5 Mart 2013 Tarihli Meclis Kararları

5 Mart 20130
Metni Sesli Dinle

K A R A R

                                                                    =============

 

KARAR 19 05.02.2013 tarih ve 15 nolu meclis kararının ikinci fıkrasında Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesi´nin kelimesinden sonra gelmek üzere “Bitişiğinde bulunan ve halen boş olan dükkanların ilave edilerek tashih edilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.02.2013 tarih ve 37 sayılıyazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Kadıköy Mahallesi, 3692 ada 2 nolu parselde bulunan Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesi´nin bitişiğinde bulunan ve halen boş olan dükkanların Belediyemiz kültürel faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz Belediyemize tahsis edilmesi konusunda Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

   Dr.Nevzat DOĞAN                                 Günay ATUN                     Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                     Katip                                     Katip

 

 

K A R A R

=============

 

KARAR 20– İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Mehmetalipaşa), G23b.25d.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 4801 ada1, 2 ve 3 (yeni 11, 12 ve 13) nolu parseller ile 4, 5 (yeni 14, 16), 6, 7, 8 ve 9 (tevhiden 15) nolu parsellerin “Konut Alanı” kullanımının “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Söz konusu parsel malikleri tarafından RAMOĞLU PLANLAMA´ya hazırlatılan, İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Mehmetalipaşa), G23b.25d.1c-2d uygulama imarplanı paftaları, 4801 ada 1, 2 ve 3 (yeni 11, 12 ve 13) nolu parseller ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2013 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda bahse konu teklife tadilen ilave edilen 4801 ada, 4, 5 (yeni 14, 16) 6, 7, 8 ve 9 (tevhiden15) nolu parsellerin mevcut imar planında “5/A-3/3” ve “0.40/1.20” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlandığı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda bahse konu parsellerin maliki firmaların değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla önerilen ve mevcut uygulama imar planı yapılanma oranlarında artış içermediği belirlenen değişiklik ile; İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Mehmetalipaşa), G23b.25d.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 4801 ada 1, 2, ve 3 (yeni 11, 12 ve 13) nolu parseller ile 4801 ada, 4,5 (yeni 14, 16), 6, 7, 8 ve 9 (tevhiden 15) nolu parsellerin “5/A- 3/3” ve “0.40/1.20″yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının yapılanma koşulları değiştirilmeksizin “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesini içeren yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, temel planlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde (Belediye meclis üyeleri, (Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı;

(Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye meclis üyeleri Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ ) ´ın kabul oylarıyla oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                         Günay ATUN             Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                           Katip

 

 

K A R A R

=============

 

KARAR 21- İzmit-Yenişehir (tapuda M.Alipaşa) Mahallesi, G23b.25d.1c Uygulama İmar Planı paftası, 4783 ada 6, 7, 12, 13 (yeni 23, 24, 28, 29) nolu parsellerin mevcut imar planında “TicaretAlanı” olan kullanımının özel yurt alanı olarak kullanılmasını sağlamakamacıyla “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanması şeklinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2012 tarih 406 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 07.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim. Müh. Şti.´ne hazırlatılan İzmit-Yenişehir (tapuda M.Alipaşa) Mahallesi, G23b.25d.1c Uygulama İmar Planı paftası, 4783 ada, 6 ve 7 (yeni 23,24)nolu parsellerin mevcut imar planında 5/A-4/3, 0.40/1.60 yapılanma koşuluna sahip “T1 lejantlı Ticaret Alanı” kullanımı ile 4783 ada 12 ve 13(yeni 28,29) nolu parsellerin 5/A-3/3,0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” kullanımının E=1.60,H:4 kat yapılanma koşuluna sahip “Özel Yurt Alanı” olarak planlandığı ve yapı yaklaşma mesafelerinin parsellerin cephe aldığı her iki imar yolundan 5mt, komşu mülkiyetlerden ise 3 mt verilmek suretiyle düzenlendiği belirlenmiştir.

1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda önerilen ve parsellerin konumu itibari ile ana ulaşım akslarına yakınlığından dolayı bölgede oluşabilecek yurt talebinin karşılanmasına yönelik sunulan teklif ile; alanda farklı yapılanma değerine sahip dört parselin birleşimiyle oluşacak yeni parselin Adnan Menderes Bulvarından cephe alacağı ve bu nedenle de ana cadde üzerindeki diğer parsellerin yapılanma koşulu ile uyumlu olması düşüncesiyle E değerinin 1.60,kat yüksekliğinin ise bahse konu alanı içerir 24.12.2008 tarihinde Kocaeli Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü tarafından onaylanan jeolojik-jeoteknik etüdraporu esas alınarak 4 kat olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Bu bağlamda; İzmit-Yenişehir (tapuda M.Alipaşa) Mahallesi, G23b.25d.1c Uygulama İmar Planı paftası, 4783 ada 6, 7, 12, 13 (yeni 23, 24, 28, 29) nolu parsellerin mevcut imar planında “Ticaret Alanı” olan kullanımının E=1.60, H:4 kat yapılanma koşuluna sahip “Özel Yurt Alanı” olarak düzenlenmesi şeklinde yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, aksine donatı artışı öngören 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ve kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması (Belediye meclis üyeleri, Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN, Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK)´in mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı (Dr. Nevzat DOĞAN Belediye meclis üyeleri Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahim KILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN, Fahri MEYDAN, Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT, Mahmut ÖZTÜRK, ZaferYILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, Ali YILMAZ )´ın kabul oylarıyla oy çokluğuile karar verildi.

 

 

   Dr.Nevzat DOĞAN                        Günay ATUN            Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                          Katip

 

 

                                                                        K A R A R

                                                                   =============

 

 

 

KARAR 22- İzmit- Durhasan, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, 165 ada, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 nolu parseller, 166 ada, 1, 2, 3, 4, 13, 14 nolu parseller ve 167 ada, 1, 2, 3, 4, 13, 14 nolu parselleri kapsayan alanda onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 3194 sayılı İmar Kanununun “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği”nin 20.maddesi gereğince 30 günlük yasal askı süresinde yapılan itiraz ve değişiklik teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Durhasan, G23b.25b.4a Uygulama İmar Planı paftası, 165 ada, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 nolu parseller, 166 ada, 1, 2, 3, 4, 13, 14 nolu parseller ve 167ada, 1, 2, 3, 4, 13, 14 nolu parselleri kapsayan alanda toplu yapı yapılabilmesi için alan bütünlüğünün sağlanması amacıyla 10 mt genişliğindeki imar yolunun güneye doğru kaydırılarak 12 mt´ye çıkartılması ve 5/A-3/3, 0.35/1.05 olan yapılanma koşulunun E:1.05, Hmax: 9.50 mt yapılanma koşuluna sahip ÖHB (Özel Hüküm Bölgesi) olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği, lejant ve plan notu ilavesi teklifinin Belediyemiz Meclisinin 02.10.2012 tarih ve 695 sayılı kararı ile kabuledildiği, ancak “Özel Hüküm Bölgesi” sınırının bahse konu alanda yer alan 165 ada 14 nolu parsel üzerinde su basman seviyesini aşmış 2 adet ruhsatlı bina olduğu tespit edildiğinden, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinin 2.1.1 Meskun Konut Alanlarıbölümünde “İnşaat faaliyetleri henüz başlamış ve an az su basman seviyesine ulaşmış bir ya da daha fazla yapı bulunan alanların tamamında hiçbir şekilde A ve B bendleri ile yapılan düzenlemeler uygulanamaz” maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2012 tarih ve 695 sayılıkararı ile 165 ada 14 nolu parsel dışarıda bırakılacak şekilde tadilen uygun görülerek onaylandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, 3194 sayılı İmar Kanunu gereği 03.01.2013-05.02.2013 tarihleri arasında 30 gün süresince askıya çıkarılarak ilan edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde söz konusu parsel maliklerinin vekili tarafından yapılan itiraz ile; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince tadilen belirlenen ÖHB(Özel Hüküm Bölgesi) sınırının, alanda yapılması planlanan projenin uygulanmasına engel teşkil ettiği, bu nedenle de mevcutta yer alan 2 adet blok yine alanın dışında kalacak şekilde uygulanmasını öngördükleri vaziyet planına uygun olarak sınırın yeniden düzenlenmesini talep ettikleri anlaşılmıştır.

 

Ancak; sözkonusu itiraz ile önerilen ÖHB (Özel Hüküm Bölgesi) sınırının mevcut parsel dokusu ile uyumsuz olduğu, düzenleme sonrası oluşacak yeni parsel sınırlarının ise tanımlı bir kriterinin olmadığı ve fonksiyonel alanlar oluşturulmadığı düşünüldüğünden, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itiraz ve değişiklik teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

   Dr.Nevzat DOĞAN                     Günay ATUN           Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                         Katip

 

 

 

 

                                                                       K A R A R

                                                                =============

 

KARAR 23- Arızlı 199 ada, 1 nolu parseldeki Belediyemize ait 251/ 263 (251,00 m2) oranındaki hissenin 49,00 m2lik kısmı ile, şuyulandırmada kendisine verilen Arızlı 192 ada, 49 nolu parseldeki 49/ 307 (49,00 m2) oranındaki hissenin başa baş trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Arızlı 46 pafta, 1857 nolu parsel 1997 yılında Belediyemizce şuyulandırmaya tabi tutulmuştur. Söz konusu parsel 1580,00 m2 olup 7 adet hissedarı bulunmaktadır. Bu hissedarlardan Mustafa Kayacık´ın evi hem 1857 hem de 1859 parsele isabet etmekte ve askı sırasında da her hangi bir talep gelmediğinden Mustafa Kayacık´ın binasının bulunduğu Arızlı 199 ada 1 nolu parselde İzmit Belediyesi adına hisse tescil edilmiştir. Mustafa Kayacık´da 28.12.2012 tarihli dilekçesinde tapusunun 192 ada, 49 parselde verildiğini , evinin ise 199 ada 1 nolu parsele isabet ettiğini beyan etmiştir. Bunun üzerine yapılan tespitlerde Mustafa Kayacık´a ait binanın 199 ada, 1 nolu parselde olduğu belirlenmiştir. Mustafa Kayacık mağduriyetinin giderilmesi açısından ,Arızlı 199 ada, 1 nolu parseldeki Belediyemize ait 251/263 (251,00 m2) oranındaki hissenin 49/263 hissenin Mustafa Kayacık´a ait Arızlı 192 ada, 49/307 oranındaki hisse ile başabaş trampa edilmesi, uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                       Günay ATUN             Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                           Katip                               Katip

 

 

                                                                           K A R A R

                                                                      =============

 

KARAR 24- 5393 sayılı kanunu´nun 75. Maddesinin a bendinde, “mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirle iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Hükmü mevcuttur. Belediyemizin, Yahyakaptan Mahallesi´nde yapımını planlamış olduğu “Kapalı pazar yeri ve otoparkı” projesi için yukarıda ifade edilen hüküm gereğince, Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamına alınması ve bu amaçla protokol yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemizin, Yahyakaptan Mahallesi´nde yapımını planlamış olduğu ” Kapalı Pazar yeri ve Otoparkı” projesi için yukarıda ifade edilen hüküm gereğince, Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamına alınması ve bu amaçla protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

   Dr. Nevzat DOĞAN                             Günay ATUN               Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                 Katip                                 Katip

 

 

                                                                      K A R A R

                                                                =============

 

KARAR 25- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce Kozluk Mahallesi, Kapanca Sokak için “Sokak Sağlıklaştırma Projeleri” hazırlanmıştır. Kapanca Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projesi Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce onaylanmıştır. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.04.2012 tarih ve 321 sayılı kararı gereği, Kapanca Sokak, “Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan tescilli ve tescilsiz yapıların cephe iyileştirme ve çevre düzenleme projelerinin 6306 sayılı kanunun 17. maddesi uyarınca Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce Kozluk Mahallesi, Kapanca Sokak için “Sokak Sağlıklaştırma Projeleri” hazırlanmıştır. Kapanca Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Düzenleme Projesi Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce onaylanmıştır. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.04.2012 tarih ve 321 sayılı kararı gereği, Kapanca sokak, “Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında Belediyemiz mülkiyeti dışında kalan tescilli ve tescilsiz yapıların cephe iyileştirme ve çevre düzenleme projelerinin 6306 sayılı kanunun 17. maddesi uyarınca Belediyemiz tarafından yaptırılması ve yapılacak proje maliyetinin Belediyemiz tarafından karşılanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN Günay ATUN Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı Katip Katip

 

 

KA R A R

=============

 

KARAR26– Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Kuruçeşme mevkii, Lozan Caddesi ve Hasan Atakan Caddesi´ne cepheli 43 adet binaya “Cephe İyileştirme Projesi” hazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulunun 24.01.2013 tarihli ve 177/2013 -CİP sayılı kararına istinaden “Kuruçeşme Meydanı Cephe İyileştirme Projesi”nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.02.2013 tarihliraporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulunun 24.01.2013 tarihli ve 177/2013 -CİP sayılı kararına istinaden, ” Kuruçeşme Meydanı Cephe İyileştirme Projesi” nin maliyetinin Belediyemiz bütçesinden karşılanarak yapılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN Günay ATUN Emine OKANALP

İzmit BelediyeBaşkanı Katip Katip

 

 

KA R A R

=============

 

KARAR 27– Belediyemiz Meclisinin 08.01.2013 tarih ve 7 sayılı kararı ile belirlenen M.Alipaşa Mahallesi bilirkişilerinden Refik ŞENGEL´in İl Kadastro Müdürlüğünün 30.01.2013 tarih ve 549 sayılı yazısına göre sabıkası olduğu belirtilmiştir. Bu kişinin yerine yeni bir bilirkişinin belirlenmesi ayrıca, yine İl Kadastro Müdürlüğünün 30.01.2013 tarih 550 sayılı yazısına göre Yenişehir Mahallesi bilirkişilerinden 45271537442 TC nolu Kamil ÜNER´in Mehmet Kamil UNER ile aynı kişi olup olmadığı konularının görüşülmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 22.02.2013 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

M.Alipaşa Mahallesi ve Yenişehir Mahallesi muhtarlarının görüşleri de alınarak yapılan toplantılarda; M.Ali Paşa Mahallesine 08.01.2013 tarih ve 7 sayılı karar ile seçilen Kamil Uner ile 452771537442 T.C kimlik numaralı M.Kamil UNER´in aynı kişi olduğu tespit edilmiş olup,

 

YENİŞEHİR MAHALLESİNDEN: MEHMET KAMİL UNER

M.ALİPAŞA MAHALLESİNDEN: SULTAN YILDIZ´ ın bilirkişi olarak görevlendirilmeleri uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

    Dr.Nevzat DOĞAN                                  Günay ATUN                Emine OKANALP

İzmit Belediye Başkanı                                      Katip                                  Katip

        

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz