uygulama imar paftaları, 3320 ada, 2 no´lu parselde yer alan 699 envanter no ile tescilli olan ağacın Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 28.05.2013 tarih ve 105 sayılı kararı doğrultusunda envanter numarasının ve tescilli ağaç gösteriminin imar planı üzerinden kaldırılması, 

97. İzmit-Kemalpaşa Mahallesi, G23b.24d.2c uygulama imar paftalasında bulunan, 258 ada 3 parselde bulunan yapının Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 19.12.2006 tarih ve 255 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenmesi sonucu “37” envanter no´su verilerek, tescil kararının plan üzerine aktarılması,

98. İzmit-Tepecik Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 240 ada 2 no´lu parselde yer alan Fevziye Camisi´nin çevresinde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 17.01.2003 tarih 9594 sayılı kararı doğrultusunda anıt ağaç olarak belirlenen 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 ve 799 numaraları ile tescillenen 8 adet ağaç ile yine Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 27.11.2004 tarih 00267 sayılı kararı doğrultusunda 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810 ve 811 numaraları ile tescillenen 12 adet ağacın tescil kararının imar planı üzerine aktarılması,

99. İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftasında, G.E.E.A.Y.K´nın 27.04.1979 tarih ve 11144 sayılı kararıyla tescilli Nicomedia Sur kalıntılarının çevresindeki 324 ada 44 (31, 32, 33, 34, 39 tevhiden), 984 ada 1 parsel, 3482 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 no´lu parsellerin Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 28.08.2012 tarih 503 sayılı kararı ile belirlenen tarihi sur duvarı “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması ile aynı bölge içerisinde 984 ada 1 no´lu parsel ve 325 ada 1 no´lu parsel arasında Mezarlık alanından geçen 3 mt genişliğindeki yolun yerindeki kullanımı ve mülkiyet verileri doğrultusunda devamlılığının sağlanacak şekilde plan üzerine aktarılması,

100. İzmit-Fatih (tapuda Yenidoğan) Mahallesi  G23b.24a.4d-4c, G23b.24d.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 997 ada 160 no´lu parsel ile 160 no´lu parselin kuzeyinde bir kısım alanın Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 19.02.2003 tarih 828 sayılı kararı doğrultusunda, 1. Derece Arkeolojik Sit alanından çıkarılarak 2. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak düzenlenmesi,

101. İzmit-Turgut Mahallesi, G23.b24d.2a uygulama imar paftasında bulunan 4275 ada 1 no´lu parseldeki mezar odası kurulun 25.06.2013 tarih ve 1057 sayılı kararı doğrulusunda110A envanter numarası verilerek, parsel tescil kararının imar planı üzerine aktarılması,

102. İzmit-Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun; 03.07.1997 tarih 3448 sayılı kararı doğrultusunda tescillenen 210 ada 1 parsele 53A envanter nosu verilerek imar planı üzerine aktarılması ile Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 04.03.1982 tarih ve 13528 sayılı kararı ile tescillenen 210 ada 5 nolu parsel ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 19.07.1985 tarih 1299 sayılı kararı tescillenen 6 nolu parselin tescil kararının imar planı üzerine aktarılması,

103. İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 354 ada 42 parselde İstanbul II nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafınca “Antik Su Kanalı” bulunması nedeniyle imar planı üzerine 112A envanter nosu verilerek, tescil kararının imar planı üzerine aktarılması.

104. İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.19d.3c uygulama imar planı paftası, 3 nolu parsel ile güneyindeki tescil harici alanda İstanbul II nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.03.2000 tarih ve 5532 sayılı kararı ile tescillen su kemerine 113A envanter nosu verilerek, tescil kararının imar planına aktarılması,

105. İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.19d.2d uygulama imar planı paftası, 35 nolu parselin batısında yer alan İstanbul II nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.05.2013 tarih ve 979 sayılı kararı ile tescillenen Kayapınar su kaynağının II. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak belirlenmesi sebebiyle imar planı üzerine 114A envanter nosu verilerek, tescil kararının imar planına aktarılması,

106. Ayrıca; İzmit Belediyesi, Bekirpaşa ve Saraybahçe bölgeleri içerisinde, mevcut imar planında yalnızca envanter numarası verilerek tanımlanan tescilli parsellerin daha net algılanabilmesi için imar planı üzerinde aynı zamanda tescilli parsel taramasının yapılması sonucunda; 

 

 

-101A envanter no ile tescilli Gündoğdu 601 ada 13 parsel,

102A envanter no ile tescilli Gündoğdu 609 ada 9 ve 11 parseller,

103A envanter no ile tescilli Gündoğdu 667 ada 14 parsel,

100A envanter no ile tescilli Gündoğdu 2999 parsel,

104A envanter no ile tescilli Gündoğdu 1216 ve 1217 parseller,

105A envanter no ile tescilli Kadıköy 3721 ada 8 parsel, 

121 envanter no ile tescilli Kadıköy 3699 ada 6 parsel, 

-123 envanter no ile tescilli Yenimahalle 1038 ada 22 ve 24 parseller,

-120 envanter no ile tescilli Cedit 460 ada 59 parsel,

124 envanter no ile tescilli Cedit 437 ada 52 ve 70 parsel,

25A envanter no ile tescilli Cedit 450 ada 1 parsel,

26A envanter no ile tescilli Cedit 457 ada 2,3,4,5 ve 7 parseller,

83A envanter no ile tescilli Cedit 449 ada 48 parsel,

-25 envanter no ile tescilli Ömerağa  1183 ada 21 parsel,

27 envanter no ile tescilli Ömerağa 301 ada 20 parsel,

28 envanter no ile tescilli Ömerağa 301 ada 21 parsel,

30 envanter no ile tescilli Ömerağa 301 ada 27 parsel,

31 envanter no ile tescilli Ömerağa 301 ada 29 parsel,

86 envanter no ile tescilli Ömerağa 301 ada 84 parsel,

88 envanter no ile tescilli Ömerağa 279 ada 11 parsel,

94 envanter no ile tescilli Ömerağa 301 ada 26 parsel,

95 envanter no ile tescilli Ömerağa 301 ada 83 parsel,

-96 envanter no ile tescilli Ömerağa 301 ada 18 parsel,

26 envanter no ile tescilli Ömerağa 283 ada 17 parsel,

92 envanter no ile tescilli Ömerağa 300 ada 13 parsel,

93 envanter no ile tescilli Ömerağa 300 ada 28 parsel,

-97 envanter no ile tescilli Ömerağa  1183 ada 23 parsel,

98 ve 100 envanter no ile tescilli Ömerağa 304 ada 25 parsel,

99 envanter no ile tescilli Ömerağa 304 ada 13 parsel,

101 envanter no ile tescilli Ömerağa 304 ada 8 parsel, 

23 envanter no ile tescilli Tepecik 239 ada 30 parsel,

24 envanter no ile tescilli Tepecik 239 ada 31 parsel,

37A envanter no ile tescilli Tepecik 245 ada 31 parsel,

32 envanter no ile tescilli Kemalpaşa 261 ada 40 parsel,

33 envanter no ile tescilli Kemalpaşa 269 ada 3 parsel,

34 envanter no ile tescilli Kemalpaşa 269 ada 8 parsel,

36 envanter no ile tescilli Kemalpaşa 257 ada 2 parsel,

51 envanter no ile tescilli Kozluk 205 ada 4 parsel,

53A envanter no ile tescilli Kozluk 844 ada 1 parsel ile 210 ada 1 parsel,

53 envanter no ile tescilli Kozluk 206 ada 2 parsel,

54 envanter no ile tescilli Kozluk 208 ada 11 parsel,

90 envanter no ile tescilli Kozluk 206 ada 7 parsel,

84 envanter no ile tescilli Kozluk 205 ada 5 parsel,

126 envanter no ile tescilli Kozluk 190 ada 19 parsel

20 envanter no ile tescilli Tepecik 580 ada 107 parsel,

21 envanter no ile tescilli Tepecik 580 ada 21 parsel,

22 envanter no ile tescilli Tepecik 580 ada 22 parsel,

52A envanter no ile tescilli Tepecik 222 ada 17 parsel,

6A envanter no ile tescilli Turgut 4324 ada 24 parsel,

110A envanter no ile tescilli Turgut 4275 ada 1  parsel

1A envanter no ile tescilli Orhan 3482 ada 17 parsel,

2A envanter no ile tescilli Orhan 988 ada 45 ve 46 parseller,

4A envanter no ile tescilli Orhan 348 ada 120 parsel,

3A envanter no ile tescilli Orhan 984 ada 1 ve 2 parseller ile 325 ada 1 parsel,

82A envanter no ile tescilli Orhan 988 ada 47 parsel,

22A envanter no ile tescilli Hacıhızır 405 ada 31,32,33,34,35 ve 36 parseller,

81A envanter no ile tescilli Hacıhızır 699 ada 42 parsel,

70A envanter no ile tescilli Akçakoca 373 ada 22 parsel,

57A envanter no ile tescilli Yenidoğan 2174 ada 22 parsel nolu taşınmazlara tescil taramasının yapılması,

107. İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23b.24a.3a-4b uygulama imar planı paftaları, 1607, 1611, 1614, 1616, 1617, 968 ada 1 nolu parsel, 969 ada 1 ve 2 nolu parsellerden geçen Nato Boru Hattı güzergahının söz konusu bölgede daha önce yaşanan sorun nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı´ndan planlama alanı için alınan son kurum görüşünün dışında deplase edilen hat güzergahı korunacak şekilde aynen bırakılması,

108. İzmit-Saraybahçe Bölgesi içerisinde yer alan G23b.24a.3b uygulama imar planı paftası, 169 ada 15 no´lu parsel, G23b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 192 ada 8 no´lu parsel, G23b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 197 ada 3 no´lu parsel, G23b.24a.3d uygulama imar planı paftası, 965 ada 115 no´lu parsel, 965 ada 71 no´lu parsel, G23b.24d.2a uygulama imar planı paftası, 3501 ada 13 no´lu parsel,G23b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 212 ada 2 no´lu parseller içerisinde yer alan pilonların mevcut imar planı üzerindeki “Trafo Alanı” kullanımının kaldırılarak içinde yer aldığı imar adasının kullanım kararı ile bütünleştirilmesi,

109. İzmit- Yenimahalle, G23b.23c.1c uygulama imar planı paftası, 1003 ada 52 nolu parselin doğusunda yer alan ve Karayolu Koruma Kuşağı Sınırı içinde kalan Trafo Alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda “Teknik Altyapı Alanı” olarak düzenlenmesi,

110. İzmit-Saraybahçe ve Bekirpaşa bölgesi, x:4,516,083-4,515,917  y: 493,412-495,623 koordinatları arasında yer alan Enerji Nakil Hattı´nın Sedaş´ın 20.06.2013 tarih ve 605 sayılı yazısı doğrultusunda Ankara – İstanbul TEM Otoyolu ile Akçakoca konutları arasında kalan kısmının imar planı üzerinden kaldırılması,

111. İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23.b24a.4c-4d uygulama imar paftaları, Otoyol Tünel Koruma Alanının kuzey sınırının 4869 ada 8, 11, 14 ve 15 no´lu parsellerin güneyinde Karayolları Gene Müdürlüğü´nce kamulaştırılan parsel sınırları esas alınarak mülkiyet sınırı ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi,

112. İzmit-Kabaoğlu Mevkii, G23.b24b.3a-4a-4b ve uygulama imar paftaları, Nato Boru Hattının sağında ve solunda kamulaştırma sınırına ilave olarak belirlenen 5mt genişliğindeki yapı yaklaşma mesafesinin ilgili kurum (MSB) görüşüne istinaden kaldırılarak, kamulaştırma sınırının aynı zamanda yapı yaklaşma sınırı olarak belirlenmesi ile imar planı üzerinde sehven konut alanı olarak gösterilen hattın “Askeri Güvenlik Alanı” olarak düzenlenmesi,

113. İzmit-Tüysüzler Mahallesi, x:4516505-4516418, y:492690-493708 koordinatları arasında yer alan Nato Boru Hattının sağında ve solunda kamulaştırma sınırına ilave olarak belirlenen 5mt genişliğindeki yapı yaklaşma mesafesinin ilgili kurum (MSB) görüşüne istinaden kaldırılarak, kamulaştırma sınırının aynı zamanda yapı yaklaşma sınırı olarak belirlenmesi ile 150, 151 ve 152 nolu imar adaların güneyinde yer alan imar parsellerinin yola cephesi olmadığından Askeri Güvenlik Alanı ile bahse konu imar adaları arasında 3 mt genişliğinde geçiş yolu bırakılması,

114. İzmit-Körfez Mahallesi, G23.b25d.1d uygulama imar paftası, 541 no´lu imar adasının güneyindeki tanımsız pasif yeşil alanın kaldırılması,

115. İzmit-Kozluk Mahallesi, G23.b24d.4d uygulama imar paftası, 850 ile 182 no´lu imar adaları arasından geçen yolun genişliğinin 17 mt´den fazla olması ve ada formlarının doğrusal hale getirilmesi amacıyla, 850 ada 215, 91, 92, 93 ve 206 no´lu parsellerin olduğu kısımda yolun 17 mt olacak şekilde güncel nazım imar planına uygun yeniden olarak düzenlenmesi,

116. İzmit-Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c – 4c uygulama imar paftaları, 1056 ada 55 nolu parselde yer alan Kocaeli Valiliği alanının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin 11.07.2013 tarih ve 428 sayılı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine istinaden kent meydanı olarak düzenlenmesi ile imar planı üzerine “Alanda; kent bütününe hizmet etmek ve sembol oluşturmak amacıyla yapılacak meydan düzenlemesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılacak olup, meydanın içerisinde alanın tüm cephe hatlarından 5m çekilmek suretiyle büfe, wc.. gibi yapılar yer alabilir.+0.00 kotunun altında ise tüm cephe hatlarından 5m çekilmek suretiyle meydan ve bitişiğindeki Park Alanının tamamı otopark olarak düzenlenecektir” notunun ilave edilmesi,

117. İzmit-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23c.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 97 ada 66 parselin kuzeyinden başlayan ve 1833 nolu imar adasının güneyine kadar devam eden 17 mt genişliğindeki imar yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda, 97 ada 66 no´lu parselde bulunan Cezaevinin kuzey batısından itibaren 1039, 1824, 1834 ile 1838, 1837, 1839 ve 97 no´lu imar adaları arasından geçecek şekilde güneye kaydırılması ile söz konusu yolun kaldırılması sonucu 1833, 1831, 1830 no´lu imar adaları ile 1824 ve 1834 no´lu imar adaları arasındaki boşluğun 7 mt genişliğinde imar yolu ve Park Alanı olarak planlanması ve devamında 1038 ve 1039 no´lu imar adalarının mülkiyet verileri dikkate alınarak imar yolu olarak düzenlenmesi,

118. İzmit- Yenimahalle Mahallesi, 2825  ve 2826 nolu imar adalarında yer alan mevcut imar planında “Sanayi Alanı” kullanımına ait kat yüksekliği sınırını ifade etmek üzere belirlenen S1 ve S2 gösteriminin kaldırılarak, imar planı üzerine kat yüksekliği yapılanma koşulunun yazılması,

 

Bekirpaşa Bölgesi ;

119. İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2c uygulama imar planı paftası, 1477 ada, 1 nolu parselde yer alan “İbadet Yeri” alanının mevcut imar planı üzerinde yapı yaklaşma mesafesinin bulunmadığı tespit edildiğinden, söz konusu parselin tüm cephelerinden 5 mt olacak şekilde yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek imar planı üzerine aktarılması,

120. İzmit-Deretepe Mahallesi,G23b.25b.1a-1d uygulama imar planı paftası, 126 ada, 17 ve 18 nolu parsellerin güneydoğusunda yer alan cephe hattının şuyulandırma ile elde edilmiş parsel sınırları esas alınacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

121. İzmit-Bekirpaşa bölgesi, Dünya Bankası Afetzede Yerleşim Alanı içerisinde 509 ada 1 parsel, 514 ada 1 parsel, 521 ada 1 parsel, 538 ada 1 parsel, 534 ada 1 parsel, 575 ada 1 parsel ve 563 ada 1 parselde yer alan ve imar planı üzerinde kat adedi belirlenmemiş Ticaret Alanlarına “H:2 kat” olacak şekilde kat yüksekliği değerinin verilmesi,

122. İzmit-Deretepe Mahallesi, G23b.20c.4d, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, 194 ada 1 nolu parselde yer alan “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”nın mevcut imar planı üzerinde yapı yaklaşma mesafelerinin tanımlanmadığı belirlendiğinden, söz konusu parselin kuzey cephesinden 20 mt, doğu ve batı cephelerinden 10 mt, güney cephesinden ise 5 mt olacak şekilde yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek imar planı üzerine aktarılması,

123. İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2a uygulama imar planı paftası, 4978 ada 1 nolu parselde yer alan “Ticaret Alanı” kullanımının kuzeybatı sınırının güncel mülkiyet verileri göz önünde bulundurularak parsel sınırı ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi,

124. İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23.25d.1b uygulama imar planı paftası, 1664 ada, 31 nolu parsel ile 1662 ada 11 nolu parsel arasında yer alan 3.25 mt genişliğindeki imar yolunun güncel mülkiyet verileri doğrultusunda şuyulandırma ile elde edilen parsel sınırları esas alınarak 6 mt olacak şekilde düzenlenmesi,

125. İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2b uygulama imar planı paftası, 529 ada 73 nolu parselde yer alan “Ticaret Alanı” kullanımının batısı sınırının güncel mülkiyet verileri doğrultusunda parsel sınırı ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi,

126. İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 2554 ve 2555 nolu imar adaları arasında kalan 7 metre genişliğindeki imar yolunun güncel mülkiyet sınırları esas alınarak 6 mt olacak şekilde yeniden planlanması,

127. İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2c-2d uygulama imar planı paftası, 786 ada 94,95,96,105,106,112 ve 113  no´lu parsellerde yer alan Sağlık Tesis Alanı, Ticaret Alanı ve Belediye Hizmet Alanı kullanımlarının güneyinde ihdası mümkün olmayan ve halihazırda pasif yeşil alan olarak düzenlenmiş alanın yerindeki kullanımıyla örtüşecek şekilde “Refüj” olarak düzenlenmesi,

128. İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 2832 ada 1 nolu parselde bulunan “İbadet Yeri Alanı”nın güney sınırının 2832 ada 4 ve 27 nolu parsel sınırları esas alınarak kuzeye doğru kaydırılması ile yapı yaklaşma mesafelerinin İbadet Yeri Alanı sınırı ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi, 

129. İzmit-Kadıköy Mahallesi,G23b.24b.3c-d uygulama imar planı paftaları, 5008 ada, 1 2 3 4 ve 7 nolu parselleri kapsayan alanda yer alan pasif fay zonunun Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan ve 22.10.2012 tarihinde onaylanan zemin etüdü doğrultusunda kaldırılması ile fay hattının kaldırılması sonucu yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi,

130. İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.1c-d uygulama imar planı paftası, 677 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında “Ağaçlandırılacak Alan”  olan kullanımının yerindeki fiili durum dikkate alınarak “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesi ile mezarlık alanının güneyinde yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolunun, mevcut mezarlık duvarından itibaren 7 metre olacak biçimde yeniden düzenlenmesi,

131. İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.1c uygulama imar planı paftası, 3269 ada 18 nolu parselin mevcut imar planındaki Öğrenci Yurdu Alanı kullanımına, 2002 yılında yapılan imar planı tadilatı aşamasında “Özel” tanımı eklenmediği belirlendiğinden “Özel Yurt Alanı” olarak düzeltilmesi ile “Hmax” olan yapılanma koşulu değerinin kat yüksekliği değiştirilmeksizin “H: 3 kat” olarak düzenlenmesi,

132. İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24b.3c ve G23b.24c.2b uygulama imar planı paftaları, 512 ada 1 ve 14 nolu parsellerin mevcut imar planında “Ağaçlandırılacak Alan”  olan kullanımının yerindeki fiili durum dikkate alınarak “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesi ile 14 nolu parselin güneyinde yer alan 6 mt genişliğindeki imar yolunun mevcut mezarlık alanından geçtiği belirlendiğinden güneye kaydırılarak yeniden planlanması,

133. İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.4c uygulama imar planı paftası, 411 ada 1 nolu parsel, 426 ada 1 nolu parsel ve 428 ada 1 nolu parsellerin mevcut imar planında “Ağaçlandırılacak Alan”  olan kullanımının yerindeki fiili durum dikkate alınarak “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesi,

134. İzmit-Deretepe Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 150 ada 14 ve 15 nolu parsellerin mevcut imar planında “Ağaçlandırılacak Alan”  olan kullanımının yerindeki fiili durum dikkate alınarak “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesi,

135. İzmit-Deretepe Mahallesi, G23b.20d.3c uygulama imar planı paftası, 230 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında “Ağaçlandırılacak Alan”  olan kullanımının yerindeki fiili durum dikkate alınarak “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesi,

136. İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2c uygulama imar planı paftası, 567 ve 568 no´lu ticaret alanı kullanımına sahip imar adaları arasında yer alan 8 mt genişliğindeki imar yolunun güzergahının mevcut yol ve güncel mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

137. İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 1854 ada, 1 nolu parsel üzerinde yer alan “Resmi Kurum Alanı” kullanımının fonksiyon adının “Resmi Kurum Alanı” olarak imar planı üzerine aktarılması,

138. İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3d Uygulama imar planı paftası, İstanbul II numaralı Koruma Kurulu´nun 05.09.1995 tarih ve 3848 sayılı kararı doğrultusunda 230 ada 9, 13 ve 14 nolu parsellerde bulunan “Osmanlı Kireç Ocağı Taş Ocağı Duvarı” nın tescil kararının 109A envanter numarası verilerek imar planı üzerine aktarılması,

139. İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.25b.1a-1b uygulama imar planı paftası, 1341 ve 1342 no´lu parsellerde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 22.05.2012 tarih ve 387 sayılı kararı ile tescillenen kanal kalıntılarının 132 envanter numarası verilerek, “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması,

140. İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.20c.3d uygulama İmar Planı paftası, 3226 no´lu parsellerin doğusunda Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun22.05.2012 tarih ve 387 sayılı kararı ile tescillenen kanal kalıntılarının 131 envanter numarası verilerek, “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması,

141. İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.20c.3c ve G24a.16d.4d Uygulama imar planı paftasında yer alan Çayırköy mezarlığında Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 23.02.2010 tarih ve 1311 sayılı kararı doğrultusunda alınan tescil kararının 111Aenvanter numarası verilerek imar planı üzerine aktarılması,

142. İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24b.3c Uygulama imar planı paftası, 512 ada 14 nolu parselde yer alan Bekirpaşa-Asri Mezarlık Alanında Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 03.07.1987 tarih ve 3448 sayılı kararı doğrultusunda alınan tescil kararının 58A envanter numarası verilerek imar planı üzerine aktarılması,

143. İzmit-Kadıköy Mahallesi, G23b.24c.2b uygulama imar planı paftası, 3721 ada, 8 no´lu parselde yer alan “Teknik Altyapı Alanı”nın güneyinde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 13.12.2011 tarih 121 sayılı kararı doğrultusunda tescillenen tümülüse 105A envanter numarası verilerek, “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması,

144. İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25d nazım G23b.25d.1a uygulama imar planı paftası, 372 ada 14, 15, 16 ve 17 no´lu parsellerin batısındaki imar hattının mülkiyet sınırı ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi,

145. İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.2d Uygulama imar planı paftası, 143 ada 7 no´lu parselde yer alan konut alanının güney sınırının güncel mülkiyet verileri doğrultusunda mülkiyet sınırı ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi,

146. İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.20d.3c Uygulama imar planı paftası, 177 ada 1 nolu parsel, Gündoğdu Mahallesi, G23b.24b.2b Uygulama imar planı paftası, 499 ada 3 nolu parsel, Gündoğdu Mahallesi, G23b.24b.2c Uygulama imar planı paftaları, 539 ada 1 nolu parselde yer alan “İbadet Yeri” alanlarının yapılanma koşullarının mevcut imar planı üzerinde eksik olduğu belirlendiğinden, bitişiğindeki diğer İbadet Yeri alanları ile aynı olacak şekilde emsal değerinin  E:0.70 olarak belirlenerek imar planı üzerine aktarılması,

147. İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.24b.2a- 2b Uygulama imar planı paftaları, 513 ada 1 parsel ve 508 ada 1 parsel ile 512 ada 1 parsel ve 511 ada 1 parselin arasında yer alan 20 mt genişliğindeki imar yolu güzergahının yolun fiili durumuna uygun olacak şekilde güneye kaydırılarak yeniden düzenlenmesi,

148. İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.2c- 2d Uygulama imar planı paftaları, 139 ada 13 nolu parselde yer alan “Park Alanı”nın güney-batı sınırının güncel mülkiyet verisi doğrultusunda parsel sınırı ile örtüşecek şekilde genişletilerek yeniden düzenlenmesi,

149. İzmit-Gündoğdu Mahallesi, (Afetzede Yerleşim Alanı)  G23b.24b.2c ve G23b.25a.1d Uygulama imar planı paftaları, 541 ada 1 parsel, 542 ada 1 parsel ve 543 ada 1 nolu parsellerde yer alan “Konut Alan”ları  arasında yer alan 12 mt genişliğindeki imar yolunun kalıcı konut alanı ada büyüklükleri etkilenmeyecek şekilde güncel mülkiyet verisine göre yeniden düzenlenmesi,

150. İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.25b.1c Uygulama imar planı paftası, 4091 nolu parsel üzerinde yer alan “Teknik Altyapı Alanı”nın güney-doğusunda 5mt olan yapı yaklaşma mesafesinin fiili durumda yer alan pilon ayakları nedeniyle 10mt olacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

151. İzmit-Durhasan Mahallesi, G23b.25a.3b Uygulama imar planı paftası,  3567 ada 4 nolu parselde yer alan “İbadet Yeri” alanının, bitişiğinde herhangi bir imar yoluna cephesi olmayan 3567 ada 23 nolu parseli kapsayacak şekilde batıya ve güneye doğru genişletilmesi ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi,             

152. İzmit- M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.1c Uygulama imar planı paftası, 3253 ada 2 nolu parselin kuzeyindeki imar hattının güncel mülkiyet verileri doğrultusunda mülkiyet sınırı ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi,

153. İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.1c Uygulama imar planı paftası, 3265 nolu imar adası içerisindeki “Park Alanı” kullanımının Kocaeli 1.İdari Mahkemesi´nin 2008/621Esas, 2009/1703 sayılı karaı ile iptal edilmesi dolayısıyla söz konusu alanın tescil harici olması ve Konut Alanı olarak ihdas edilmesinin mümkün olmadığı belirlendiğinden “yol boşluğu” olarakdüzenlenmesi,

154. İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.20c.3c Uygulama imar planı paftası, 3556 ile 3554 nolu imar adaları arasında yer alan imar yolunun güncel mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

155. İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.1d Uygulama imar planı paftasında yer alan, 542 ada 150 nolu parselin kuzeyindeki imar hattının güncel mülkiyet verileri doğrultusunda mülkiyet sınırı ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi,

156. İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama imar planı paftası, 2542 nolu imar adasının güneybatısının 10 nolu parselin mülkiyet sınırları ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi,

157. İzmit- M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama imar planı paftası, 3081 ada 4 nolu parselde yer alan “Teknik Altyapı Alanı”nın 5/A-3/3, 0,35/1,05 olan yapılanma koşulu gösteriminin fonksiyon kullanımı esas alınarak yapı yoğunluğu artışı yapılmaksızın “E:1,05, H:3 kat” olarak düzenlenmesi ile yapı yaklaşma mesafelerinin parselin güney-batı sınırından 3mt, diğer cephelerinden ise 5mt olacak şekilde düzenlenmesi,

158. İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.20c.3c, G23b.25b.2a-2b Uygulama imar planı paftaları, Kuzey Marmara Otoyolu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile belirlenen “Karayolları Yol kenar Koruma Kuşağı”nın mevcut imar planı üzerine aktarılması sonrası, Çayırköy köy içinin güneyinde tanımsız kalan imar adaları parçalarının ve yollarının Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı esas alınarak mevcut imar planı ile bütünlüğünün sağlanarak yeniden düzenlenmesi,

159. İzmit-Malta Mahallesi ile Gündoğdu Mahallesi arasında G23b.24b.4a-4b-3a-3b ve G23b.25a.4a uygulama imar planı paftaları, İstanbul-Ankara TEM otoyolunun kuzey ve güneyindeki “Park Alanı” kullanımındaki alanlar ile Gelişme Konut Alanı kullanımındaki bir kısım alanın Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü´nün 14.05.2013 tarih ve 88216 sayılı görüşü doğrultusunda “Karayolu Yol Kenar Koruma Kuşağı” olarak düzenlenmesi,

160. İzmit-Tavşantepe (tapuda Gündoğdu) Mahallesi, G23b.25a.4c uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 410 ada 6 parselin mevcut imar planında B-2 olan yapılanma koşulunun söz konusu alanda yapılması düşünülen projeye imkan tanıması amacıyla yapı yoğunluğu artışı yapılmaksızın yapılanma koşullarının E:1.20 ve H: 2 Kat olarak düzenlenmesi ile yapı yaklaşma mesfelerinin parselin güney cephesinden 5 mt, diğer cephelerden ise 3 mt olacak şekilde düzenlenmesi,

161. İzmit, Çayırköy-Durhasan Mevkii, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan “Kuzey Marmara Otoyolu ile Kamulaştırma Alanı ve Sınırı“nın imar planı üzerine aktarılması ile söz konusu yol ile mevcut imar planı arasında kalan tanımsız alanların plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla üst ölçekli plan kararları doğrultusunda “Mutlak Tarım Alanı” ve “Orman Alanı” olarak düzenlenerek imar planı onama sınırı içerisine dahil edilmesi,

 

Alikahya Bölgesi ;

 

162. İzmit-Durhasan Mevkii, G23b.25b.3c Uygulama İmar Planı paftası, 706 nolu Konut Alanı kullanımına sahip imar adasının güney sınırının şuyulandırma ile elde edilen7, 8, 9 ve 10 nolu parsellere terk çıkarılmaksızın, güncel mülkiyet verisi esas alınarak mülkiyet sınırına kaydırılması,

163.  İzmit-Durhasan Mevkii, G24a.21a.4c Uygulama İmar Planı paftası, 647 nolu imar adasının doğu sınırının mevcut imar planında 12 mt olan yol genişliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

164. İzmit-Durhasan Mevkii, G24a.21a.4c Uygulama İmar Planı paftası, 8823 ve 8824 nolu parsellerin doğu cephesinin mevcut imar planında 10 mt olan yol genişliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

165.  İzmit-Durhasan Mevkii, G23b.25b.4d Uygulama İmar Planı paftası, 219 nolu imar adasının batısında yer alan 12 mt genişliğindeki imar yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda kuzeye doğru devam ettirilerek sürekliliğinin sağlanması.

166. İzmit-M. Ali Paşa Mahallesi, G23b.25c.1a-1b Uygulama İmar Planı paftaları,  4833 ada, 1 nolu parselde yer alan “Ticaret Alanı” kullanımının 20 mt genişliğindeki imar yoluna cepheli tarafında bulunan Nato Boru Hattı nedeniyle 15 mt olan yapı yaklaşma mesafesinin 30 mt´ye çıkarılarak yeniden düzenlenmesi.

167. İzmit-Durhasan Mevkii, G23b.25b.4a Uygulama İmar Planı paftası, 222, 223 ve 224 nolu imar adalarının batısında yer alan 12 mt genişliğindeki imar yolunun 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda 15 metreye genişletilerek yeniden düzenlenmesi,

168. İzmit-M.Ali Paşa Mahallesi, G23b.25c.1c Uygulama İmar Planı paftası, Kaymakçı Çiftliği Özel Orman alanının güneyinde ve 765 ada 235 nolu parselin bir kısmında yer alan plansız alanın, 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda “Rekreasyon Alanı” olarak planlanması ve çevresinde 10 mt ve 12 mt genişliğinde imar yolları ve Otopark alanı düzenlenerek 20 mt genişliğindeki ana yola bağlantısının sağlanması,

169. İzmit-Durhasan Mevkii,G24a.21d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 874 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller, 8435 nolu parsel, 8382, 8440 ve 8475 nolu parseller, 3564, 3483, 8474 ve 8765 nolu parseller, 875 ada 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 nolu parselleri kapsayan plansız alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda “Karayolu Yol Kenar koruma Kuşağı”, “Mutlak Tarım Alanı” ve “Park Alanı” olarak planlanması,

170. İzmitDurhasan Mevkii, G24a.21a.4a-4b-4c-4d Uygulama İmar Planı paftaları, 3600 no´lu parsel ve kuzeyinde yer alan “Konut Alanı” ve “Park Alanının” güncel mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

171. İzmitDurhasan Mevkii, G24a.21a.4a Uygulama İmar Planı paftası, 3756, 3757, 3758, 3759 ve 3760 no´lu parsellerin 1/5000 nazım imar planı doğrultusunda Konut Alanı olarak planlanması ve yapılanma koşullarının bitişiğindeki imar adaları ile aynı olacak şekilde 5/A-3/3 ve 0,35/1,05 olarak düzenlenmesi,

172. İzmit Durhasan Mevkii, G24a.21d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 804, 805 ve 806 nolu imar adaları arasında yer alan tanımsız boşluğun üzerinde TEİAŞ Enerji Nakil Hattının pilon ayağı olduğu ve trafik yolu olarak kullanılmasının mümkün olmadığı belirlendiğinden, söz konusu alanın her iki tarafında 7 mt genişliğinde imar yolları planlanarak, arasının yeşil bant olarak düzenlenmesi ve batıdaki İlköğretim Tesis Alanının kuzeyindeki yol boşluğunda Otopark alanı planlanması,

173. İzmit-Durhasan Mevkii, G23b.25b.3c, G24a.21a.4d ve G24a.21d.1a Uygulama İmar Planı paftaları,  kuzeyde 707 no´lu yapı adası ile güneyde  467 no´lu yapı adası arasında yer alan 12 mt genişliğindeki imar yolu güzergahının ve cephe hatlarının güncel mülkiyet verileri doğrultusunda düzenlemesi ile 7973 no´lu parselin mevcut imar planındaki “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının halihazırda mezarlık alanı olduğundan “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesi ve söz konusu parselin kuzeyinde yer alan “Park Alanı” ile Mezarlık sınırının güncel mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

174. İzmitDurhasan Mevkii, G23b.25b.3c Uygulama İmar Planı paftası, 654 ada 2 ve 3 no´lu parseller ile 3605 no´lu parselin mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının, güncel mülkiyet verileri doğrultusunda 2 ve 3 no´lu parsellerin Park Alanı, 3605 no´lu parselin ise yerinde kullanımı dikkate alınarak “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmesi.

175. İzmit-Durhasan Mevkii, G23b.21d.1b Uygulama İmar Planı paftası, 115 ile 116 nolu imar adaları arasında şuyulandırma ile elde edilmiş imar yolunun ihdası mümkün olmadığından mevcut imar planındaki “Konut Alanı” kullanımının 7 mt genişliğinde imar yolu olarak düzenlenmesi ile 115 ada 8 ve 13 no´lu parseller ile 115 ada 12 no´lu parselin bir kısmında yer alan “İlköğretim Tesis Alanı”nın batı sınırının şuyulandırma ile elde edilen 12 no´lu parsel okul alanı dışında kalacak şekilde doğrusal olarak kuzeye doğru devam ettirilerek yeniden düzenlenmesi,

176. İzmit-Durhasan Mahallesi, G23b.25c.2a Uygulama İmar Planı paftası, 489 ve 492 nolu imar adaları ile 4851 ve 493 nolu imar adaları arasındaki 15mt genişliğindeki imar yolu güzergahının yolun fiili durumu ve imar uygulaması görmüş parsellerde minimum terk çıkaracak şekilde yeniden düzenlenmesi ile 4831 ada 2 nolu parselde yer alan “İbadet Yeri” alanının batısında 5 mt olan çekme mesafesinin mevcut cami göz önünde bulundurularak parsel sınırı ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi ile,

 

Genel olarak ;

177. Planlama alanı içerisinde; birleşen belediyelerin mevcut imar planlarında yer alan;“Ticaret Alanı” kullanımlarına ait uygulama hükümlerini belirleyen farklı farklı lejand gösterimlerinin bütünleştirilerek, aynı başlık altında tanımlanması ve ifadelendirilmesi amacıyla mevcut imar planlarında “Saraybahçe-MİA1, MİA2,T(Tercihli Ticaret) ve Bekirpaşa-YT1,YT2, 20mt derinlik, T1(Tercihli Ticaret) ile imar planı üzerinde yapılanma koşulu” şartı getirilmiş alanların T1, T2, T3 ve ilave T(TT1, TT2 ve TT3 şeklinde) sembolü verilerek imar planı üzerine aktarılması,

         

      Ayrıca imar planı üzerinde “Ek Taban Alanı Katsayısı” verilmiş ticaret alanlarında Ek Taban Alanı Katsayısı değerinin kaldırılarak uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla;

Ø  İzmit-Kadıköy (tapuda M.Ali Paşa) Mahallesi, G23b.24c.2c uygulama imar planı paftası, 697 ada 23, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 nolu parsellerdeki Ticaret Alanı kullanımının0,50+0,30/2,00+0,30 olan “Ek Taban Alanı Kat Sayısı”nın kaldırılarak,  hak kaybına neden olmayacak biçimde “TT2” lejandı verilerek düzenlenmesi,

Ø  İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 451 nolu imar adasında yer alan Ticaret Alanı kullanımının 0,50+0,50/2,50+0,50 olan “Ek Taban Alanı Kat Sayısı”nın kaldırılarak,  hak kaybına neden olmayacak biçimde “T1” lejandı verilerek düzenlenmesi,

Ø  İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 352 nolu imar adasında yer alan Ticaret Alanı kullanımının 0,50+0,30/2,50+0,30 ve 0,50+0,50/2,50+0,50 olan “Ek Taban Alanı Kat Sayıları”nın kaldırılarak,  hak kaybına neden olmayacak biçimde “T2” lejandı verilerek düzenlenmesi,

Ø  İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, 354 nolu imar adasında yer alan Ticaret Alanı kullanımının 0,50+0,50/2,50+0,50  olan “Ek Taban Alanı Kat Sayısı”nın kaldırılarak,  hak kaybına neden olmayacak biçimde “T1” lejandı verilerek düzenlenmesi,

Ø  İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25a.3b-3c uygulama imar planı paftaları, 2507 ada 1, 8 ve 9 nolu parseller, 2511, 2514 ve 2515 nolu imar adalarının batı kısmı, 2518 ada 1 ve 2 nolu parseller ile G23b.25d.2a uygulama imar planı paftası, 2527 ada 9 nolu parsel ve 2527 ada 14 parselin batı kısmındaki Ticaret Alanı kullanımının 0,35+0,30/1,05+0,30  olan “Ek Taban Alanı Kat Sayısı”nın kaldırılarak,  hak kaybına neden olmayacak biçimde “T3” lejandı verilerek düzenlenmesi,

178. Planlama alanı içerisinde; birleşen belediyelerin mevcut imar planlarında belirlenmiş formasyon adları ile Saraybahçe ve Bekirpaşa bölgelerine ait imar planlarında yer alan 1999 Marmara depremi sonrasında mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı´nca yaptırılan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü´ nce 31.03.2001 tarihinde onaylanan “İzmit Jeolojik , Jeofizik , Jeoteknik Etüt Raporu ve Eki Haritaları” ile belirlenen I, II, III, IV, V, VI ve F(pasif fay zonu) simgeleri ile ifadelendirilmiş yerleşime uygunluk sınıflandırmalarının kaldırılarak, zemin durumunu gösterir tanımlamaların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı genelgesi ile tanımlanan formata uygun olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanan güncel jeolojik ve jeoteknik etütlere ait “yerleşime uygunluk mikro bölgeleme haritası” doğrultusunda mevcut imar planı üzerinde yeniden düzenlenmesi(UA-2, ÖA-2.3,…vb),

179. Planlama alanı içerisinde yer alan tüm Cami, Dini Tesis Alanı…vb. gibi farklı adlarla tanımlanmış ibadet ve dini hizmet alanlarının “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği”nde tanımlandığı şekliyle “İbadet Yeri” olarak düzenlenmesi,

180. Planlama alanı içerisinde yer alan tüm sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarında (İlköğretim, Ortaöğretim, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları,Sağlık,….vb) belirlenen “max yükseklik(hmax)” değerinin söz konusu alanların ihtiyacı olan farklı iç yüksekliklerden(TSE kriterleri..) dolayı “kat sayısı” ile ifadelendirilecek şekilde yeniden düzenlenmesi,

181. Planlama alanı içerisinde Belediyemiz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´nün 27.09.2010/2386 sayılı yazısı ve 13.10.2010/4579 sayılı yazıları ile planlama çalışmasında altlık olarak kullanılan güncel mülkiyet verileri doğrultusunda şuyulandırması tamamlanmış tüm alanlardaki imar hatlarının mülkiyet sınırları ile örtüşecek şekilde yeniden düzenlenmesi,

 

Kurum Görüşleri ;

 

182. Planlama alanı kapsamında birleşen belediyelere ait imar planlarının Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 14. Maddesinde belirtilen ….. Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu belirlemek üzere eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır…..”hükmü gereği mevcut imar planlarında ilgili kurumlara ait görüşleri içerir verilerin yenilenerek, güncelliğinin sağlanması amacıyla;

 

Ø  Karayolları Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü´nün 14.05.2013 tarih ve 88216 sayılı yazısı,

Ø  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı-Kamulaştırma Şube Müdürlüğü´nün 29.09.2010 tarih ve 19105 sayılı yazısı,

Ø  SEDAŞ A.Ş.´nin bila tarih ve 267 sayılı yazısı,

Ø  TEİAŞ A.Ş.´nin 07.11.2011 tarih ve 3215 sayılı yazısı,

Ø  MSB-İzmit İnşaat Emlak ve NATO Enf. Bölge Başkanlığı´nın 15.11.2011 tarih 4220-997 sayılı yazısı,

Ø  Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü´nün sit ve koruma alan sınırı kararları,

Ø  BOTAŞ A.Ş.´nin 02.05.2011 tarih ve 13425 sayılı yazılarına istinaden alınan görüşlere ait verilerin imar planı üzerine aktarılması sonucunda Nato Boru Hattı ve kamulaştırma sınırı ile İzgaz´a ait hatlar, Sedaş ve Teiaş´a ait tüm enerji nakil hatları ve koruma kuşakları, Karayolları Kamulaştırma Alan sınırları, Su isale hattı,  Sit ve Koruma Alan sınırları, tescil kararlarınınimar planı üzerine işlenmesi,

Ayrıca birleşen belediyelere ait mevcut imar planları dışında;

183. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanları” olarak belirlenen İ-1 (Çayırköy), İ-7(Sarıcalar), İ-9 (Arızlı), İ-10 (Akpınar) ile  “Kentsel Çalışma Alanı” olarak belirlenen İY-1(Küçük Sanayi Alanı) alanlarına ait tarafımızca yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kullanım kararları ve ulaşım sistemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın güncel mülkiyet verileri doğrultusunda fonksiyon alanları sınırlarının yeniden düzenlenmesi;

İ-1 Çayırköy Planlama Bölgesi ;

 

Ø  İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.16d.1c Uygulama imar planı paftası, 2498 ve 2499 nolu parseller ile 3979 nolu parselin bulunduğu imar adalarını çevreleyen 10 mt genişliğindeki imar yolunun gelişme konut alanı sınırı ile Orman alanı sınırı dikkate alınarak güzergahının yeniden düzenlenmesi ve Orman alanı ile 17mt genişliğindeki imar yolu arasında kalan tanımsız parçanın “Refüj” olarak düzenlenmesi ile 2557 ve 2558 nolu parseller üzerinde Tarım Alanı ile Konut alanı arasında tanımsız kalan alanın “Park Alanı” olarak planlanması,

Ø  İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.16d.1c Uygulama imar planı paftası, 2375 nolu parsel ile 2384 nolu parsellerin arasında kalan orman alanının güney sınırının güncel mülkiyet verileri ve üst ölçekli plan kararları doğrultusunda göre yeniden düzenlenmesi,

Ø  İzmit-Çayırköy Mahallesi, G23b.25b.2b Uygulama imar planı paftası, 3116, 3115, 3122, 3123, 3124 ve 3125 nolu parsellerde yer alan Otopark alanı formunun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen “Gelişme Konut Alanı” sınırına göre yeniden düzenlenmesi ile güneyindeki Tarım Alanı ile arasında kalan tanımsız alanın “Park Alanı” olarak planlanması ve 3120 nolu parselde yer alan Park Alanının “Gelişme Konut Alanı” sınırına göre güneye doğru genişletilerek yeniden düzenlenmesi,

Ø  İzmit-Çayırköy (İ-1) Planlama Bölgesi uygulama imar planı fonksiyon alanı sınırlarının kullanım kararları ya da ulaşım sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın güncel mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

İ-7 Sarıcalar Planlama Bölgesi ;

 

Ø  İzmit-Kabaoğlu Mahallesi, G23.b24b.4b uygulama imar paftasında bulunan 1309 no´lu parselin kuzeyinden geçmekte olan enerji nakil hattının altında kalan alanın “Park Alanı” olarak düzenlenmesi,

Ø  İzmit-Sarıcalar (tapuda Kabaoğlu) Mahallesi, G23b.24b.1c uygulama imar planı paftası, 1238 ve 1237 no´lu parsellerde yer alan konut alanı ile orman alanı arasında bırakılan yeterli alan büyüklüğüne sahip olmadığı belirlenen Park Alanı uzantısının Konut Alanına ilave edilerek yeniden planlanması,

Ø  İzmit-Sarıcalar (tapuda Kabaoğlu) Mahallesi,G23b.24b.1b-1c-1d-2a-2d-3a uygulama imar planı paftalarında yer alan “Bölge Parkı” tanımının uygulama imar planı dil birliğinin oluşturulması adına “Rekreasyon Alanı” olacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

Ø  İzmit-Sarıcalar (tapuda Kabaoğlu) Mahallesi, G23b.24b.2d uygulama imar planı paftası, 102 nolu imar adasının batı sınırından geçen “dere yatağının” imar planı üzerine aktarılması sonrası Rekreasyon Alanı ile Konut Alanı arasında sehven bırakılan tanımsız Konut Alanı parçacıklarının dere yatağı üzerinde kalması nedeniyle kanala dahil edilerek yeniden düzenlenmesi,

İ-9 Arızlı Planlama Bölgesi ;

 

Ø  İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23a.3c ve G23b.23d.2b uygulama imar paftaları, i-9 Arızlı planlama bölgesinin batısındaki konut parçasının güneyindeki 94 ve 178 no´lu parseller arasında kalan “Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağının” güncel mülkiyet verilerine uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

Ø  İzmit-Arızlı (i-9) Planlama Bölgesi uygulama imar planı fonksiyon alanı sınırlarının kullanım kararları ya da ulaşım sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın güncel mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

İ-10 Akpınar Planlama Bölgesi ;

 

Ø  İzmit-Akpınar (i-10) Planlama Bölgesi uygulama imar planı fonksiyon alanı sınırlarının kullanım kararları ya da ulaşım sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın güncel mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi,

 

 

İ-Y1 Küçük Sanayi Alanı Planlama Bölgesi ;

 

Ø  İzmit-Küçük Sanayi Alanı (i-Y1) Planlama Bölgesi uygulama imar planı fonksiyon alanı sınırlarının kullanım kararları ya da ulaşım sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın güncel mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi sonucunda;

 

184. Planlama alanı içerisinde Kuruçeşme, Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya Belediyeleri ile Kullar ve Yuvacık Belediyelerinin bir kısmından oluşan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ait lejand paftalarının aynı başlık altında toplanması ve 3194 sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinde belirlenen gösterim teknikleri kullanılarak tek bir gösterim şekli ile ifadelendirilmesi amacıyla “İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Lejandı”nın hazırlandığı tespit edilmiştir.

 Bu doğrultuda; İzmit Belediyesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,Revizyonu ve Lejand”ının birleştirilmesi çalışması kapsamında;  güncellenen mülkiyet verileri, yenilenen kurum görüşleri,mevcut yapılaşma durumu ve üst ölçekli imar planında alınan kararların mevcut imar planı üzerine aktarılmasına yönelik düzenlemeleri içeren “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejandı”nın 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile nazım imar planı ana kararları, planlama ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                              Günay ATUN                            Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                                 Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                         =============

 

 

KARAR 93- 2010-2014 Stratejik planından alınan 2014 yılı performans  programının 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi “a” bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2013 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     İlişik listedeki 2010-2014 Stratejik Planından alınan 2014 yılı performans programının kabulüne  oybirliği ile karar verildi

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                            Günay ATUN                           Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                             Katip

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                               =============

 

 

KARAR 94– 2014 Mali Yılı Bütçesi teklifi  ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2013 tarihli raporu Esame-i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde:

 

2014 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2014 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde, kararnamenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2014 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin ödenek cetveli Kurumsal A kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları 150.000.000,00 TL olarak Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2014 Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin Ekonomik sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları 150.000.000,00 TL olarak  Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2014 Mali Yılı ayrıntılı Harcama Programı düzeyinde Esame-i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde, kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2014 Mali Yılı Finansman programı düzeyinde Esame-i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde, kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

      Dr.Nevzat DOĞAN                            Günay ATUN                     Emine OKANALP

      İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                           Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz