08.01.2013 Tarihli Meclis Kararları

8 Ocak 20130
Metni Sesli Dinle

OCAK AYI KARARLARI

 

K A R A R

=============

KARAR 1– İhtisas Komisyonlar seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2012 tarih ve 287 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi a bendi gereği, Belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir dendiğinden ; Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için aşağıda isimleri yazılı;

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim ve Gençlik Komisyonu

5- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Türlü İşler Komisyonları olmak üzere 7 komisyonun kurulmasına, görev yapmak üzere beşer üyenin seçilmesine ve görev süresinin 31.12.2013 tarihine kadar devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri, M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret Gökmen tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Zafer YILMAZ, Fikret GÖKMEN ve Cengiz ÖZCAN oy birliği ile seçilmişlerdir.

 

İmar Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri , M. Zekeriya ÖZAK ve Fikret Gökmen tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan M.Zekeriya Özak, İsmail GÜN, Hüseyin CANIGENİŞ, İsmail Sağıroğlu ve Şaban SARIGÜLLE oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Çevre ve Sağlık komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Muammer BİNER, Olcay SANAL, Kani BAŞTÜRK, Elif BÜLBÜL ve Fayik ÇELİK oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

İbrahim ELGİN, Emine OKANALP, Ali YILMAZ, Gülümser AYHAN ve Haspi KÖSEMEN oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Adnan UYSAL, Erkan AKSOY, İbrahim KILIÇ, Mehmet DEMİRTAŞ ve Şahsuvar MARUL, oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Fahri MEYDAN, Mahmut ÖZTÜRK, İbrahim BULUT, Cengiz ÇAKAR ve Muzaffer GÜRFİDAN oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Türlü İşler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret Gökmen tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Emine OKANALP, Ali YILMAZ, Erkan AKSOY, Günay ATUN ve Gülümser AYHAN oybirliği ile seçilmişlerdir

 

Dr. Nevzat DOĞAN                             Günay ATUN             Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                           Katip

 

 

 

K A R A R

=============

KARAR 2- 5393 sayılı kanunun 25.maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ileilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2012 tarih ve 285 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediye meclis üyeleri M. Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN tarafından verilen 08.01.2013 tarihli takrir neticesinde, Denetim komisyonu oluşumu için yapılan gizli oylama ile azalardan, İsmail GÜNDAŞ 35 oy, Mahmut ÖZTÜRK 35 oy, Günay ATUN 35 oy, Fikret GÖKMEN 34 oy, Hasan KIRLI 33 oy almak sureti ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

Dr.Nevzat DOĞAN                          Günay ATUN                  Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                           Katip                                  Katip

 

 

K A R A R

=============

 

KARAR 3- İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1aUygulama İmar Planı paftası, 348 ada 3 ve 83 nolu parsellerin tamamı ile 2, 4, 84 (tevhiden 86) ve 121 (tevhiden122) nolu parsellerin bir kısmı ve 699 ada 84 nolu parselin bir kısmında onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Veliahmet Mahallesi, x: 4515387-4515158, y: 493665-493893 koordinatları arasında yer alan takriben 2 ha´lık alanın mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında deprem sonrası İzmit Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 31.03.2001tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan İzmit Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporu ekli haritalarına göre II nolu alanda kaldığı ve “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlandığı belirlenmiştir.

Bu bağlamda; İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1a uygulama imar planı paftası 348 ada 3 ve 83 nolu parsellerin tamamı 2, 4, 84 (tevhiden 86) ve 121 (tevhiden122) nolu parsellerin bir kısmı ve 699 ada 84 nolu parselin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği ile;

 

§ Planlama alanın takriben 9605m⊃´lik kısmının mevcut yapılaşma durumu da dikkate alınarak “Konut Alanı” olarak planlanması ve arazinin oldukça eğimli olması nedeniyle oluşabilecek tasarım zorlukları ve bina inşa maliyetlerindeki (gerek yüksek istinat duvarları, gerekse kazı-dolgu) katlanılan ekonomik ölçütün en aza indirilebilmesi açısından “ön bahçesiz” nizamın tercih edilerek, alanın bitişiğindeki konut alanlarının yapılanma düzeni ile uyumlandırılmak üzere yapılanma koşulu değerinin -/B-3 (ön bahçesiz, Bitişik nizam, 3 kat) olarak önerilmesi,

§ Nazım imar planı kararları doğrultusunda alanda yaşayacak nüfusa hitaben takriben 3946m⊃ büyüklüğünde önerilen yeşil alanın bir kısmının mevcut mezarlık alanıyla tampon oluşturmak üzere yapılaşmanın olmadığı kısımlarda, bir kısmının da yine yapılaşmaların olmadığı aşırı eğim nedeniyle yerleşime uygun olmayan alanlarda düzenlenmesi,

 

§ 248 ada 4 ve 83 nolu parseller üzerinde yer alan ve hali hazırda aşırı kot farkından dolayı alana ulaşımı sağlayan mevcut merdivenin imar planı üzerinde geniş yaya boşluğu şeklinde ayrılarak, alan içerisinde ulaşımı sağlayan ve servis niteliği taşıyan 7 metrelik yaya yolları ile bütünleştirilmesi,

§ Mevcut İmar planında 348 ada 2 ve 3 nolu parseller üzerinde bulunan kanalın DSİ´den alınan kurum görüşü doğrultusunda korunması ile birlikte hali hazırda oluşmuş dere güzergahı da dikkate alınarak kanalın 348 ada 3 noluparselde yer alan kısmının genişletilerek planlanması şeklinde uygulama imarplanı değişikliği yapılmasının belirlenen sorunlar, imar planı ana kararları, imar mevzuatı ve kamu yararı doğrultusunda uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                Günay ATUN          Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı               Katip                           Katip

 

 

K A R A R

=============

 

KARAR 4- İzmit-Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 5/A-3/3, 0.30/0.90 yapılanma koşuluna sahip 4162 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 4163 ada 1 ve 2 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla parsellerin bütünleştirilmesi ve imar planı üzerine ÖHB (Özel Hüküm Bölgesi) tanımı ilesınırının eklenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 20.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.´ne hazırlatılan İzmit-Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 4162 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 4163 ada 1 ve 2 nolu parsellerin mevcut imar planında 5/A-3/3, 0.30/0.90 yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı ve alanda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla söz konusu parseller arasından geçen 8 mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak konut alanı olarak planlandığı, kaldırılan yol alanına eşdeğer alanın bir kısmının 4163 ada 2 nolu parselin güneyinde cep otoparkı olarak düzenlenmesi ile bir kısmının da 4163 adanın batısındaki 7 mt genişliğindeki imar yolunun 4166, 4167, 4168 ve 4169 nolu imar adaları arasından gelen 10 mt genişliğindeki imar yolunun devamının sağlanarak doğrusal bir aks elde edilmesi amacıyla 10 mt´ye çıkarılması sonucu karşılandığı belirlenmiştir.

Ayrıca yapılan değişiklik ile bahse konu alandaki parsellerin tevhidi sonrası oluşacak parsel büyüklüğü 5000 m⊃ üzeri olacağından, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı notları ile Saraybahçe Planlama Bölgesi – 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları´nın 3.Yapılanma Düzeni Uygulama Hükümleri bölümün detanımlı “3-7-Özel Hüküm Bölgesi(ÖHB) :

ÖHB olarak belirlenmiş konut alanlarında;

A) 5000m⊃ ile 10000m⊃ arasında yer alan alanlarda,

i) Meri uygulama imar planında taks değeri 0.40´ın altında ve kat adedi 2 ve daha az olan alanlarda toplam emsal değeri 0.80´i geçmemek üzere ilave 0.10 emsal verilebilir.

ii) Meri uygulama imar planında kat adedi 3 ve daha fazla olan alanlarda ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle emsal değeri 0.10, katyüksekliği ise 1 kat ilave edilmek suretiyle arttırılabilir.

B) 10000 m⊃ üstü alanlarda, kat adedi 3 ve daha fazla ise jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle emsal değeri 0.20, kat adedi ise 2 kat ilave etmek suretiyle arttırılabilir. Aynı alanlarda kat adedi 2 ve daha az ise toplam emsal değeri 0.80´i geçmemek üzere ilave 0.10 emsal verilebilir.

Bu kapsamda oluşturulacak alanlarda;

i) A paragrafından yararlanılarak gerçekleştirilmek istenecek uygulamada minimum ifraz koşulu 5000 m⊃, B paragrafından yararlanılarak gerçekleştirilmek istenecek uygulamada minimum ifraz koşulu 10000 m⊃´ dir.

ii) Uygulama alanı içerisinde yapılacak yapıların otopark ihtiyacı kendi alanları içerisinde karşılanacaktır” hükmü çerçevesinde ilave 0.10 emsal değeri ile alana ilişkin hazırlatılan ve Çevre ve Şehircilikİl Müdürlüğü´nce 10.09.2012 tarihinde onaylanan Jeolojik ve Jeoteknik etüt raporu doğrultusunda ilave 1 kat hakkının kullanılabilmesi amacıyla imar planı üzerine “ÖHB” (Özel Hüküm Bölgesi) tanımı ile özel hüküm bölgesi sınırının işlenmesi şeklinde uygulama imar planı değişikliği önerildiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 4162 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 4163 ada 1 ve 2 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla söz konusu parseller arasından geçen 8 mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak konut alanına dahil edilmesi ve mevcut imar planındaki 5/A-3/3, 0.30/0.90 yapılanma koşulunun tüm cephe hatlarından 5 mt çekme mesafesi verilmesi suretiyle E:0.90, Hmax:9.50 mt olarak planlanması, kaldırılan yol alanına eşdeğer alanın bir kısmının 4163 ada 2 nolu parselin güneyinde cep otoparkı olarak düzenlenmesi, bir kısmının da 4163 adanın batısındaki 7 mt genişliğindeki imar yolunun 10 mt´ye çıkarılarak karşılanması ile imar planı üzerine “ÖHB” (Özel Hüküm Bölgesi) tanımı ve özel hüküm bölgesi sınırının işlenmesi şeklinde uygulama imar planı değişikliği yapılmasının imar planı ulaşım sistemini bozucu nitelikte olmadığı ve kamu yararı içerdiği belirlendiğinden, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne (Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı; (Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis üyeleri Muammer BİNER, M. Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN,İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL, Ali YILMAZ) ´ın kabul oyları ile, oy çokluğu ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                        Günay ATUN               Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                          Katip                                Katip

 

 

K A R A R

=============

 

KARAR5- İzmit Durhasan Mahallesi, 3567 ada, 4 parselde 31/1906 (31 m2) hissenin Belediyemiz mülkiyetinde bulunup imar planlarında “İbadet Yeri” olarak ayrılmıştır. Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü söz konusu parselde Belediyemize ait olan 31/ 1906 (31 m2) hissenin bedelsiz devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Durhasan Mahallesi, 3567 ada, 4 parselde 31/1906 (31m2) hissenin Belediyemiz mülkiyetinde bulunup imar planlarında “İbadet Yeri” olarak ayrılmıştır. Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğü söz konusu parselde Belediyemize ait olan 31/1906 (31 m2) hissenin Bedelsiz hazineye devredilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                        Günay ATUN              Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı                          Katip                                Katip

 

 

K A R A R

=============

 

KARAR 6- 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18.Maddesi g bendinin “Şartlı bağışları kabul etmek ” hükmü gereği;

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün açık ihale yöntemiyle yapmakta olduğu “Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi” yapımı işli ile ilgili yatırıma “İzmit Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam, Şehit ve Gazi Eşleri Sosyal Destek Merkezi” adının verilmesi ve tesisin, işletme giderleri kendilerine ait olmak üzere, işletme hakkının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı´na devri karşılığında 5.000.000.-TL´lik yardımın kabulü ve Bakanlıkla protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi, teklifiile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İl Özel İdaresinden tahsis suretiyle alınan yerin tahsis müddeti ile sınırlı kalmak ve yapılan yatırıma “İzmit Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Şehit ve Gazi Eşleri Sosyal Destek Merkezi” adının verilmesi şartıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı´na devri karşılığında 5.000.000. (Beş milyon) TL bağışın kabulü uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Dr. Nevzat DOĞAN                       Günay ATUN                    Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                       Katip                                      Katip

 

 

K A R A R

=============

 

KARAR 7- Kocaeli ili İzmit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Karabaş Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve M.Alipaşa Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro kanununun 22.Maddesinin (a) bendinin uygulamasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 25.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Karabaş Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve M.Alipaşa Mahalleleri Muhtarlarınında görüşleri alınarak yapılan toplantılarda her mahalleden 6 (altı) kişi seçilen bilirkişilerin isim listeleri aşağıda belirtilmiş olup,

 

CUMHURİYET MAHALLESİ´SİNDEN:

– Osman DOĞANCI

– Mustafa ERKÖK

– Cafer ERKAN GÜVEN

– Yakup BANABAK

– Müjdat UÇAK

– Neşet AŞKIN

 

KADIKÖY MAHALLESİN´DEN:

– Zeki DOĞAN ALBENİ

– Hüsamettin ŞENTÜRK

– Kadir KAPDAN

– Salih GÖZOĞLU

– Recep ŞEN

– Bayram ALTIN

KARABAŞ MAHALLESİN´DEN:

– Nebiye MALÇOK

– Yüksel ÖZTÜRK

– Bilge ÇOKER

– Selma OZAN

– Gülgün KASABALI

– Serdar BÜYÜKYAĞCI

YENİŞEHİR MAHALLESİNDEN:

– Ali Osman SÖNMEZ

– Necmi ERSOY

– Mustafa KADI

– Nail GÜNDÜZ

– Muhammet GÖK

– Kamil ÜNER

M. ALİPAŞA MAHALLESİN´DEN:

– Abdurrahman YILMAZ

– Refik ŞENGEL

– Eyüp KARAASLAN

– Erol ÇALIŞKAN

– Eyüp KARAGÖZ

– Hamdi GÜNİSTER´in bilirkişi olarak görevlendirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                  Günay ATUN                    Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                   Katip                                    Katip

 

 

K A R A R

=============

 

KARAR 8- Erenler Mahallesi ve Sanayi Mahallelerinde yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 25.12.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Erenler Mahallesinde yeni yapılan parka YEŞİLAY PARKI, Sanayi Mahallesinde yeni yapılan parka KIZILAY PARKI isimlerinin verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                           Günay ATUN              Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                              Katip

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz