2013 Ocak Komisyon Raporları

1 Ocak 20130
Metni Sesli Dinle

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

             İzmit Belediye Meclisinin 08.01.2013 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir  bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır, denildiğinden  Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2012 tarih ve 286 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi 3.fıkrasındaki gösterge tutarlarına uygulanacak memur maaş katsayısı çarpımıyla bulunacak tutar kadar ücret ödenmesi, komisyonumuzca uygun görülmekleiş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 15.01.2013

  

Hasan KIRLI                                İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                 Başkan Vekili                                        Üye

 

 

 FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

                                            PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

             İzmit Belediye Meclisinin 08.01.2013 tarih ve gündemin G-1  maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Kadıköy mahallesi, 3692 ada, 2 nolu parselde bulunan Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesinin bitişiğinde bulunan ve halen boş olan dükkanların, Belediyemiz kültürel faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz, Belediyemize tahsis edilmesi konusunda, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre Belediye başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.12.2012 tarih ve 8928 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait  Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesinin, bedelsiz olarak 5  (Beş) yıl süreyle Belediyemize tahsis edilmesi konusunda, ekli protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesi, komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 21.01.2013

 

Hasan KIRLI                                İsmail GÜNDAŞ                                Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                 Başkan Vekili                                             Üye

 

  

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

  

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

           İzmit Belediye Meclisinin 08.01.2013 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen teknik Hizmetler sınıfında münhal bulunan Mühendis, Mimar, tekniker ve Ekonomist kadrolarında sözleşmeli personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücret teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.12.2012 tarih ve 1690 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 Ekli listedeki sözleşmeli personel ücretlerinin  2013 yılı için tespit edildiği şekilde uygulanması, komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere  tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir  28.01.2013

  

Hasan KIRLI                                 İsmail GÜNDAŞ                                Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                 Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

                                                PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

          İzmit Belediye Meclisinin 04.12.2012 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Müdürlüklerin Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.10.2012 tarih ve 1438 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 Rapor ekinde hazırlanan yönetmelik tadilatının eski ve yeni şekli ile hazırlandığı gibi kabulü, komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.01.2013

 

Hasan KIRLI                                 İsmail GÜNDAŞ                                Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                  Başkan Vekili                                             Üye

 

  

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                    Üye

 

  

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

             İzmit Belediye Meclisinin 08.01.2013 tarih ve gündemin G-1  maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Durhasan 4983 ada, 7 nolu 10 97,41 m2 alanlı parselin, Hatip 5015 ada 12 nolu 252,00 m2 alanlı parselin Hatip 5015 ada, 17 nolu 211,00 m2 alanlı parselin, Turgut Mahallesi, 3519 ada, 8 nolu 422,00 m2 alanlı parselin, Cedit Mahallesi 1086 ada 85 nolu 108,18 m2 alanlı parselin, Cedit Mahallesi 1086 ada, 94 nolu 88,20 m2 alanlı parselin, Yenidoğan Mahallesi, 3932 ada 12 nolu 425,00 m2 alanlı parselin, Yenidoğan Mahallesi, 3931 ada, 11 nolu 177,00 m2 alanlı parselin, Kozluk Mahallesi 315 ada 8 nolu 187,32 m2 alanlı parselin, Gündoğdu Mahallesi 333 ada 4 nolu119,00 m2 lik parselin  &frac1; oranının, Arızlı 135 ada, 4 nolu parselin  238 / 713 (238,00 m2) oranının satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.01.2013 tarih ve 134  sayılıyazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE

BİNA DURUMU

İMAR DURUMU

1

DURHASAN

4983

7

ARSA

1097,41

TAM

BİNA YOK

TİCARET ALANI

2

HATİP

5015

12

ARSA

252

TAM

BİNALI

KONUT ALANI

3

HATİP

5015

17

ARSA

211

TAM

BİNALI

KONUT ALANI

4

TURGUT

3519

8

ARSA

422

TAM

BİNALI

KONUT ALANI

5

CEDİT

1086

85

ARSA

108,18

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

6

CEDİT

1086

94

ARSA

88,2

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

7

YENİDOĞAN

3932

12

ARSA

425

TAM

BİNALI

KONUT ALANI

8

YENİDOĞAN

3931

11

ARSA

177

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

9

KOZLUK

315

8

ARSA

187,32

TAM

BİNA YOK

KONUT ALANI

10

GÜNDOĞDU

333

4

ARSA

119

 1/2

BİNALI

KONUT ALANI

11

ARIZLI

135

4

ARSA

713

238/713

BİNALI

KONUT ALANI

 

    Yukarıda doküman yapılan taşınmazlarınsatılması konusunda ihale yapılmak suretiyle Başkana ve Encümene yetkiverilmesi ( Belediye Meclis üyeleri Fikret Gökmen , Cengiz Özcan ´ın mualifoyuna karşı Belediye Meclis üyeleri, Hasan Kırlı, İsmail Gündaş  ve Zafer Yılmaz´ın kabul oyları ile) komisyonumuzcaoyçokluğu ile karar verildi.

 

 

HasanKIRLI                                  İsmail GÜNDAŞ                                Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                 Başkan Vekili                                             Üye

 

  

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                      Üye

 

 

 

MUHALEFET ŞERHİ:Şuyulandırma veya başka nedenlerle Belediye varlıkları içinde yer alan 250-300m2 gibi küçük taşınmazların (Arsa-Arazi gibi) dışında kalan taşınmazların satışına ilke olarak karşıyız.

         Komisyona gelen satışı düşünülen taşınmazlar içinde 1000 m2 gibi oldukça büyük ve gelecekte çok daha fazla değerlenmesi olasılığı olan, İzmit´in en çok gelişmeye uygun olan bölgesinde bulunan ve Belediyemize de gerekli olacağını düşündüğümüz bu taşınmazın satışının doğru olmadığı kanaatindeyiz.

        Bu nedenle çoğunluk görüşüne katılmayarak muhalefet ediyoruz.    

  

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

          İzmit Belediye Meclisinin 08.01.2013 tarih vegündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 2013 Yılı tarifecetvelinin 3. Sayfasında yer alan Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene harcı miktarlarının hükümsüz kılınması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.12.2012 tarih ve 6137 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 Tarife Cetveli değişikliği ile ilgili olan menşeinde alınması gereken ücret olduğundan ve Belediyemizi ilgilendirmediğinden, Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere  tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.01.2013

 

Hasan KIRLI                                İsmail GÜNDAŞ                                Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                 Başkan Vekili                                             Üye

 

  

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

          İzmit Belediye Meclisinin 08.01.2013 tarih vegündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Zabıta Personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 19.12.2012 tarihve 3702 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

31.12.2012 tarih ve 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Bütçe Kanunu gereğince Zabıta Memurlarına 01.01.2013 tarihinden itibaren 361- TL. ( üçyüz altmış bir TL.-) maktu aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere  tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 15.01.2013

 

Hasan KIRLI                                İsmail GÜNDAŞ                                Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                Başkan Vekili                                             Üye

 

  

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

        Üye                                                     Üye

 

 

 

                                           PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

          İzmit Belediye Meclisinin 08.01.2013 tarih vegündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, II Sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün21.12.2012 tarih ve 1675 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

IISayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulü  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 15.01.2013

 Hasan KIRLI                              İsmail GÜNDAŞ                                Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                Başkan Vekili                                             Üye

 

  

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz