06.08.2013 Tarihli Meclis Kararları

6 Ağustos 20130
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                             =============

 

KARAR 74– 2011/ 6171 E. nolu dosyası ile ilgili olarak yapılan icranın geri bırakılmasının teminatı için Kocaeli 1. icra Müdürlüğüne süresiz verilmek üzere İller Bankası A.Ş. den 115.000,- (Yüzonbeşbin) TL teminat mektubu kredisi kullanılması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün  29.07.2013 tarih ve 4696 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

  2011/ 6171 E. nolu dosyası ile ilgili olarak yapılan icranın geri bırakılmasının teminatı için Kocaeli 1. icra Müdürlüğüne süresiz verilmek üzere İller Bankası A.Ş. den 115.000,- (Yüzonbeşbin) TL  teminat mektubu kredisi

 kullanılması  teklifi ile ilgili, teminat mektubu alınmasına gerek kalmadığından evrakın müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

    

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                 Cengiz ÇAKAR                     Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                             =============

 

 

KARAR 75– İzmit-Malta Mahallesi(tapuda Kabaoğlu), G23b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan “Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” kullanımının doğu cephesinde 25mt olan yapı yaklaşma mesafesinin 5mt olarak düzenlenmesi ile Hmax:5.50mt olan kat yüksekliğinin Hmax:7.00mt olarak düzenlenmesini içeren Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim. Müh. Şti.´ne hazırlatılan İzmit-Malta Mahallesi(tapuda Kabaoğlu), G23b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında E=0.30, Hmax:5.50mt yapılaşma koşuluna sahip “Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” kullanımının doğu cephesinde 25mt olan yapı yaklaşma mesafesi ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü 14. Şube Şefliğinin 13.02.2012 tarih ve 1705 sayılı görüşü doğrultusunda “İzmit- Merkez Üçtepeler yolunun bakım ve sorumluluğunun Kocaeli Büyükşehir Belediyesine verildiğine dair” son kurum görüşüne istinaden “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerinin uygulanması ile ilgili zorunluluğun kalmadığı ve parselin doğu cephesindeki çekme mesafesinin 5mt olarak planlanması şeklinde imar planı değişikliği teklif edildiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Malta Mahallesi(tapuda Kabaoğlu), G23b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parselin doğu cephesinde 25 mt. olan yapı yaklaşma mesafesinin Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü 14. Şube Şefliğinin görüşü doğrultusunda 5mt. olarak düzenlenmesi ile Hmax:5.50mt olan kat yüksekliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2011 tarih ve 123 sayılı kararı ile onaylanan Kocaeli 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin 2.11.4.Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonları kısmında yer alan “…Bu alanlarda yapılanma koşulları; en fazla inşaat alanı kat sayısı (E=Emsal); 0,30, en fazla yapı yüksekliği (Hmax):7,00 metre” hükmü doğrultusunda Hmax:7.00mt olarak düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği teklifi, Belediyemiz Meclisinin 02.04.2013 tarih ve 31 sayılı kararı ile tadilen kabul edilmiş olup, değerlendirilmek üzere Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´na gönderilmiştir.

 

 

Bu nedenle; III.derece Arkeoljik Sit Alanı´da kalan ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 04.06.2013 tarih ve 1015 sayılı kararı ile uygun görülen İzmit- Malta Mahallesi(tapuda Kabaoğlu), G23b.24b.4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan “Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” kullanımının doğu cephesinde 25mt olan yapı yaklaşma mesafesinin 5mt olarak düzenlenmesi ile Hmax:5.50mt olan kat yüksekliğinin Hmax:7.00mt olarak düzenlenmesini içeren Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                   Cengiz ÇAKAR                   Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                             =============

 

 

KARAR 76–  İzmit-Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a-3b Uygulama İmar Planı paftaları, 4151 nolu parsel ile 5190 nolu parseller arasında kalan 7mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanı olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 17.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       İzmit-Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a-3b Uygulama İmar Planı paftaları, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155 nolu parseller üzerinde yer alan park alanı ile 5190 ve 5191 nolu parseller üzerinde yer alan park alanlarının birleştirilerek daha uzun süreli ve kullanılabilir olmasını sağlamak ile insanların dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için bütüncül bir proje yapılabilmesi amacıyla 4151 nolu parselin kuzeyinde yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolunun 5190 nolu parselde yer alan park alanı ile 5205 nolu parselde yer alan konut alanının güneyinden geçen kısmının kaldırılarak park alanı olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

 İzmit-Durhasan Mahallesi, G23b.25b.3a-3b Uygulama İmar Planı paftaları, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155 nolu parseller üzerinde yer alan park alanı ile 5190 ve 5191 nolu parseller üzerinde yer alan park alanlarının arasından geçen 7mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak “Park Alanı” olarak planlanması şeklinde Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının imar planı ulaşım sistemini bozucu nitelikte olmadığı ve kamu kaynakları ile park alanlarının etkin ve verimli kullanılması yönünde düzenlemeler içerdiği belirlendiğinden, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  Cengiz ÇAKAR                 Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                             =============

 

KARAR 77-  İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.20d.4c Uygulama İmar Planı paftası, E:0.70, Hmax:9.50mt yapılanma koşuluna sahip 3399 nolu parselde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla imar planı üzerine ÖHB (Özel Hüküm Bölgesi) tanımı ile sınırının eklenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.İnş.San. ve Tic.Ltd,Şti.´ne hazırlatılan İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.20d.4c Uygulama İmar Planı paftası, 3399 nolu parselin mevcut imar planında E:0.70, Hmax:9.50mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı ve yapılan değişiklik teklifi ile bahse konu alandaki parselin büyüklüğü 5000m⊃ üzeri olduğundan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı notları ile Bekirpaşa Planlama Bölgesi-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları´nın 3.Yapılanma Düzeni Uygulama Hükümleri bölümünde tanımlı “2-e-Konut alanlarına Ait Özel Hükümler – Özel Hüküm Bölgesi(ÖHB) : ÖHB olarak belirlenmiş konut alanlarında;

Toplu  yapılaşmayı  teşvik  etmek  amacıyla,  aşağıda  ifade  edildiği  şekliyle  emsal  alanı artışından  dolayı  gelecek  nüfusun  ihtiyacı  ilave  sosyal  ve  teknik  altyapı  alanı  aranmaksızın 1/1000 ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliği  yapılmak  suretiyle;   

2.e.1  0.50  ile  1.00  ha  arasında  yer  alan  alanlarda,   

2.e.1.1 Meri uygulama imar planında taks değeri 0.40  ın  altında ve kat  adedi 2 ve  daha  az olan  alanlarda toplam  emsal  değeri 0.80´i  geçmemek  üzere  ilave  0.10  emsal  verilebilir.   

2.e.1.2 Meri uygulama imar planında kat adedi 3 ve daha fazla olan alanlarda ayrıntılı jeolojik ve  jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle  emsal değeri 0.10, kat  yüksekliği ise 1 kat  ilave edilmek  suretiyle  artırılabilir.   

2.e.2 1.00 ha üstü alanlarda, Kat adedi 3 ve daha  fazla ise ayrıntılı  jeolojik  ve jeoteknik etüt  raporu hazırlanmak suretiyle emsal değeri 0.20, kat adedi ise 2 kat ilave etmek suretiyle arttırılabilir. Aynı  alanlarda kat adedi 2 ve daha az ise toplam emsal değeri 0.80´i geçmemek üzere ilave 0.10 emsal  verilebilir.   

Yukarıda ifade edilen plan hükümlerine dayanılarak hazırlanacak uygulama imar planı değişiklik  tekliflerinde  uygulamada  dikkate  alınmak  üzere;   

2.e.2.1  (2.e.1) paragrafından yararlanılarak gerçekleştirilmek istenecek uygulamada min ifraz koşulunun 0.50 ha,  (2.e.1)paragrafından yararlanılarak gerçekleştirilmek istenecek uygulamada min ifraz  koşulunun  1.00  ha  olacaktır.

2.e.2.2 Uygulama alanı  içerisinde  yapılacak  yapıların  otopark  ihtiyacının  kendi  alanları içerinde  karşılanacaktır.” hükmü çerçevesinde ilave 0.10 emsal değeri ile alana ilişkin hazırlatılan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü´nce 15.05.2013 tarihinde onaylanan Revize İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporu doğrultusunda ilave 1 kat hakkının kullanılabilmesi amacıyla imar planı üzerine  “ÖHB”(Özel Hüküm Bölgesi) tanımı ve sınırının eklenmesi ile parselin imar yoluna cepheli kısımlarından 5mt, komşu mülkiyetlerden ise 3mt yapı yaklaşma mesafesi verilmesi şeklinde uygulama imar planı değişikliği önerildiği tespit edilmiştir.                                                                                                                     

Ancak; önerilen ÖHB(Özel Hüküm Bölgesi) sınırı ile fonksiyonel olmayan alanlar oluşturularak, düzenleme sonrası ada bütününde oluşacak yapı düzenini bozucu müdahalelerin yapıldığı ve söz konusu alanın içinde yer aldığı kalıcı konut alanlarının sahip olduğu kendine özgü karakteristik özelliğinin önüne geçilerek yapı yoğunluğu artışına sebep olunacağı ile ilave talep edilen kat artışı sonrası aynı ada içerisinde ve çevre adalarda aynı konumda olan 3 kat yüksekliğindeki diğer taşınmazlara tanınan hakların önüne geçilerek bölgede olumsuz silüet etkisi oluşturulmasıyla birlikte planlama disiplinine aykırı, imar planı ile tanınan hakların eşitliğini bozucu müdahalelerin yapıldığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; plan değişikliği teklifi ile imar planı kararlarının amacını oluşturan sağlıklı ve estetik çevrenin oluşumunu destekleyen, yapılaşma sürecini kentsel özellikler doğrultusunda yönlendiren bir durumun oluşturulmadığı gerekçesiyle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin planlama ilkeleri, mevcut plan kararları ve kamu yararına aykırı düzenlemeler içerdiğindenuygun görülmemekle reddine  oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                  Cengiz ÇAKAR                  Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                             =============

 

 

KARAR 78-  Yuvam Akarca Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde tapuda Mehmet Ali Paşa Mahallesi 3346 ada 1 parsel olarak kayıtlı olan alanın  üstünün kapatılarak gerekli yatırım izninin verilmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

      3. Kişilerden kiralanan yerler için yapılacak harcamalar 5018 sayılı kanunla yetkilenmiş İta Amiri ve Harcama Yetkilileri tarafından yapılması gerektiğinden Meclisce alınması gereken bir karar olmadığından evrakın Müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                      Cengiz ÇAKAR                Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                             =============

 

KARAR 79-  5393 sayılı Belediye Kanunu´nun, belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14.Maddesinin son fıkrasında “Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürebilir”  hükmü gereği Belediyemiz mücavir alanında bulunan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine yapılacak hizmetler ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 04.08.2009 tarih ve 191 sayılı, 11.07.2013 tarih ve 450 sayılı kararları ile 5747 sayılı kanun eklerinde İzmit ilçesine ait köylerin, İzmit Büyükşehir İlçe Belediyesinin mücavir alanları olarak ilan edildiğinden; 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ve 5393 sayılı kanunun 14. ve 15. maddeleri kapsamında Belediye hizmetlerinin götürülmesi ( Belediye Meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL,   Şaban SARIGÜLLE,  Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan , Meclis üyeleri ( Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK,  Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK,  Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL Ali YILMAZ) ´ın kabul oyları ile, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                     Cengiz ÇAKAR                Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                                Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                             =============

 

KARAR 80-   Belediyemiz tarafından yeni yapılan ve yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23.07.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

     

       Belediyemiz tarafından yeni yapılan ve yapımı devam eden  Topçular Mahallesindeki parka,PAMUK ŞEKERİ PARKI, Yenidoğan mahallesindeki  Parka,  YONCA PARKI, Yeşilovadaki  Meydana ,YEŞİL MEYDAN, isimlerinin verilmesi   uygun görülmekle  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                                      Cengiz ÇAKAR               Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                  Katip                                                Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz