10.12.2012 Tarihli Meclis Kararları 1. Birleşim 1. Oturum

10 Aralık 20120
Metni Sesli Dinle

=============

    

Sıra No

5620 Sayılı Kanun Uyarınca Ünvanı

Fiilen Yaptığı İş

2012 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı)

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

 

360

 

 

 

 

 

 

360

360

Ekli listedeisimleri bulunan geçici işçiler için karşılarında gösterilen sürelerkadar  2013 yılı için geçici işçi vizesi verilmesinin kabulüneoybirliği ile karar verildi.

Dr.NevzatDOĞAN                                Günay ATUN                               Emine OKANALP

 

KARAR 88-  söz konusuparsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.Şti.´ne hazırlatılanBelediyemiz, Körfez Mahallesi, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 541 ada23 nolu parselin mevcut imar planında 3/A-4/3, 0.50/2.00 olan yapılanmakoşuluna sahip T lejantlı “Ticaret Alanı” kullanımında kaldığı ve çekmemesafelerinden dolayı söz konusu parsele imar planı ile verilen inşaat alanıhakkının kullanılamadığı gerekçesiyle çekme mesafelerinin parselin kuzeysınırından 3mt, güney sınırından 4.75mt, doğu sınırından ise park alanınabitişik olarak imar planı üzerine işlendiği belirlenmiştir.

Bodrum katlardaiskan edilen katlar da dahil, 4 kata kadar (4 kat dahil) olan binalarda yanbahçe mesafeleri en az 3.00 m´ dir. 4 kattan fazla her kat için ve su basmankotu altında kazanılan konut amaçlı kullanılan her kat için, yan bahçe mesafesi0.50 m artırılır” hükmü ileSaraybahçePlanlama Bölgesi-Uygulama İmar Planı Notları´nın 3.Yapılanma Düzeni UygulamaHükümleri-Ayrık Düzenbölümünde tanımlı “3-1-f- İmar planı kararları ve plan notları ilegetirilmiş olan min. bahçe mesafesinden arta kalan alanın, yapı adası içingetirilen max. Taban Alanı Katsayısına tekabül eden alandan düşük olmasıdurumunda, Taban Alanı Katsayısı bahçemesafelerinin gerektirdiği ölçüde, kısıtlanarakuygulanır” hükmü çerçevesinde her ikikullanım arasındaki minimum yan bahçe mesafesideğerinin ihlal edileceği ve plan notlarına aykırı bir düzenleme olacağıbelirlendiğinden,  imar planıdeğişikliği teklifinin imar mevzuatı ve planlama ilkeleri çerçevesinde uygungörülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 

Dr.NevzatDOĞAN                                Günay ATUN                               Emine OKANALP

 

 

K A R A R

                                                       =============

İzmit-Durhasan Mevkii, G23b.25a.3cuygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımına sahip 4983 ada 1 noluparsel üzerinde yer alan “2K Blok” gösteriminin mevcut imar planı üzerindenkaldırılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 08.11.2012 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:

 söz konusu parsel maliki tarafından KARO ŞehirPlanlama firmasına hazırlatılan İzmit-Durhasan Mevkii, G23b.25a.3c uygulamaimar planı paftası, 4983 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında “T1” lejantlıE:1.60, H:4 kat yapılaşma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlandığı veparselde bulunan binanın zeminde yer aldığı şekliyle imar planına “2K(2 kat)blok” olarak işlendiği belirlenmiştir.

Ancak söz konusu parselde imar planı üzerinde yer alan”2K Blok” gösteriminden dolayı mevcut imar planı yapılaşma şartları ile tanınanyapılanma hakkının kullanılamadığı gerekçesiyle mevcut imar planı üzerindetanımlanan inşaat hakkını kullanabilmesi amacıyla “2K Blok” gösteriminin imarplanı üzerinden kaldırılması talep edilmektedir.

Bu doğrultuda; İzmit-Durhasan Mevkii, G23b.25a.3cuygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımına sahip 4983 ada 1 noluparsel üzerinde yer alan “2K Blok” gösteriminin mevcut imar planı üzerindenkaldırılmasını içeren yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine neden olmayanUygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgiliyönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygungörülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

İzmitBelediye Başkanı                                  Katip                                               Katip

 

K A R A R

                                                       =============

İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapudaM.Alipaşa), G23b.25a.3c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 2522 ada 20 noluparselin mevcut imar planında “Ticaret Alanı” olan kullanımının “Sağlık TesisAlanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğiteklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 13.09.2012 tarih ve 517sayılı kararı ile onaylandığı ve üst ölçekli plan kararları doğrultusundahazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgiliimar komisyonunun 21.11.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

 

 

 

İzmitBelediye Başkanı                                  Katip                                               Kati

 

 

KARAR 91–  söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmarPlanlama Mim.Müh.İnş.San.ve Tic.Ltd,Şti.´ne hazırlatılan İzmit-YahyakaptanMahallesi (tapuda M.Alipaşa), G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 3058 ada13 nolu parselin mevcut imar planında E:1.05, Hmax:9.50mt yapılanma koşulunasahip “Konut Alanı” olarak planlandığı ve Kocaeli Büyükşehir BelediyeMeclisinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/25000ve 1/5000 nazım imar planı notlarında; “Toplu yapılaşmayı teşvik etmek amacıyla,emsal alanı artışından dolayı gelecek nüfusun ihtiyacı ilave sosyal ve teknikaltyapı alanı aranmaksızın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğiyapılmak suretiyle;

B) 10000 m⊃ üstü alanlarda, kat adedi 3 ve daha fazlaise ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle emsaldeğeri 0.20, kat adedi ise 2 kat ilave etmek suretiyle arttırılabilir. Aynıalanlarda kat adedi 2 ve daha az ise toplam emsal değeri 0.80´i geçmemek üzereilave 0.10 emsal verilebilir”Özel Hüküm Bölgesi :

ÖHB olarak belirlenmiş konut alanlarında;

A) 0.50 ile 1.00 ha arasında yer alan alanlarda,

i) Meri uygulama imar planında taks değeri 0.40´ın altında ve kat adedi 2ve daha az olan alanlarda toplam emsal değeri 0.80´i geçmemek üzere ilave 0.10emsal verilebilir.

ii) Meri uygulama imar planında kat adedi 3 ve daha fazla olan alanlardaayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle emsal değeri0.10, kat yüksekliği ise 1 kat ilave edilmek suretiyle arttırılabilir.

B) 1.00 ha üstü alanlarda, kat adedi 3 ve daha fazla ise jeolojik vejeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle emsal değeri 0.20, kat adedi ise 2kat ilave etmek suretiyle arttırılabilir. Aynı alanlarda kat adedi 2 ve daha azise toplam emsal değeri 0.80´i geçmemek üzere ilave 0.10 emsal verilebilir.

Bu kapsamda oluşturulacak alanlarda;

1) A paragrafından yararlanılarak gerçekleştirilmek istenecek uygulamadaminimum ifraz koşulu 0.50 ha, B paragrafından yararlanılarak gerçekleştirilmekistenecek uygulamada minimum ifraz koşulu 1.00 ha´ dır.

2) Uygulama alanı içerisinde yapılacak yapıların otopark ihtiyacı kendialanları içerisinde karşılanacaktır.

Bunun yanında A ve B bendinde ifadeedilen alanları elde etme adına imar yollarının kaldırılması söz konusuolduğunda, söz konusu yolun terke konu olup olmadığına bakılmaksızın,kaldırılmak istenen miktarı kadar alanın terke konu bir kullanım olarakönerilmesi zorunludur. Ancak; inşaat faaliyetleri henüz başlamış ve en azsubasman seviyesine ulaşmış bir ya da daha fazla yapı bulunan alanlarıntamamında hiçbir şekilde A ve B bendleri ile yapılan düzenlemeler uygulanamaz.” Bu doğrultuda; İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapudaM.Alipaşa), G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı paftası, E:1.05, Hmax:9.50mtyapılanma koşuluna sahip 3058 ada 13 nolu parselde toplu yapı yapılabilmesiamacıyla imar planı üzerine ÖHB (Özel Hüküm Bölgesi) tanımının eklenmesi vesınır işlenmesi, ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı lejantına “ÖzelHüküm Bölgesi Alanı” tanımının ve sınırının eklenmesi ile plan notu ilavesiteklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklifedildiği şekilde planlanması  (Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN,Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri Örengül,   ŞabanSARIGÜLLE,  İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN,Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, Ç DevrimYILDIZ, Orhan KARADAĞ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´ in mualif oylarınakarşı  ( İzmit Belediye Başkanı  Dr. Nevzat DOĞAN ve Meclisüyeleri  Muammer BİNER, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ,Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahimELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, MahmutÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Olcay SANAL,  ALi YILMAZ´ın kabul oyları ile    oyçokluğu ile  kararverildi.  

 

Dr.NevzatDOĞAN                                Günay ATUN                               Emine OKANALP

 

 

 

K A R A R

                                                       =============

İzmit-Arızlı Ağaköy Mevkii´nde şuyulandırma aşamasında, mülkiyet dokusu ve mevcutyapılaşma ile plan kararları arasında oluşacağı düşünülen uygulama sorunlarınınçözümü adına, mevcut ulaşım sistemi ile planlama alanında yer alan konutalanları ada formlarının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulamaimar planı revizyonu teklifi ile ilgili imar komisyonunun 15.11.2012 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

          gerek İzmit Belediyesi İmar Planı Revizyonu çalışmalarısırasında, gerekse yerinde yapılan yeni tespitler sonucunda, mülkiyetdokusu ve mevcut yapılaşma ile plan kararları arasında oluşacağı düşünülenuygulama sorunlarının çözümü adına mevcut ulaşım sistemi ile planlama alanındayer alan konut alanları ada formlarının yeniden düzenlenmesini içeren İzmit-Arızlı Ağaköy Mevkii, G23b.23b.3b-3c-3d,G23b.24a.4a-4d Uygulama İmar Planı paftalarında hazırlanan imar planı revizyonukapsamında;

 

İzmitBelediye Başkanı                                  Katip                                               Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 93–   

        Acısu Parkı Cephesi olan binalara  Cepheİyileştirme Projesinin, asgari  % 20´siBina sahiplerinden  kalanı Belediyemiz bütçesinden karşılanmaküzere  yapılması uygun görülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

Dr.NevzatDOĞAN                               Günay ATUN                               Emine OKANALP

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz