2013 Nisan Komisyon Raporları

1 Nisan 20130
Metni Sesli Dinle

TÜRLÜİŞLER KOMİSYON RAPORU

 

         İzmit Belediye Meclisinin 02.04.2013tarih ve gündemin G-1. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, BosnaHersek- Travnik  Belediyesine yapacağımızparka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün01.04.2013 tarih ve 518 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

     BosnaHersek- Travnik  Belediyesine yapacağımızparka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünden gelenyazıda eksik ve yanlış  bilgi olmasısebebiyle evrakın daha sonra değerlendirilmek üzere  müdürlüğüne iadesi  Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor;Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.04.2013

 

 

 

Emine OKANALP                          Günay ATUN                            Ali YILMAZ

Türlüİşler Kom.Bşk.                        Başkan Vekili                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GülümserAYHAN                          Erkan AKSOY

       Üye                                                     Üye

 

 

 

TÜRLÜİŞLER KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 02.04.2013tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 4081 sayılıÇiftçi Mallarının korunması hakkında Kanunun 4. Maddesi hükümlerinde belirtilenşartlara haiz meclis kararına göre oluşturulacak olan İzmit İlçesi ÇiftçiMalları Koruma Meclisi Yönetiminin Asil ve Yedek üyelerinin belirlenmesiteklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.02.2013 tarih ve 51 sayılıyazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

      4081sayılı Çiftçi Mallarının korunması hakkında Kanunun 4. Maddesi hükümlerindebelirtilen şartlara haiz meclis kararına göre oluşturulacak olan İzmit İlçesiÇiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin Asil ve Yedek üyelerinin belirlenmesiteklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadarmeclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor;Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.04.2013

 

 

 

EmineOKANALP                         GünayATUN                              Ali YILMAZ

Türlüİşler Kom.Bşk.                    Başkan Vekili                                        Üye

 

 

 

 

 

 

GülümserAYHAN                          Erkan AKSOY

       Üye                                                     Üye

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

             İzmit Belediye Meclisinin 02.04.2013tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılıRG´de yayımlanarak yürürlüğe giren”Çevre Gelirlerinin takip ve tahsili iletahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı hakkındaki Yönetmelik” uyarıncaÇevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokol vetaahhütnameye istinaden, Belediyemize tahsis edilen HYUNDAİ marka çöp toplamaaracı ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 08.03.2013 tarih ve 157 sayılıyazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

          03.04.2007 tarih ve 26482 sayılıRG´de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Gelirlerinin takip ve tahsili iletahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı hakkındaki Yönetmelik” uyarıncaÇevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokol vetaahhütnameye istinaden, Belediyemize çöp toplama için şartlı olarak bağış yapılan HYUNDAİ marka aracın şartlıbağışının kabulüne ;

        

          Şartlı bağış olarak Belediyemizinmülkiyetine geçen aracın, 5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesinin son fıkrasıgereğince hacz edilemeyeceği, komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor;Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 26.04.2013

 

 

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                           Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 02.04.2013tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, BelediyemizEtüd Proje Müdürlüğünce, Ömerağa mahallesinde bulunan  Kapanönü Çarşısına ” Cephe İyileştirmeProjesi” hazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca ” KapanönüÇarşı Cephe İyileştirme Projesinin” Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifiile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.04.2013 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

     Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce,Ömerağa mahallesinde bulunan “Kapanönü Çarşısına Cephe İyileştirme Projesi “hazırlanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca ” Kapanönü Çarşı Cepheİyileştirme Projesi” nin Belediyemiz tarafından yaptırılması teklifi ile ilgiliçalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süreistenmesi  komisyonumuzca uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imzaedilmiştir 29.04.2013

 

 

 

HasanKIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                      Zafer YILMAZ

Planve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                    Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FikretGÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz