07.08.2012 Tarihli Meclis Kararları

7 Ağustos 20120
Metni Sesli Dinle

07.08.2012 TARİHLİ  MECLİS KARARLARI

 

KARAR65-  Tepecik Mahallesi, G23b.24d.2c Uygulama İmar Planı paftası 228 ada, 41(eski 20) no´lu parselde yer alan Defterdarlık Ek Hizmet Binası (Sörler Okulu, Fransız Mektebi) için mevcut imar planı üzerine 228 ada 1,2, 3, 4, 43, 32 ve 33 parsel, 233 ada 21, 24, 25 ve 6 parsel, 236 ada 15 ve 17 parselleri de içine alacak şekilde “Koruma Alanı Sınırı” nın aktarılmasını içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 12.07.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2011 tarih ve 75 sayılı kararı doğrultusunda Belediyemiz, İzmit-Tepecik Mahallesi, G23b.24d.2c Uygulama İmar Planı paftası, hazine mülkiyetindeki 228 ada,  41(eski 20) no´lu parselde yer alan, GEEAYK´nın 10.03.1979 tarih ve 11080 sayılı kararı ile tescil edilen ve TKTVYK´nın 03.07.1987 tarih ve 3448 sayılı kararı ile tescilinin devamına karar verilen Defterdarlık Ek Hizmet Binası (Sörler Okulu, Fransız Mektebi) için koruma alanı belirlenmesine gerek duyulduğu, bu doğrultuda 228 ada 41 nolu parselin “Koruma Alanı Sınırı”nın 228 ada 1, 2, 3, 4, 43, 32 ve 33 parsel, 233 ada 21, 24, 25 ve 6 parsel, 236 ada 15 ve 17 parselleri içine alacak şekilde düzenlendiği belirlenmiştir.

Bu bağlamda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2012 tarih, 268 sayılı kararı ileonaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; İzmit-Tepecik Mahallesi, G23b.24d.2c Uygulama İmar Planı paftası 228 ada, 41(eski 20) nolu parselde yer alan Defterdarlık Ek Hizmet Binası (Sörler Okulu, Fransız Mektebi) için 228 ada 1, 2, 3, 4, 43, 32 ve 33 parsel, 233 ada 21, 24, 25 ve 6 parsel, 236 ada 15 ve 17 parselleri de içine alacak şekilde “Koruma Alanı Sınırı”nın plan üzerine aktarılmasını içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile imar planı ana kararları çerçevesinde  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 66-İzmit- Erenler Mahallesi, G23b.24c.2b Uygulama İmar Planıpaftası, 3699 ada, 6 no´lu parselde tespit edilen kanal kalıntılarının tescil edilmesi ve 3699 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 no´lu parselleri içine alacak şekilde koruma alanı sınırının plan üzerine aktarılmasını içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 06.07.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit- Erenler Mahallesi, G23b.24c.2b Uygulama İmar Planı paftasında “Ortaöğretim Tesis Alanı” kullanımına sahip 3699 ada, 6 no´lu parselde yer alan sit dışı kanal kalıntılarının 5226 ile 3386 sayılı kanunlarla değişik 2863sayılı kanunun 6. maddesi doğrultusunda Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.02.2012 tarih ve 257 sayılı kararı ile tescil edildiği ve “Konut Alanı” kullanımında kalan 3699 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parselleri de içine alacak şekilde koruma alanı sınırının oluşturulduğu belirlenmiştir.

Bu bağlamda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2012 tarih, 264 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı doğrultusunda; İzmit- Erenler Mahallesi, G23b.24c.2b Uygulama İmar Planı paftası, 3699 ada, 6 no´lu parselde tespit edilen kanal kalıntılarının tescil kararı ile koruma alanı sınırının 3699 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parselleri kapsayacak şekilde plan üzerine aktarılmasını içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile imar planı ana kararları çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR67– Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası 4983 ada 4 nolu parsel, 4985 ada 1 nolu parsel ve 4986 ada 1 nolu parselleri kapsayan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 12.07.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25a.3c Uygulama imar planı paftası, park alanı kullanımına sahip 4985 ada 1 nolu parsel üzerinde ruhsatlı yapınınbulunduğu gerekçesiyle söz konusu Park Alanı kullanımlı parsel ile kuzeyindekitescil harici otopark alanının bir kısmının yapılanma koşulu değiştirilmedenTicaret Alanı olarak düzenlendiği, mevcut imar planında yer alan otoparkalanının alanı azaltılmadan kuzeye doğru kaydırılarak, kaldırılan parkalanlarına karşılık eş değer alanın 4983 ada 4 nolu Ticaret Alanı kullanımlıparselin bir kısmı ile 4986 ada 1 nolu parselin bir kısmında planlandığı ayrıca4983 ada 4 nolu parselin güneyinde yer alan 10 mt genişliğindeki imar yolununüst ölçekli plan kararları doğrultusunda 12 mt´ye çıkartılarak trafik yoluolarak düzenlendiği belirlenmiştir.

Bu bağlamda, Kocaeli BüyükşehirBelediye Meclisinin 14.06.2012 tarih, 323 sayılı kararı ileonaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planıdoğrultusunda; İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25a.3c Uygulama İmarPlanı paftası, 4983 ada, 4 nolu parsel, 4985 ada 1 nolu parsel ve 4986 ada 1nolu parselleri kapsayan Uygulama İmar Planı değişikliğinin alan kaybı vedonatı eksilmesine yol açmadığı belirlendiğinden, imar planı ana kararları,imar mevzuatı göz önünde bulundurularak uygun görülmekle kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

 

 

KARAR  68– Mahalli İdareler Bütçe veMuhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2.bendi gereği fonksiyonelsınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında yapılan aktarmalar teklifi ile ilgiliyapılan Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.07.2012 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

 

   Ekli tabloda belirtilen Fenİşleri Müdürlüğünün 2012 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi düşündüğü projeleriçin  talep etmiş olduğu 6.000.000,00 TL´likBütçe Ödeneği; fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyindeki aktarmalar ileistenen bütçe ödeneklerine yapılan eklemeler  uygun görülmekle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR69– II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile, III Sayılı Dolu KadroDeğişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 02.08.2012tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15/06/2012 tarihli ve 864 sayılı yazısıekinde gönderilen Strateji ve Geliştirme Müdürü Kadrosunun kaldırılması veilgili II Sayılı “Boş Kadro Değişikliği” ile Gecekondu ve Sosyal KonutlarMüdürlüğünün unvan değişikliği yapılarak yerine Bilgi İşlem Müdürlüğününtahsisi ileilgili III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği cetvellerin teklifi;

 

1.   Strateji ve Geliştirme Müdürlüğünün, Norm Kadro  İlke ve Esasları Yönetmeliğinin ilgilimaddesi uyarınca iptal edilmesine,

2.    İptal edilen Strateji ve Geliştirme Müdürlüğüne bağlı “Kalite Birimi”ninTeftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesine, “Strateji ve Performans Birimi”nin MaliHizmetler Müdürlüğüne “Strateji Planlama ve Performans Birimi” olarakbağlanmasına, “AR-GE Birimi”nin yeni kurulan “Bilgi İşlem Müdürlüğüne “SistemDonanım Birimi” ve “Santral Birimi” ile birlikte bağlanmasına,

3.   MaliHizmetler Müdürlüğü bünyesinde “Bütçe ve Kesin Hesap Birimi”, “MuhasebeHizmetleri Birimi”, “Gelir Birimi” ve “Ön Mali Kontrol Birimi” oluşturulmasına,

4.    Belediyemizde Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün Ünvandeğişikliğine gidilerek; yerine Bilgi İşlem Müdürlüğünün tahsis edilmesine,

5.    İptal edilen Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü ile Unvan değişikliğiyapılan Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü bütçelerinin ve kadrolarınınyeni tahsis edilecek olan “Bilgi İşlem Müdürlüğüne” aktarılmasına,

6.     Yenikurulan Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İzmit Belediyesi Organizasyon Şemasınınekteki şekilde oluşturulması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile kararverildi.

 

 

KARAR 70- “Belediyemizsınırları içerisinde mesken alanlarda kaynaklanan tüm atıkların 26927 sayılıatık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik gereğince kaynakta efektifayrıştırılması teklifi ile ilgili  Çevre ve Sağlık Komisyonunun 27.06.2012tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Komisyonumuz çalışmalarında Çevre Mevzuatı çerçevesindeBelediyemizin yükümlükleri incelenmiş, kararımızın dayandığı yasal gerekçeleraşağıda sıralanmıştır.

 

1-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14.03.1991 tarih ve 20814sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “KatıAtıkların Kontrolü Yönetmeliği” nin 18. Maddesinde;

 

“Çöpüüretenler, çöp biriktirme kaplarını, çevrenin sağlığını bozmayacak şekildekapalı olarak muhafaza etmek ve çöp toplama işlemi sırasında yol üstünde hazırbulundurmak zorundadır.

Evselkatı atık ve evsel nitelikli endüstriyel katı atık üreten kişi ve kuruluşlar,katı atıklarını belediyelerin ve mahallin en büyük mülki amirlerinin istediğişekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde hazır etmekle yükümlüdürler.”

İfadeleri yeralmaktadır.

 

 

2-   24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Madde 5. Genel ilkeler

ç) Ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veyakişiler ile kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararlıolabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

d) Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlıbulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğeratıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekleyükümlüdür. 

Madde 8.Belediyelerin görev ve yetkileri

a) Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak veyatoplattırmakla, bu iş için toplama ayırma tesisi kurmak/kurdurmak,işletmek/işlettirmekle ve kurduğu tesislere çevre lisansı/geçici faaliyetbelgesi almak/aldırmakla,

b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması içinambalaj atıkları yönetim planını hazırlamakla,

ç) Ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda, çalışmalarıyürütmek, gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

3- 19/04/2005 tarih ve 25791 sayılı Bitkisel AtıkYağların Kontrolü Yönetmeliği

Madde 8.Belediyelerce alınacak tedbirler

a)  Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayimutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimiyapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmışkızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle,

b)   2008yılından itibaren kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması içingerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplamafaaliyetlerini 2008 yılı itibariyle başlatmakla yükümlüdür.

 

2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Bitkisel Atık yağların toplanmasının sınırlarımızda dahaetkin bir şekilde uygulanması için “Yönetim Planı” hazırlanarak yetkialınmıştır.

 

4-  22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve ElektronikEşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Madde 8. Belediyelerin görev ve sorumlulukları

a)       Evsel AEEE´lerin, 15 inci maddenin birinci fıkrasındabelirtilen toplama hedeflerine göre etkin bir biçimde diğer atıklardan ayrıtoplanmasını sağlamak amacıyla AEEE yönetim planını hazırlamakla ve (c)bendinde belirtilen AEEE toplama başlangıç yılından en az altı ay önceBakanlığa göndermekle yükümlüdür.

b)      Yönetimplanı çerçevesinde toplama programı hakkında konutları bilgilendirmek, buprogram çerçevesinde toplama işlemini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

 

5-   31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı AtıkPil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Madde 13. Tüketicilerin Yükümlülükleri

a) Atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamakla, pilürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerceoluşturulacak toplama noktalarına atık pilleri teslim etmekle yükümlüdür.

 

6- 24 Aralık 2004 tarih ve 25680 sayılı Belediye Kanunu

MADDE 14.Belediyenin görev ve sorumlulukları

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma,park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik vespor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomive ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehirbelediyeleri ile nüfusu 50.000´i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar içinkoruma evleri açar.  ifadeleri yeralmaktadır. Yukarıda sıralanmış olan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde;

 

   Belediyemiz sınırları içerisinde toplananve %30 olan atık geri dönüşüm oranının efektif oran % 90´a çıkartılabilmesi,atık toplama ve taşıma maliyetlerin azaltılması ve daha verimli halegetirilmesi amacı ile ilgili yönetmeliklere izafen sınırlarımız dâhilinde yeniyapılacak olan en az 50 haneden oluşan site veya toplu konutlarda ÇevreMevzuatında tarif edilen teknik özelliklere uygun atık toplama noktası (ambalajatıkları, bitkisel atık yağlar, atık pil ve e-atıklar için) oluşturulmasınınruhsat verilirken tavsiye kararı olarak aranması hususu uygun görülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

      Dr. Nevzat DOĞAN                        Günay ATUN                  Emine OKANALP  

   İzmit Belediye Başkanı                           Katip                                     Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz