2012 Eylül Komisyon Raporları

1 Eylül 20120
Metni Sesli Dinle

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmitBelediye Meclisinin 04.09.2012 tarih ve gündemin 3. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen, Pazar yerlerinin işgal harçları teklifi ile ilgiliyapılan müzakeresi neticesinde:

Pazaryerlerinin işgal harçları teklifi ile ilgili 11.03.2010 tarih 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan  Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi HakkındaKanunun 7. ve 15. Maddelerine dayanılarak, 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılıresmi gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 15.maddesinin2. fıkrası gereğince üreticilerden (Köylü) alınacak  tahsis işgaliye harcı 2464 sayılı BelediyeGelirleri Kanunu 56. Maddesinin 1. Fıkrasında  işgaliye harcı en alt sınırı olan 0.50 TL gün/m2  olarak 12.07.2012 tarihindenitibaren uygulanması komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisintasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.09.2012.

 

HasanKIRLI                                     İsmailGÜNDAŞ                               Emine OKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                                              Üye

 

 

 

 

 

 

 

GünayATUN                                    TemelYILMAZ

       Üye                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin04.09.2012 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında”konut alanı” olarak gösterilen Arızlı 139 ada 7 nolu 388,00 m2 alanlı ,Çukurbağ Mahallesi 4154 ada 8 nolu 335 m2 alanlı , Yenidoğan Mahallesi 3932 ada13 nolu 607,00 m2 alanlı , Orhan Mahallesi 3439 ada 7 nolu 400,00 m2 alanlı ,Orhan Mahallesi 3466 ada 24 nolu 665,97 m2 alanlı , Hatip 2134 ada 47 nolu329,00 m2 alanlı , Hatip 4870 ada 1 nolu 280,82 m2 alanlı , Durhasan 186 ada 2nolu 384,00 m2 alanlı , Durhasan 186 ada 4 nolu 347,00 m2 alanlı parsellerin satılmasıkonusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e ) fıkrasına göre bukonuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlakve İstimlak Müdürlüğünün28.08.2012 tarih ve 6023 sayılı yazısı okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

MülkiyetiBelediyemize ait olan ve imar planında “konut alanı” olarak gösterilen

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE ORANI

BİNA DURUMU

İMAR DURUMU

1

ARIZLI

139

7

ARSA

388.00

TAM

BİNA VAR

KONUT ALANI

2

ÇUKURBAĞ

4154

8

ARSA

335.00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

3

YENİDOĞAN

3932

13

ARSA

607.00

TAM

BİNA VAR

KONUT ALANI

4

ORHAN

3439

7

ARSA

400.00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

5

ORHAN

3466

24

ARSA

665.97

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

6

HATİPKÖY

2134

47

ARSA

329.00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

7

HATİPKÖY

4870

1

ARSA

280.82

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

8

DURHASAN

186

2

ARSA

384.00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

9

DURHASAN

186

4

ARSA

347.00

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

 

 Yukarıda tablo halinde sunulan  parsellerin satılması konusunda 5393 sayılıBelediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre bu konuda BelediyeBaşkanına ve Encümen´e yetki verilmesiKomisyonumuzcauygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdantanzim ve imza edilmiştir. 25.09.2012.

 

 

HasanKIRLI                                     İsmailGÜNDAŞ                               EmineOKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                                              Üye

 

 

 

 

 

GünayATUN                                    TemelYILMAZ

       Üye                                             Üye

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmitBelediye Meclisinin 04.09.2012 tarih ve gündemin 5. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen, Katı atık toplama ve taşıma tarifelerininbelirlenmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 23.08.2012 tarihve 507 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Katıatık toplama ve taşıma tarifelerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili çalışmalardevam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesikomisyonumuzcauygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdantanzim ve imza edilmiştir. 21.09.2012.

 

HasanKIRLI                                     İsmailGÜNDAŞ                               EmineOKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                                              Üye

 

 

 

 

 

 

GünayATUN                                    TemelYILMAZ

       Üye                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmitBelediye Meclisinin 04.09.2012 tarih ve gündemin 3. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen, 2013 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgiliyapılan müzakeresi neticesinde:

 2013 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgiliçalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süreistenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor;Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.09.2012.

 

HasanKIRLI                                     İsmailGÜNDAŞ                               EmineOKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                                              Üye

 

 

 

 

 

 

GünayATUN                                    TemelYILMAZ

       Üye                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmitBelediye Meclisinin 04.09.2012 tarih ve gündemin 6. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen, Akçakoca mahallesi, Kentsel  sit alanı koruma amaçlı imar planı kapsamındabulunan 19 M2B pafta,  190 ada, 55parseldeki tescilli sivil mimarlık örneği yapının restorasyon işi ile ilgili,Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü ile yapılacak olansponsorluk sözleşmesini  imzalanmak üzereBelediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün16.08.2012 tarih ve 5062 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Akçakocamahallesi, Kentsel  sit alanı korumaamaçlı imar planı kapsamında bulunan 19 M2B pafta,  190 ada, 55 parseldeki tescilli sivilmimarlık örneği yapının restorasyon işi ile ilgili5393sayılı kanunun 38/g maddesine göre Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.ŞGenel Müdürlüğü ile yapılacak olan, ilişikteki sponsorluk sözleşmesininimzalanması  komisyonumuzcauygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdantanzim ve imza edilmiştir. 25.09.2012.

 

HasanKIRLI                                     İsmailGÜNDAŞ                               EmineOKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.                     Başkan Vekili                                              Üye

 

 

 

 

 

 

GünayATUN                                    TemelYILMAZ

       Üye                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRLÜİŞLER KOMİSYON RAPORU

 

İzmitBelediye Meclisinin 04.09.2012 tarih ve gündemin 13. maddesi olarakkomisyonumuza havale edilen,Belediyemiz tarafından Revizyonu gerçekleştirilenisimsiz ve yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile yapılan müzakeresineticesinde:

Belediyemiz tarafındanRevizyonu gerçekleştirilen isimsiz ve yeni yapılan parklara isim verilmesiteklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadarmeclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor;Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.08.2012

 

AliYILMAZ                                     CengizÇAKAR            İbrahim BULUT

TürlüİşlerKom.Bşk.                Başkan Vekili                                              Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CengizÖZCAN                                ErkanAKSOY

       Üye                                             Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz