07.05.2013 Tarihli Meclis Kararları

7 Mayıs 20130
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                            

 

KARAR40– Avusturyanınbaşkenti Viyanada 2013 yılı Ağustos ayında yapılacak olan Türkiye Halk KültürüFestivali öncesinde, 2013 Mayıs ayında organizasyon, teknik ve yöreselçalışmaların değerlendirileceği seminer, tanıtım ve toplantıya ülkemiz vekentimiz adına kurumumuzu temsilen, İzmit Belediyesi Halk Dansları GenelKoordinatörü Sezai UZUNER ile Halk Dansları Kostüm Tasarım Danışmanı DeryaUZUNER´in katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğünün 24.04.2013 tarih ve 690 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Avusturyanınbaşkenti Viyanada 2013 yılı Ağustos ayında yapılacak olan Türkiye Halk KültürüFestivali öncesinde, 2013 Mayıs ayında organizasyon, teknik ve yöreselçalışmaların değerlendirileceği seminer, tanıtım ve toplantıya ülkemiz vekentimiz adına kurumumuzu temsilen, İzmit Belediyesi Halk Dansları GenelKoordinatörü Sezai UZUNER ile Halk Dansları Kostüm Tasarım Danışmanı DeryaUZUNER´in katılım sağlayabilmeleri, gidiş-geliş bedelleri ile tüm masraflarınınkendileri tarafından karşılanmak suretiyle görevlendirilmelerinin kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                               Günay ATUN                        Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                             Katip                                                Katip

 

 

 

  

 

K A R A R

                                                            

 

 

KARAR 41– Slovakya´nınKosice kentinde 11-16 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kosice2013 Avrupa Kültür Başkenti Kültür etkinlikleri çerçevesinde;” TheVisegrad and Balkan Court” ve “19. Golden Beggar Kısa Film Yarışması” bölümlerinde belediyemizi temsilen ART NİCOMEDİA Kültür ve SanatDerneği´ nin yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan isimlerle iki adetşoförün katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğünün 18.04.2013 tarih ve 689 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Slovakya´nınKosice kentinde 11-16 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kosice2013 Avrupa Kültür Başkenti Kültür etkinlikleri çervesinde; The Visegrad andBalkan Court” ve “19. Golden Beggar Kısa Film yarışması”bölümlerinde belediyemizi temsilen on sekiz kişiden oluşan ekli listede , ARTNİCOMEDİA Kültür ve Sanat Derneğinin yer alması ve iki adet şoförün oluşturduğutoplam Yirmi kişinin gidiş-geliş bedelleri ile tüm masraflarının kendileritarafından karşılanmak suretiyle görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                               Günay ATUN                      Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                                 Katip                                         Katip

 

 

 

 

  

 

K A R A R

                                                            

 

 

KARAR 42– İzmit, Arızlı-Ağaköy Mevkii1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin 30 günlük yasal askısüresi içerisinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmarKomisyonunun 05.04.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Arızlı-Ağaköy Mevkii, G23b.23b.3b-3c-3d, G23b.24a.4a-4d Uygulama İmarPlanı paftalarında şuyulandırma aşamasında mülkiyet dokusu ve mevcut yapılaşmaile plan kararları arasında oluşacağı düşünülen uygulama sorunlarının çözümüadına, mevcut ulaşım sistemi ile planlama alanında yer alan konut alanları adaformlarının yeniden düzenlenmesini içeren1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun İzmit BelediyeMeclisi´nin 04.12.2012 tarih ve 92 sayılı kararı ile kabul edilerek, KocaeliBüyükşehir Belediye Meclisi´nin 17.01.2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiş olup, sözkonusu imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun “Plan Yapımına Ait EsaslaraDair Yönetmeliği” nin 20.maddesi gereğince 12.02.2013-13.03.2013 tarihleriarasında 30 gün süresince askıya çıkarılarak ilan edildiği ve alanda yer alanparsel maliklerinin planlama kararlarına yönelik görüş ve itirazlarını içerentaleplerin Belediyemize iletildiği anlaşılmıştır.

            Budoğrultuda; yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren taleplerin tek tek ifadelendirilerek,imar planı ana kararlarınca yapılan değerlendirme sonuçları aşağıdabelirtilmiştir.

1.Bekir BEKLER imzalı 01.03.2013 tarihli dilekçe ile;Arızlı-Ağaköy Mevkii,1681 nolu parselin “Park Alanı” olarak planlandığı belirtilerek, söz konusuparselin park alanı kullanımından çıkartılması veya eşdeğer bir bölgeyetaşınması talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı-Ağaköy Mevkii, 1681 noluparselin mevcut imar planında bir kısmının “Park Alanı” ve “Konut Alanı” ,diğer kısmının ise “İmar Yolu” olarak planlandığı, ancak söz konusu parkalanının kaldırılmasının nazım imar planı kararlarını değiştiricinitelikte olduğu belirlendiğindentalebinuygun olmadığı ile birlikte eşdeğer bir bölgeden yer verilmesi talebinin deİmar Kanunun 18.madde uygulaması aşamasının konusu olduğundan itirazıgerektiren bir durum olmadığıgerekçesiyle uygun olmadığı,

2. Nedim MORAN imzalı bila tarihlidilekçe ile; Arızlı-Ağaköy Mevkii, 1937 nolu parselde yer alan evininüzerinden 17 mt genişliğindeki imar yolunun geçtiği belirtilerek, söz konusuyolun evine zarar vermeyecek şekilde güzergahının yeniden düzenlenmesi talepedilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı-Ağaköy Mevkii, 1937 noluparselin mevcut imar planında küçük bir kısmının “5/A-2/3, 0.30/0.60” yapılaşmakoşuluna sahip “Konut Alanı”, diğer kısmının ise Yapı Yasaklı Alanda yer aldığıgerekçesiyle “Ağaçlandırılacak Alan” ve 17mt genişliğinde “İmar Yolu” olarakplanlandığı, ancak mevcut yapının üzerinden geçen söz konusu yolundaraltılmasının ya da kaydırılmasının ana ulaşım sistemini ve nazım imar planıkararlarını bozucu nitelikte olduğu ile söz konusu evin neredeyse tamamınınyapı yasaklı alanda kaldığı belirlendiğinden talebin uygun olmadığı,

3.Mehmet ÇAPÇI imzalı bila tarihlidilekçe ile; Arızlı-AğaköyMevkii, 2078 nolu parselin imar planı üzerinde çocuk bahçesi olarak planlandığıbelirtilerek, söz konusu parselin çocuk bahçesi kullanımından çıkartılması veyaeşdeğer bir bölgeye taşınması talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Arızlı-Ağaköy Mevkii, 2078 noluparselin mevcut imar planında bir kısmının “Çocuk Bahçesi”, diğer kısmının ise”İmar Yolu” olarak planlandığı, ancak söz konusu çocuk bahçesi alanınınkaldırılmasının nazım imar planı kararlarını değiştirici nitelikteolduğu belirlendiğinden talebin uygunolmadığı ile birlikte eşdeğer bir bölgeden yer verilmesi talebinin de İmarKanunun 18.madde uygulaması aşamasının konusu olduğundan itirazı gerektirenbir durum olmadığı gerekçesiyle imar planı ana kararları ile üst ölçekliplan kararları doğrultusunda incelenerek karar verilen imar planı itirazkonuları uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                        Günay ATUN                        Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                       Katip                                           Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz