Ağustos 2020 Komisyon Raporları

1 Ağustos 20200
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve gündemin G.1- maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” İlgi yönetmelik gereği; Belediyemizin sahip olduğu araç sayısının artmasından dolayı araç bakım ve onarımlarının sağlıklı yapılabilmesi için görülen lüzum üzerine yeni oluşturulacak “Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü”  adı altında hizmet üretmek düşüncesiyle ilgi yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadrosu ile ilgili hazırlanan I sayılı Kadro İhdası Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 05.08.2020 tarih ve 1735 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

(I) SAYILI CETVEL: KADRO İHDASI

 

 

    KADRO İHDAS CETVELİ (MEMUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

10615

G.İ.H.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü

1

1

Kadro ihdası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda tabloda belirtilen “I Sayılı Kadro İhdas Cetveli” komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.08.2020

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                     Üye

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit’te faaliyet gösteren ve tüzüğü gereği İzmit’te yaşayan kadınlara ve kente ekonomik, sosyal ve kültürel olarak fayda sağlayacak olan Sınırlı Sorumlu İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İzmit Belediyesinin ortak çalışmalar yapabilmesi ve bu konuda işbirliği protokolü hazırlanması için Belediye Kanununun 75. Maddesi c bendi gereğince İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 22.06.2020 tarih ve 750 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi c bendine uygun olmadığı gerekçesiyle müdürlüğüne iade edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27. 08.2020

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                     Üye

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE İMAR KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve gündemin G1. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Merkezinde bir Teleferik Hattının Planlanarak Belediyemiz kaynakları ile projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve Büyükşehir Belediyesinden 5216 sayılı yasanın 27. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtildiği şekilde ortak proje kapsamında yetki alınması teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 07.07.2020 tarih ve 353 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.08.2020

 

Hayrettin ÜNLÜ                                                    Güzin TAŞTEKİN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                                        İmar Kom. Bşk.                                       

 

Çağlayan DUMAN              C. Arsal ARISAL               Necat ÇAKIR             Engin DUYMAZ                           

      Bşk. Vekili                            Bşk. Vekili                           Üye                            Üye

 

Dilek YALÇIN                      Fatih ÖZCAN                  Vedat YOLDAŞ           Ünal ÖZMURAL

       Üye                                       Üye                                   Üye                                 Üye

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocaeli İli İzmit İlçesi Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Süleymaniye, Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 4. Maddesi kapsamında 2/B alanlarında yapılacak uygulamaları, 3402 sayılı yasanın geçici 8. maddeye göre kadastro uygulamaları gibi uygulamalar için uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere, öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden hayatta olanların ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.03.2020 tarih ve 1805 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli İli İzmit İlçesi Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Süleymaniye, Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 4. Maddesi kapsamında 2/B alanlarında yapılacak uygulamaları, 3402 sayılı yasanın geçici 8. maddeye göre kadastro uygulamaları gibi uygulamalar için uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere, öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden hayatta olanların ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişilerin isimleri ekli listede belirtilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.08.2020   

 

Şener İNCE                                                Halil İNCİEL                              Mehmet ÇETİN

Kırsal Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.                  Başkan  Vekili                                       Üye

 

Süleyman ŞEN                                         Çağlayan DUMAN                    

       Üye                                                               Üye

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve gündemin (Soru önergesi 2) 19. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Mevcut kültürel tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak, gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bu günü ileriye aktarmak amacıyla çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri M. İlker KAZAN ve Engin DUYMAZ tarafından 06.08.2020 tarihli verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.08.2020   

 

Şener İNCE                                              Yaşar KARDAŞ                          M. İlker KAZAN

Kırsal Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.                  Başkan  Vekili                                       Üye

 

Aysel DEMİRTAŞ                                     Mehmet BAŞTAN

          Üye                                                              Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz