2012 Temmuz Komisyon Raporları

1 Temmuz 20120
Metni Sesli Dinle

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 03.07.2012 tarih ve gündemin 3.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü´nün 15/06/2012 tarihli ve 864 sayılı yazısı ekinde gönderilen Strateji ve Geliştirme Müdürü Kadrosunun kaldırılması ve ilgili II Sayılı “Boş Kadro Değişikliği” ile Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün unvan değişikliği yapılarak yerine Bilgi İşlem Müdürlüğü´nün tahsisi ileilgili III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği cetvellerin teklifi;

  1. Stratejive Geliştirme Müdürlüğünün, Norm Kadro İlke ve Esasları Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca iptal edilmesine,
  2. İptal edilen Strateji ve Geliştirme Müdürlüğüne bağlı “Kalite Birimi”nin Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesine, “Strateji ve Performans Birimi”nin Mali Hizmetler Müdürlüğüne “Strateji Planlama ve Performans Birimi” olarak bağlanmasına, “AR-GE Birimi”nin yeni kurulan “Bilgi İşlem Müdürlüğüne “Sistem Donanım Birimi” ve “Santral Birimi” ile birlikte bağlanmasına,
  3. Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde “Bütçe ve Kesin Hesap Birimi”, “Muhasebe Hizmetleri Birimi”, “Gelir Birimi” ve “Ön Mali Kontrol Birimi” oluşturulmasına,
  4. Belediyemizde Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün Ünvan değişikliğine gidilerek; yerine Bilgi İşlem Müdürlüğünün tahsis edilmesine,
  5. İptal edilen Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü ile Unvan değişikliği yapılan Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü bütçelerinin ve kadrolarının yeni tahsis edilecek olan “Bilgi İşlem Müdürlüğüne” aktarılmasına,
  6. Yeni kurulan Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İzmit Belediyesi Organizasyon Şemasının ekteki şekilde oluşturulması

yapılan müzakere neticesinde uygun görülmekle işbu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.02.08.2012

 

HasanKIRLI                             İsmailGÜNDAŞ                               EmineOKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.             Başkan Vekili                                              Üye

 

 

 GünayATUN                                    TemelYILMAZ

       Üye                                                     Üye

 

 

  

 

 

PLANVE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 03.07.2012 tarih ve gündemin G-2. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.Maddesinin 2.Bendi gereği fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında yapılan aktarmalar teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

            Ekli tabloda belirtilen Fen İşleri Müdürlüğü´nün 2012 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi düşündüğü projeler için talep etmiş olduğu 6.000.000,00 TL´lik Bütçe Ödeneği; fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyindeki aktarmalar ile istenen bütçe ödeneklerine yapılan eklemeler komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tanzim ve imza edilmiştir.13.07.2012

  

HasanKIRLI                             İsmailGÜNDAŞ                               EmineOKANALP

Planve Bütçe Kom.Bşk.             Başkan Vekili                                            Üye

 

 

GünayATUN                                    TemelYILMAZ

        Üye                                                     Üye

 

 

 

  

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYON RAPORU

 

 

        İzmit Belediye Meclisinin 05.06.2012 tarih ve gündemin G-3 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen “Belediyemiz sınırları içerisinde mesken alanlarda kaynaklanan tüm atıkların 26927 sayılı atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik gereğince kaynakta efektif ayrıştırılması teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

 

Komisyonumuz çalışmalarında Çevre Mevzuatı çerçevesinde Belediyemizin yükümlükleri incelenmiş, kararımızın dayandığı yasal gerekçeler aşağıda sıralanmıştır.

 

 1-   Çevre ve ŞehircilikBakanlığının 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği“nin 18. Maddesinde;

 

“Çöpü üretenler, çöp biriktirme kaplarını, çevrenin sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza etmek ve çöp toplama işlemi sırasında yol üstünde hazır bulundurmak zorundadır.

Evsel katı atık ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıküreten kişi ve kuruluşlar, katı atıklarını belediyelerin ve mahallin en büyük mülki amirlerinin istediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde hazır etmekle yükümlüdürler.”

İfadeleri yer almaktadır.

 

 

2-  24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Madde 5.Genel ilkeler

ç) Ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kişiler ile kurum / kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

d) Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür. 

Madde8.Belediyelerin görev ve yetkileri

a) Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak veya toplattırmakla, bu iş için toplama ayırma tesisi kurmak / kurdurmak, işletmek / işlettirmekle ve kurduğu tesislere çevre lisansı / geçici faaliyet belgesi almak / aldırmakla,

b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamakla,

ç) Ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda, çalışmaları yürütmek, gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

 

 3-  19/04/2005 tarih ve 25791 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Madde 8. Belediyelerce alınacak tedbirler

a)   Yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatilköyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle,

 

b)    2008 yılından itibaren kullanılmış kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak, halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerini 2008 yılı itibariyle başlatmakla yükümlüdür.

 

2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Bitkisel Atık yağların toplanmasının sınırlarımızda daha etkin bir şekilde uygulanması için “Yönetim Planı” hazırlanarak yetki alınmıştır.

 

 

4-                 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

Madde 8. Belediyelerin görev ve sorumlulukları

a)       Evsel AEEE´lerin, 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen toplama hedeflerine göre etkin bir biçimde diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla AEEE yönetim planını hazırlamakla ve (c) bendinde belirtilen AEEE toplama başlangıç yılından en az altı ay önce Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

b)       Yönetim planı çerçevesinde toplama programı hakkında konutları bilgilendirmek, bu program çerçevesinde toplama işlemini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

 

 

5- 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Madde 13. Tüketicilerin Yükümlülükleri

a) Atık pilleri evsel atıklardan ayrı toplamakla, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına atık pilleri teslim etmekle yükümlüdür.

 

 

6-24 Aralık 2004 tarih ve 25680 sayılı BelediyeKanunu

MADDE 14.Belediyenin görev ve sorumlulukları

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000´i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

             

İfadeleri yer almaktadır.

  

Yukarıda sıralanmış olan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde;

 

Belediyemiz sınırları içerisinde toplanan ve %30 olan atık geri dönüşüm oranının efektif oran % 90´a çıkartılabilmesi, atık toplama ve taşıma maliyetlerin azaltılması ve daha verimli hale getirilmesi amacı ile ilgili yönetmeliklere izafen sınırlarımız dâhilinde yeni yapılacak olan en az 50 haneden oluşan site veya toplu konutlarda Çevre Mevzuatında tarif edilen teknik özelliklere uygun atık toplama noktası (ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık pil ve e-atıklar için) oluşturulmasının ruhsat verilirken tavsiye kararı olarak aranması hususu komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  27.07.2012

 

  

Muammer BİNER                                       Elif BÜLBÜL                     KaniBAŞTÜRK

Çevre ve Sağlık. Kom. Bşk.                          Bşk.Vekili                                        Üye

   

 

Fayik ÇELİK                                         Olcay SANAL

      Üye                                                          Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz