2013 Yılı Aralık Ayı Komisyon Raporları

1 Aralık 20130
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

     İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih ve gündemin G-3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Akmeşe Mevki Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi, üzerinde bulunan 44 adet binanın cephe çizimleri yapılarak   ´Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi´  hazırlanmıştır. Hazırlanan proje 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Tarihi Mekânlar Ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Estetik Kurulu´nun 28.11.2013 tarihli ve 232 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 6306 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden,  İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak,  alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla,  kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden   ´Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi ´nin  yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün  02.12.2013 tarih ve 290 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:    

      “Akmeşe Meydanı Cephe İyileştirme Projesi” nin  yaptırılması teklifi ile ilgili  muhataplarıyla görüşme yapılabilmesi nedeniyle meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca  uygun  görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 31.12.2013

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                             Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

       

     İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 22.08.2013 tarih ve 2783 sayılı  yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

     İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde bulunan işlerle ilgili yetki aşımı bulunduğundan, düzeltilerek yeniden   hazırlanması için Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca  uygun  görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 31.12.2013

  

 

 

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                               Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

        İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen  Arızlı 192 ada 49 nolu parsele Belediyemizce park yapılması planlanmaktadır. Parselde 203 m2 hissesi olan İbrahim Ercan ile görüşülmüş olup vatandaş aynı bölgede Arızlı 194 ada 10 nolu parselde 72 m2 , 195 ada 36 nolu parselde 73 m2 , 195 ada 32 parselde 104 m2 , 196 ada 12 parselde 84 m2 olmak üzere toplam 536 m2´lik hissesi olduğunu ve mülkiyeti Belediyemize ait 329 m2´lik Hatip 2134 ada 47 nolu parsel ile trampasını 05.11.2013 tarih 5318 kayıt nolu dilekçesi ile talep etmiştir. Trampa talebinin ve mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 170 ada 2 nolu 338,00 m2 alanlı parselin,  Orhan Mahallesi 3493 ada 4 nolu 509,00 m2 alanlı parselin, Cedit Mahallesi 4114 ada 6 nolu 80,00 m2 alanlı parselin satılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  27.11.2013 tarih ve 7248 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Arızlı 194 ada 10 nolu parselde 72 m2 , 195 ada 36 nolu parselde 73 m2 , 195 ada 32 parselde 104 m2 , 196 ada 12 parselde 84 m2 olmak üzere toplam 536 m2´lik hissesini Belediyemize ait Hatip 2134 ada 47 nolu parselde bulunan 329 m2 lik yerimiz ile trampasının Encümen marifetiyle gerçekleştirilmesine ;

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİK

İMAR DURUMU

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE ORANI

BİNA DURUMU

1

ARIZLI

170

2

ARSA

KONUT

338,00

TAM

BİNA YOK

2

ORHAN

3439

4

ARSA

KONUT

509,00

TAM

BİNA YOK

3

CEDİT

4114

6

ARSA

KONUT

80,00

TAM

BİNA YOK

 

  Belediyemize ait yukarıda  dökümü yapılı taşınmazların 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin    (e) fıkrası gereğince encümen marifetiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun hükmüne göre  encümen marifetiyle satılması   komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim edilmiştir. 31.12.2013

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                               Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

       

     İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2013 tarih ve gündemin G-2. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  Devlet Memurlarının  fazla çalışmalarıyla ilgili hükümler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Bütçe Kanunu ve bunlara dayanarak çıkartılan Yönetmelikler ve genelgelerle de belirtilmiştir. 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Kocaeli Nüfusu 1.634.691- olmuştur. Bununla ilgili TÜİK 2012 Nüfus Sayımına ait kitapçığın ilgili sayfası ekte sunulmuştur. Belediye Meclisimizin 05.02.2013 tarih ve 13 sayılı  onaylı kararı ve 31.12.2012 tarih ve 2.Mükerrer Resmi Gazete´de yayınlanan, Bütçe Kanunu gereğince  01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere Zabıta Personeline aylık bürüt 361-TL. (üçyüz altmış bir-TL.) ödenmektedir.

Resmi Gazete, Fazla Çalışma Ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

 

Kanun gereği, verilen imkanlardan yararlanmak amacı ile fazla mesai ücretinin 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetede yayınlanacak olan tutarın ödenmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.11.2013 tarih ve 4057 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       27.12.2013 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2014 yılı Bütçe Kanun eklerinden  K cetvelinin ” B Aylık Maktu fazla Çalışma Ücreti ” başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için 382 TL ( üçyüzseksenikitürklirası )  olarak belirlenmiş olup, Belediyemizde Zabıta Personeline fazla çalışma ücretinin 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanması  komisyonumuzca uygun  görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 31.12.2013

 

 

Hasan KIRLI                                      İsmail GÜNDAŞ                              Zafer YILMAZ

Plan ve Bütçe Kom.Bşk.                      Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

Fikret GÖKMEN                               Cengiz ÖZCAN

       Üye                                                     Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz