06.01.2015 Tarihli Meclis Kararları

6 Ocak 20150
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

KARAR 1- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.12.2014 tarih ve 263 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Erhan UYSAL tarafından verilen 06.01.2015 tarihli takrir neticesinde, Denetim komisyonu oluşumu için yapılan gizli oylama ile azalardan Yusuf Sami ÇINAR 36 oy, Engin UZTÜRK 36 oy, Güzin TAŞTEKİN 36 oy, Ersin ALBAYRAK 36 oy , Ercan UMUTLU 36 oy almak sureti ile Denetim komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

KARAR 2-  İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3a Uygulama İmar Planı paftası, 180 ada 10 nolu parselin “Yönetim Merkezi” kullanımının “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlanması şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 661 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.12.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yapılan inceleme neticesinde; 5747 sayılı yasa ile 29 Mart 2009 yerel seçimleriyle birlikte Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya ve Akmeşe İlk Kademe Belediyeleri'nin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Saraybahçe İlk Kademe Belediyesine katılmış ve mahalle kısımları ile köyler bağlanmak sureti 2009 yılından bu yana toplam 102 adet mahalleye hizmet veren İzmit Belediyesi hizmetlerinin “etkin bir biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışma amacı” doğrultusunda daha hızlı ve ekonomik olarak yerine getirilebilmesi için İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3a Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 10 nolu parselin mevcut imar planında E:0.50, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olan kullanımının “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlanmasının gündeme geldiği belirlenmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda önerilen değişiklik teklifi ile; Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3a Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 10 nolu parselin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2014 tarih ve 138 sayılı kararı ile onaylanan İzmit İlçesi, Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri'nde  Akaryakıt ve Sevis İstasyonu Alanları için belirlenen 8.3.6. Akaryakıt  Servis , LPG , CNG İkmal  İstasyonu Alanlarında parsel alanı 1500 m⊃' den az olamaz. Bu fonksiyonların birlikte yer aldığı alanlarda parsel büyüklüğünün 1500 m2'nin altında olmaması kaydıyla TSE standartları ile Enerji Piyasasını düzenleyen yönetmelik ve standartlara uyulacaktır” ile11.2.67. Akaryakıt  servis  ve LPG ikmal istasyonu bölgelerinde parsel genişliği 40 .00 m'den, parsel derinliği 30 m'den, parsel büyüklüğü 1500 m⊃'den az olamaz. Bu ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır. Bu fonksiyonlardan sadece biri yapılmak istendiğinde de bu değer sağlanacaktır” hükmü ile belirlenen şartları sağladığı tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3a Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Belediyemize ait 180 ada 10 nolu parselin mevcut imar planında E:0.50, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” kullanımının belediyeye ait araçların düşük maliyetle bakım-onarım ve akaryakıt ihtiyaçlarının sağlanması ile kamu kaynaklarının ekonomik olarak kullanılarak giderlerin düşürülmesi amacıyla E:0.30, Hmax:7.00mt yapılanma koşuluna sahip “Bakım, Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlanması ve çekme mesafelerinin tüm cephe hatlarından 5mt olarak düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun olduğu,

 ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT,Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN,  Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

KARAR 3-   Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklar  ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 09.12.2014 tarihli raporu okunarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

5.26 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

5.26.1.Kuruluş

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 nci ve 49 ncu maddeleri ile 22/02/2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümleri çerçevesinde İzmit Belediye Meclisinin 03/06/2014 tarih ve 43 sayılı kararıyla kurulmuştur.

5.26.2 Teşkilat

5.26.2.1 Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

1.Müdür

2.Teknik Personel

3.Diğer Personel

5.26.1 Müdürlüğün Görevleri

1.Belediye sınırları içerisinde bulunan sorumlu olduğu mahallelerdeki Tarım ve Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik üreticileri bilinçlendirilmek amacıyla İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Üniversitelerin ilgili bölümleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak.

2.İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir seviyelerini yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

3.Tarım ve hayvancılık konularında arazi etüt çalışmalarına katılmak

4. Bölgede yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerlerinin artırılması amacıyla etkinlikler ve festivaller düzenlenmesini sağlamak
5.Halktan ve her türlü kuruluştan gelen talepleri yerinde yapılan incelemeler sonunda cevaplandırılmasını sağlamak.

6.Personelin gerek kullanılan teknikler, gerekse yeni tekniklerin öğrenimini, gerekse kalifikasyonun artırılması yönünde açılmış ve açılacak kurslara katılımı, broşür, makale ve kataloglarla eğitimi için çalışmalar yapmak.

7.Müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak faaliyetleri yürütmek.

5.26.3 Müdürlük birimleri arasında işbirliği

(1) Müdürlük dâhilindeki personeller arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür  tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

5.26.4 Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

(1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

5.26.5 Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

A-Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

B-Arşivleme ve dosyalama

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından   ilgili şefi sorumludur.

(4)Elektronik ortamda dosyalamaları yapılır.

C-Tutulması gereken Defterler

(1) Gelen- Giden Evrak defteri
(2) Zimmet defteri

      

 Yukarıda belirtilen  Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün  Görev Yetki ve Sorumlulukları  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

KARAR 4- Katı Atık Toplama ve Taşıma Tarifelerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 1812.2014 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         27.10.2010 tarihli ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 1. Maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilerek, Geçici Madde 1 (1)  26.10.2010 tarihi itibariyle bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan Atıksu Altyapı Yönetimleri ve Evsel Katı Atık İdareleri, 31.12.2015 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler dendiğinden;  Evrakın Müdürlüğüne iadesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

KARAR 5- Pazar Yeri Devir İşlem Ücretlerinin belirlenmesi  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 23.12.2014 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    

      PAZAR YERLERİ DEVİR İŞLEM ÜCRET TARİFESİ

        SEMT PAZARI                                               1METRE TÜL TEZGAH FİYATI

 PERŞEMBE PAZARI                                               500,00 .-TL

CUMARTESİ PAZARI                                              400,00.- TL

YAHYA KAPTAN PAZARI                                      400,00.- TL

YUVAM AKARCA KAPALI PAZARI                       300,00.- TL

YENİŞEHİR KAPALI PAZARI                                 200,00.-TL

YEŞİLOVA KAPALI PAZARI                                  300,00.-TL

AYAZMA KAPALI PAZARI                                     300,00.-TL

TAVŞANTEPE PAZARI                                         100,00 .-TL                        

PLAJYOLU KÖYLÜ PAZARI                                  100,00.-TL

KURUÇEŞME KAPALI PAZARI                             300,00.-TL

YENİDOĞAN PAZARI                                            200,00.-TL

DÜNYA BANKASI PAZARI                                     200,00.-TL

ÇUKURBAĞ PAZARI                                              100,00.-TL

KIRKİKİEVLER PAZARI                                          200,00.-TL

ALİKAHYA PAZARI                                                 200,00.-TL

AKMEŞE KAPALI PAZARI                                      100,00.-TL

GÜLTEPE PAZARI                                                   200,00.-TL

KOZLUK PAZARI                                                     400,00.-TL

TOPÇULAR PAZARI                                               100,00.-TL

İZMİT ŞEHİR PAZARI                                             100,00.-TL

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin f bendine istinaden;  

MEVCUT HAK SAHİBİ OLMAYIP ÇEKİLECEK KURA SONUCU KENDİLERİNE YER VERİLEN PAZARCILARDAN AYNI TARİFE ÜZERİNDEN ÜCRET ALINACAKTIR.

            

MEVCUT HAK SAHİBİ OLMAYIP ÇEKİLECEK KURA SONUCU KENDİLERİNE YER VERİLEN ÜRETİCİLERDEN VE ÜRETİCİDEN – ÜRETİCİYE YAPILACAK DEVİRLERDE YUKARIDAKİ TARİFE %50 UYGULANIR.

ANNE VE BABADAN ÇOCUKLARA, EŞLER ARASINDA VE KARDEŞLER ARASINDA YAPILACAK DEVİRLERDEN ÜCRET ALINMAZ.

TAHSİS EDİLEN SATIŞ YERLERİ, VEFAT ETME VEYA İŞ GÖREMEYECEK DERECEDE KAZA GEÇİRME, HASTALIK YA DA YAŞLILIK GİBİ ZARURİ HALLERDE

 BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI İLE KANUNİ MİRASÇILARA ÜCRETSİZ DEVREDİLEBİLİR.

Yukarıda belirtilen Pazar yerleri devir işlem ücret tarifeleri (  Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı;  ( Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN,  Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK,  Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN,  Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hüseyin POLATTİMUR ) 'un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                          ===========

 

 

 

KARAR 6– Zabıta personelinin Maktu mesai ücretinin ödenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 30.12.2014 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

26.12.2014 tarih ve 29217 Sayılı Resmi Gazetenin  1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2015 yılı Bütçe Kanun eklerinden  K cetvelinin ” B Aylık Maktu fazla Çalışma Ücreti ” başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için, 403 TL.-(Dörtyüzüçtürklirası ) olarak belirlenmiş olduğundan kurumumuzdaki Zabıta Personeline fazla çalışma ücretinin 01.01.2015 tarihinden itibaren 403 TL ( Dörtyüzüçtürklirası)  olarak ödenmesi uygun görülmekle kabulüne ( Meclis toplantısının  1.Birleşimin 2. oturumunda  CHP gurubu toplantıya iştirak etmediğinden dolayı ) oybirliği ile karar verildi.    

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                            ===========

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz