2014 Ağustos Komisyon Raporları

1 Ağustos 20140
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

              İzmit Belediye Meclisinin 05.08.2014 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale  edilen, Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması  konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi  teklifi ile ilgili  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.07.2014 tarih ve 4944 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı kanunun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;

 

” d – Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış  borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarı aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

e- Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerlendirme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye meclisinin kararı yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir. Ancak;

5594 sayılı kanunu´nun 2. maddesinin 3.fıkrasında “Belediye ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda 68.maddenin (d) bendinde öngörülen sınırlamaya bağlı olmaksızın İçişleri Bakanlığı´nın onayı ile boçlanma yapılabilir. Bu amaçla yapılan borçlanmalar ihbar ve kıdem tazminatı dışında hiçbir gider için kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümler çerçevesinde;

 

     Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere  İller Bankasından teminat mektubu alınmak veya Belediye gelirleri karşılık gösterilmek  suretiyle yurtiçi Bankalardan 2.000.000.-TL (YL / ikimilyon ) (anapara) tutarında kredi kullanılmasına ve gerektiğinde teminat  mektubunun alınmasın da Belediye Başkanı´na yetki verilmesine (belediye meclis üyeleri İbrahim GÜÇLÜ ve Ersin ALBAYRAK´ ın muhalif oyuna karşı belediye meclis üyeleri Hayrettin ÜNLÜ İbrahim ELGİN ve Engin UZTÜRK ´ün kabul oyları ile) Komisyonumuzca oyçokluğu ile karar verildi. 15.08.2014

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                           İbrahim ELGİN                        Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.               Başkan Vekili                                   Üye

 

 

 

 

 

 

İbrahim GÜÇLÜ                               Ersin ALBAYRAK

       Üye                                                     Üye

 

 

 

EĞİTİM VE GENÇLİK KOMİSYON RAPORU

            

              İzmit Belediye Meclisinin 05.08.2014 tarih ve gündemin G-1. maddesi olarak komisyonumuza havale  edilen,  gençlerin  topluma  kazandırılması , sosyalleştirilmesi ve yeni etkinliklerin araştırılması teklifi ile ilgili   ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

           Gençlerin  topluma  kazandırılması,  sosyalleştirilmesi ve yeni etkinliklerin araştırılması konusu devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.08.2014

 

 

Yusuf Sami ÇINAR                 Hüseyin POLATTİMUR             Yaşar KESKİN             Eğitim ve Genç.Kom.Bşk.              Başkan  Vekili                                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

Veli BEYAZTAŞ                            Uğur KOŞTUR                              

      Üye                                                        Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz