Ağustos 2015 Komisyon Raporları

1 Ağustos 20150
Metni Sesli Dinle

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

            İzmit belediye meclisinin 04.08.2015 tarih ve gündemin 3. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede  bulunan taşınmazların satılması konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.07.2015 tarih ve 4802 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         Mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede bulunan taşınmazların satılması ve kamulaştırma, satın alma işlemlerinde trampa edilmesi konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.08.2015

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

            İzmit Belediye Meclisinin 04.08.2015 tarih ve gündemin G-2. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Kent Konseyi Başkanlığının Belediye başkanlığımıza verdiği dilekçe üzerine; Kent Konseyi Yönetmeliğinin mali yapısı başlıklı 16/A maddesinde belirtilen Belediyeler kent konseylerine bütçelerinden ödenek ayırmak sureti ile ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar denildiğinden İzmit Kent Konseyinin yönetmeliğine ve görev tanımlarına uygun projelerinde kullanılmak üzere Belediye bütçesinden nakdi yardım aktarılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri İbrahim ELGİN ve Ersin ALBAYRAK tarafından verilen 04.08.2015 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

            İzmit Kent Konseyi Başkanlığının Belediye başkanlığımıza verdiği dilekçe üzerine; Kent Konseyi Yönetmeliğinin mali yapısı başlıklı 16/A maddesinde belirtilen Belediyeler kent konseylerine bütçelerinden ödenek ayırmak sureti ile ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar denildiğinden İzmit Kent Konseyinin yönetmeliğine ve görev tanımlarına uygun projelerinde kullanılmak üzere Belediye bütçesinden 250.000,00TL nakdi yardım aktarılması         komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 13.08.2015

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

İMAR KOMİSYONU İLE ÇEVRE VE  SAĞLIK  KOMİSYONU RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 04.08.2015 tarih ve gündemin G-1. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Atık toplama ve taşıma maliyetlerin azaltılması ve daha verimli hale getirilmesi, görsel kirliliğin en aza indirgenmesi,  atık toplama noktalarının tek bir yerde oluşturulması ve konteynır yoğunluğunun azaltılması, kaynağında ayrı toplanma işleminin daha düzenli yapılması amacı ile ilgili yönetmeliğe izafen sınırlarımız dahilinde yeni yapılacak olan en az 2 blok ve 30 haneden oluşan site veya toplu konutlarda atık toplama noktası (ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık pil ve e-atıklar için) oluşturulmasının ruhsat verilirken şart olarak aranması teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 22.07.2015 tarih ve 339 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

         İmar komisyonu ile Çevre ve Sağlık komisyonlarında yapılan görüşmeler neticesinde; söz konusu talebin pratikte yapılacak uygulamalar sırasında çıkacak problemler sonrasında yeniden çalışma yapılması amacıyla Müdürlüğü’ne iadesine ve yeni yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında bahse konu hususların göz önünde bulundurularak uygun noktalarda yeterli büyüklükte alanların ayrılmasının tavsiyesine oy birliği ile karar verilmiştir. 17/08/2015

 

M. Zekeriya ÖZAK         Emine OKANALP                  Aykut BOZKURT                        Erhan UYSAL

İmar Kom. Başkanı    Çevre ve Sağ.Kom.Başkanı       İmar Kom. Bşk. Vekili             Çevre ve Sağlık  Bşk.Vekili   

 

 

 

Nevzat TEKİNSAV        Güzin TAŞTEKİN         Barbaros AKKUŞ           Cemil KANPARA

         Üye                                Üye                                  Üye                                      Üye

 

 

 

H.İlker ULUSOY            Abdullah KOÇ

       Üye                                Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-      Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkii üzerinde bulunan 47 adet binanın Cephe çizimleri yapılarak “Hacıoğlu mevkii Cephe iyileştirme projesi “ hazırlanmıştır. Hazırlanan proje 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, tarihi mekanlar ve Kent estetiği şube müdürlüğü estetik kurulunun 06.08.2015 tarihli ve 336 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, İl ve İlçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak  kaydıyla, Kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “ Hacıoğlu mevkii cephe iyileştirme projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğü’nün 24.08.2015 tarih ve 842 sayılı yazısı.

 

 

 

 

2-       Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğünce, Yassıbağ Mahallesi, Kargaoğlu mevkii üzerinde bulunan 27 adet binanın Cephe çizimleri yapılarak “Kargaoğlu mevkii Cephe iyileştirme projesi “ hazırlanmıştır. Hazırlanan proje 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi uyarınca Kocaeli Büyükşehir belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, tarihi mekanlar ve Kent estetiği şube müdürlüğü estetik kurulunun 06.08.2015 tarihli ve 336 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 6306 sayılı kanunun 17. Maddesi ile 5393 sayılı belediye kanununun 73. Maddesine eklenen fıkraya istinaden, İl ve İlçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk sağlayarak alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak  kaydıyla, Kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme yapılabildiğinden “ Kargaoğlu mevkii cephe iyileştirme projesi” nin yaptırılması teklifi ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğü’nün 24.08.2015 tarih ve 843 sayılı yazısı. 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz