Aralık 2015 Komisyon Raporları

1 Aralık 20150
Metni Sesli Dinle

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

 İzmit Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih ve gündemin 5. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  İzmit Belediyesi 02.09.2014 tarih ve 64 nolu Meclis Kararı ile Makedonya Cumhuriyetine Bağlı Merkez Jupa Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasında oluşan dostane ilişkilerin daha yapıcı ve kalıcı hale dönüşmesi, karşılıklı ilgi ve alakanın devamı için kardeş şehir olunması kararı alınmış olup, alınan karar Dışişleri Bakanlığı’nın 06.11.2014 tarih ve 46373548-763.74-2014/7128875 sayılı yazısı ile olumlu değerlendirilmiş ve İçişleri Bakanlığı’nın 12.11.2014 tarihli onayı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2015 tarih ve 91231594-258-23640 sayılı yazısı ile Kardeş kent ilişkisi kurulması kabul edilmiştir.

Kardeş şehir olduğumuz Makedonya Cumhuriyetine Bağlı Merkez Jupa Belediyesi’nin 21.05.2015 tarih ve 08-365/1 sayılı yazısı ve eklerinde Pralenk Köyüne okul binası yapılması için katkı sunmamız talep edilmiştir.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( P ) bendi uyarınca kardeş şehir olduğumuz Makedonya Cumhuriyetine Bağlı Merkez Jupa Belediyesi sınırlarında Pralenk Köyüne okul binası yapım maliyetinin Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü 2016 yılı bütçesinden karşılanması 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g Maddesine göre yapılması planlanan okul binasının yaptırılabilmesi ile ilgili TİKA T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesi,  teklifi ile ilgili Etüd  Proje Müdürlüğünün 19.11.2015 tarih ve 1247 sayılı yazısı   okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        Kardeş şehir olduğumuz Makedonya Cumhuriyetine Bağlı Merkez Jupa Belediyesi sınırlarında Pralenk Köyüne okul binası yapım maliyetinin Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü 2016 yılı bütçesinden karşılanması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g Maddesine göre okul binasının yaptırılabilmesi ile ilgili TİKA T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesi, komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.12.2015

 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

   İzmit Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih ve gündemin 8. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04.11.2015 tarih ve 4620 sayılı yazısında “İlçeniz kapsamında kentsel yerleşim ve gelişim alanlarını kapsayan projede, havadan görüntü alımı gerçekleştirilmiştir. Yazımız ekinde yer alan Ek-1 ile proje kapsamında yapılacak çalışmalara ait genel bilgilendirme yapılmaktadır. Özellikle son bölümde fotogrametrik hali hazır harita yapımı konusunda yapılacak iş kalemlerinde Bakanlık tarafından katkı sağlanacak coğrafi veriler hakkında tabloların incelenmesi ve CBSGM ile koordineli olarak çalışmaların yürütülmesi gereksiz maliyet ve zaman kaybının önüne geçecektir.” denilerek;

“Bu kapsamda Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı kapsamına giren konularda ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesi ile alakalı olarak Bakanlığımız ve Belediye Başkanlığınız arasında veri erişimi; Paylaşım ve kullanımı esaslarına dair hazırlanan işbirliği protokolünün” incelenerek onaylanması talep edilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.11.2015 tarih ve 7497 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

         Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı kapsamına giren konularda ihtiyaç duyulan verilerin temin edilmesi ile alakalı olarak Bakanlığımız ve Belediye Başkanlığınız arasında veri erişimi; Paylaşım ve kullanımı esaslarına dair hazırlanan işbirliği protokolünün” 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.12.2015

 

 

    Hayrettin ÜNLÜ                                    İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

    Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

  

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK     

          Üye                                                   Üye

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

            

 

           İzmit Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih ve gündemin G-3. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait imar planında ‘Resmi Kurum Alanı’ olarak ayrılan Kadıköy Mahallesi 2837 ada 2 nolu parsele Belediyemiz tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapılması, bina yapım maliyetine karşılık mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemizin ihtiyaçlarına uygun parsellerin alınması ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.11.2015 tarih ve 7661 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

          Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait imar planında ‘Resmi Kurum Alanı’ olarak ayrılan Kadıköy Mahallesi 2837 ada 2 nolu parsele Belediyemiz tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası yapılması, bina yapım maliyetine karşılık mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemizin ihtiyaçlarına uygun parsellerin alınması ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.12.2015

 

 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

          

               İzmit Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İmar planlarında park alanı olarak ayrılan tapuda tescil harici olan, M.Alipaşa (Yahyakaptan) mahallesi Salkım Söğüt Caddesi 3076 ada park alanının düzenlenerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. e maddesine göre (on) 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.11.2015 tarih ve 7498 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      

         İmar planlarında park alanı olarak ayrılan tapuda tescil harici görünen, M.Alipaşa (Yahyakaptan) mahallesi Salkım Söğüt Caddesi 3076 ada, park alanının düzenlenerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. e maddesine göre belediyemiz tarafından onaylanacak proje üzerinden (On) 10 yıl süre ile kiraya verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.12.2015

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

   

          İzmit Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 23.11.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

      

        23.12.2015 tarih ve 29571 Sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan 2016 yılı Bütçe Kanun eklerinden  “K “cetvelinin  “B” bendinde yayınlanan  Aylık Maktu fazla Çalışma Ücreti “ başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için, 428 TL.- (Dörtyüzyirmisekiztürklirası) olarak belirlenmiş olduğundan kurumumuzdaki Zabıta Personeline fazla çalışma ücretinin 01.01.2016 tarihinden itibaren 428 TL (Dörtyüzyirmisekiztürklirası) olarak ödenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle  iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 31.12.2015

 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                İbrahim ELGİN                                   Engin UZTÜRK

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                             Üye

 

 

 

 

 

 

 

Birol SAĞLAM                          Ersin ALBAYRAK     

        Üye                                               Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE SAĞLIK İLE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

           İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2015 tarih ve gündemin G.1. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit İlçe Belediyesi sınırları içerisinde günlük ortalama 350 ton çöp toplanmaktadır. Yapılan atık karakterizasyön çalışmalarında ilçemizde toplanan evsel katı atığın % 49’unun organik atık % 30’unun ise ambalaj atığı olduğu tespit edilmiştir.

Günümüzde ekonomik değeri olan organik atıklar ile ambalaj atıklarını (belediyemizde ki oran % 79) ekonomiye tekrar kazandırabilen “Katı Atık Entegre Tesisleri” mevcuttur. Ancak söz konusu tesis maliyetleri oldukça yüksek olup ilçe belediyelerin bahse konu tesisleri kurmaları pek mümkün görülmemekle birlikte bu yatırımı yapabilecek özel yatırımcılar mevcuttur.

5393 sayılı belediye kanunun 15. Maddesi (g) bendinde belirtilen

“Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” hükmünde belirtilen hizmetler imtiyaz sözleşmesi yapmak suretiyle özel işletmeciye/yatırımcıya yaptırma imkânı tanımaktadır.

Bu sebeple “Katı Atık Entegre Tesisinin özel bir işletmeci/yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi teklifi ile ilgili  Çevre Sağlık ile  Plan ve  Bütçe komisyonunun 20.11.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     “Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak” hükmünde belirtilen hizmetler imtiyaz sözleşmesi yapmak suretiyle özel işletmeciye/yatırımcıya yaptırma imkânı tanımaktadır. Bu sebeple “Katı Atık Entegre Tesisinin özel bir işletmeci/yatırımcı aracılığıyla kurulabilmesi çalışmaları, Pamukova ilçesinde bulunan Katı Atık bertaraf tesis yöneticilerinin Ocak ayı içerisinde vermiş oldukları  randevu dolayısıyla  tesisin incelenmesi  ve bilgi alınacağından dolayı çalışmalar tamamlanıncaya kadar  meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.12.2015

 

 

 

Emine OKANALP                    Hayrettin ÜNLÜ                   Erhan UYSAL                   İbrahim ELGİN

Çevre Sağ. Kom. Bşk              Plan ve Bütçe Kom. Bşk.      Çev. Sağ. Kom. Bşk. V.     Plan ve Büt. Kom. Bşk V.

 

 

 

 

Güzin TAŞTEKİN                Engin UZTÜRK                       Abdullah KOÇ                     Birol SAĞLAM

          Üye                                      Üye                                           Üye                                        Üye

 

 

 

 

 Cemil KANPARA                    Ersin ALBAYRAK

          Üye                                            Üye

 

 

 

 

               
               
               
               
               
               
               
               

KÜLTÜR  TURİZM VE SANAT  KOMİSYON RAPORU

   

            

            İzmit Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih ve gündemin G-5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediyemizin şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ELGİN ve Cemil KANPARA tarafından  verilen 01.12.2015  takrir okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

      

         İzmit Belediyemizin şu ana kadar kentimizin Turizm kenti olması adına yaptığı başarılı çalışmalara ilaveten tarihi yapısı Roma, Osmanlı ve Cumhuriyete dayalı turizm potansiyelinin kentimize katacağı katkılar açısından detaylı bir şekilde araştırma yapılması teklifi ile ilgili  çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.12.2015

 

 

 

Cemil KANPARA                         Birol SAĞLAM                          Hasan AYAZ

Kültür Turizm Kom. Bşk           Kültür Turizm Kom. Bşk. V.                 Üye

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim KILIÇ                          Özcan ÖZER     

        Üye                                           Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz