06.01.2015 Tarihli Meclis Kararları

6 Ocak 20150
Metni Sesli Dinle

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

KARAR 1-Belediye meclis üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Erhan UYSAL tarafından verilen 06.01.2015 tarihli takrir neticesinde, Denetim komisyonu oluşumu için yapılan gizli oylama ile azalardan Yusuf Sami ÇINAR 36 oy, Engin UZTÜRK 36 oy, Güzin TAŞTEKİN 36 oy, Ersin ALBAYRAK 36 oy , Ercan UMUTLU 36 oy almak sureti ile Denetim komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

KARAR 2-8.3.6. Akaryakıt  Servis , LPG , CNG İkmal  İstasyonu Alanlarında parsel alanı 1500 m⊃´ den az olamaz. Bu fonksiyonların birlikte yer aldığı alanlarda parsel büyüklüğünün 1500 m2´nin altında olmaması kaydıyla TSE standartları ile Enerji Piyasasını düzenleyen yönetmelik ve standartlara uyulacaktır” ile “11.2.67. Akaryakıt  servis  ve LPG ikmal istasyonu bölgelerinde parsel genişliği 40 .00 m´den, parsel derinliği 30 m´den, parsel büyüklüğü 1500 m⊃´den az olamaz. Bu ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır. Bu fonksiyonlardan sadece biri yapılmak istendiğinde de bu değer sağlanacaktır” hükmü ile belirlenen şartları sağladığı tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3a Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 10 nolu parselin mevcut imar planında E:0.50, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” kullanımının belediyeye ait araçların düşük maliyetle bakım-onarım ve akaryakıt ihtiyaçlarının sağlanması ile kamu kaynaklarının ekonomik olarak kullanılarak giderlerin düşürülmesi amacıyla E:0.30, Hmax:7.00mt yapılanma koşuluna sahip “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlanması ve çekme mesafelerinin tüm cephe hatlarından 5mt olarak düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun olduğu,

 ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN,  Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

   Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklar  ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 09.12.2014 tarihli raporu okunarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

5.26 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

5.26.1.Kuruluş

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 nci ve 49 ncu maddeleri ile 22/02/2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümleri çerçevesinde İzmit Belediye Meclisinin 03/06/2014 tarih ve 43 sayılı kararıyla kurulmuştur.

5.26.2 Teşkilat

5.26.2.1 Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

1.Müdür

2.Teknik Personel

3.Diğer Personel

5.26.1 Müdürlüğün Görevleri

1.Belediye sınırları içerisinde bulunan sorumlu olduğu mahallelerdeki Tarım ve Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik üreticileri bilinçlendirilmek amacıyla İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Üniversitelerin ilgili bölümleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak.

2.İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir seviyelerini yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

3.Tarım ve hayvancılık konularında arazi etüt çalışmalarına katılmak

4. Bölgede yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerlerinin artırılması amacıyla etkinlikler ve festivaller düzenlenmesini sağlamak
5.Halktan ve her türlü kuruluştan gelen talepleri yerinde yapılan incelemeler sonunda cevaplandırılmasını sağlamak.

6.Personelin gerek kullanılan teknikler, gerekse yeni tekniklerin öğrenimini, gerekse kalifikasyonun artırılması yönünde açılmış ve açılacak kurslara katılımı, broşür, makale ve kataloglarla eğitimi için çalışmalar yapmak.

7.Müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak faaliyetleri yürütmek.

5.26.3 Müdürlük birimleri arasında işbirliği

(1) Müdürlük dâhilindeki personeller arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür  tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

5.26.4 Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

(1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

5.26.5 Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

A-Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

B-Arşivleme ve dosyalama

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından   ilgili şefi sorumludur.

(4)Elektronik ortamda dosyalamaları yapılır.

C-Tutulması gereken Defterler

(1) Gelen- Giden Evrak defteri
(2) Zimmet defteri

      

 Yukarıda belirtilen  Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün  Görev Yetki ve Sorumlulukları  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

KARAR 4-  

 

 

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                          ===========

 

 

 

KARAR 626.12.2014 tarih ve 29217 Sayılı Resmi Gazetenin  1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2015 yılı Bütçe Kanun eklerinden  K cetvelinin ” B Aylık Maktu fazla Çalışma Ücreti ” başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için, 403 TL.-(Dörtyüzüçtürklirası ) olarak belirlenmiş olduğundan kurumumuzdaki Zabıta Personeline fazla çalışma ücretinin 01.01.2015 tarihinden itibaren 403 TL ( Dörtyüzüçtürklirası)  olarak ödenmesi uygun görülmekle kabulüne ( Meclis toplantısının  1.Birleşimin 2. oturumunda  CHP gurubu toplantıya iştirak etmediğinden dolayı ) oybirliği ile karar verildi.    

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip          

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz