Ekim 2019 Komisyon Raporları

1 Ekim 20190
Metni Sesli Dinle

                                                                                                                                                                      

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2020 yılı tarife cetveli  teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve 4133 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

     5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2020 yılı tarife cetveli ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 14.10.2019

 

  

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                              M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

      Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

         İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 9 maddesi ve 15/07/2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak değişiklik yapılan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik“ hükümleri gereğince 2020-2024 Stratejik Planından alınan 2020 yılı performans programının görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.09.2019 tarih ve 4064 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 
 

       

      İlişik listedeki 2020-2024 Stratejik Planından alınan 2020 yılı Performans Programı Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.30.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

    Hayrettin ÜNLÜ                                   M.İlker KAZAN                       N.Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk                                Başkan Vekili                                    Üye

 

 

 

 

 

 

 

Necat ÇAKIR                                              Dilek YALÇIN

        Üye                                                                                     Üye        

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin b fıkrası ve 62.maddesi gereğince 2020 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.09.2019 tarih ve 4065 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

18.09.2019 tarih ve 542 sayılı Encümen inceleme raporu ile 01/10/2019  tarih ve gündemin 5. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 300.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2020 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde  Gider Bütçesi 300.000.000,00 TL  ,Gelir Bütçesi  300.000.000,00 TL ile denkleştirilmiştir.

 Bütçe Kararnamesi’nin toplam 13 maddesi ve 2020 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği “ hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelir Bütçesi 300.000.000,00 TL  , Gider Bütçesi 300.000.000,00 TL  ile denk  olan Bütçe,  Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Hayrettin ÜNLÜ, üyeler  M.İlker KAZAN, N.Serra DEMİRKOL, Necat ÇAKIR ve Dİlek YALÇIN'ın kabul oyları ile komisyonumuzca oy birliği ile kabulü Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımıza tanzim ve imza edilmiştir.30.10.20              

   

Hayrettin ÜNLÜ                              M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.     

           

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

      Üye                                                     Üye

İMAR KOMİSYONU İLE ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYON RAPORU

 

   İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, müzakeresi neticesinde:

      İzmit-Kemalpaşa mahallesi, Eski Postane sokak- Demirsoy İşhanı No:9/B,

      İzmit-Ömerağa mahallesi, Dündar Çiğit sokak No:8-A,

    İzmit – Sanayi mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, 41 Burda Alışveriş Merkezi         No:7, Zemin kat 87/89,

      Adreslerinde açılması istenen İçki satış ve yerinde kullanım şeklindeki işyerleri ile ilgili hazırlanan  evraklar üzerinden yapılan tetkikler sonucu anılan taleplerin meri mevzuatına göre aykırılı olmadığı anlaşılmıştır.

      Yasanın ilgili maddesi bu tür mekanların açılacağı alanları belirleme yetkisini ilgili Belediye Meclisine vermesi sebebi ile Belediyemiz yönetiminin bu amaçla alanlar araştırılması, İzmit sınırları içerisinde halihazırdaki haritanın ivedilikle güncellenmesi gerektiği tavsiye edilerek; konumuz olan, 3 (üç) ayrı adreste talep edilen işlerin yapılabilmesi için yetkisi nedeni ile meclisimizde görüşülmesi gerektiği komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 30.10.2019

 

 

 

Dr.Eşref Ayhan ARPACI             Mustafa SODABAŞ         Aysel DEMİRTAŞ             Dr.  C. Arsal ARISAL                   

Çevre Sağlık Kom.Bşk.                 İmar Kom. Bşk.              Çev. Sağ. Kom.Bşk.V.         İmar Kom. Bşk. V.                  

 

 

 

Çetin SARICA                        Güzin TAŞTEKİN              Dr.Mustafa ZENGİN                      Fatih ÖZCAN        

       Üye                                             Üye                                     Üye                                                Üye

 

 

 

 

 

 Engin UÇAR                          Ünal ÖZMURAL    

     Üye                                             Üye

 

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT  KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  İzmit Belediyesi ve Tuzlukçu Belediyesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak, birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Tuzlukçu Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması  ve bunun yapılacak protokolle resmileştirilebilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06.09.2019 tarih ve 1283 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    İzmit Belediyesi ve Tuzlukçu Belediyesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak, birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Tuzlukçu Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması ve bunun yapılacak protokolle resmileştirilebilmesinin  kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 15.10.2019

 

 

Şener İNCE                                         Yaşar KARDAŞ                       Ersin ALPASLAN

Kültür Turizm ve Sanat                           Bşk. Vekili                                    Üye

Kom. Bşk.

 

                    

 

 

 

 

Vedat YOLDAŞ                                   Ertuğrul MALÇOK

      Üye                                                           Üye

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT  KOMİSYON RAPORU

 

        İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve gündemin soru önergesi 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; İzmit’imizin liman şehri, yabancı fabrikaların olması bakımından yabancı gemici ve turistler gelmektedir. İzmit’in yurt dışında tanınırlığını arttırmak ve turistlere ilçemiz hakkında ve bilmeyen yeni taşınan vatandaşlarımızında bilgilenmesi bakımından önemli geçiş ve güzergahlarda şehrimizin kültürel yerlerinin bankaların eczanelerin vb. Bir İzmit haritası tabelası hazırlanarak avm girişlerine vapur iskelelerini çarşı merkezine kısacası halkımızın ve yabancı misafirlerin dolaşmaya geldiği yerlere bilgilendirme haritaları yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Engin DUYMAZ ve M. İlker KAZAN tarafından 01.10.2019 tarihinde verilen soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar  meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 22.10.2019

 

 

 

Şener İNCE                                         Yaşar KARDAŞ                       Ersin ALPASLAN

Kültür Turizm ve Sanat                           Bşk. Vekili                                    Üye

Kom. Bşk.

 

 

 

               

 

 

Vedat YOLDAŞ                                   Ertuğrul MALÇOK

      Üye                                                           Üye

 

 

 

       

 

 

 

 

SOSYAL HİZMETLER  KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve gündemin soru önergesi 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın belediyemizden beklentilerinin olup olmadığının ,yaşamlarını kolaylaştırarak engelsiz bir yaşam ortamı sağlanması için belediyemizce neler yapılabileceğinin araştırılması teklifi ile ilgili Engin DUYMAZ ve M. İlker KAZAN tarafından 01.10.2019 tarihinde verilen soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Sosyal Hizmetler Komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde;

– Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İşkur İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüşmeler yapılarak konu ile ilgili bilgiler alınmıştır.

 

Öneriler;

–  Sağlıklı veriler elde edebilmek için İzmit Belediyesi tarafından veri tabanı (sosyal doku çalışması) ve erişebilirlik birimi oluşturulması,

–  Engelliler için bir kütüphane oluşturulması,

–  Erişebilirlikle ilgili yeterli bütçe ayrılmalı,

–  Belediyenin hem kendi iç birimleri arasında hem de alt yapı çalışmaları yapan diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlanmalı,

– Belediyede çalışanlara dönük farkındalık geliştirici bilgilendirme eğitimleri yapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 28.10.2019

 

 

İbrahim KILIÇ                                              Erol ÇALIŞKAN                            Erkan AKSOY

Sosyal Hizmetler Kom. Bşk.                             Bşk. Vekili                                         Üye

 

 

 

Tuncay AŞKIN                                          Mehmet BAŞTAN

      Üye                                                                Üye

 

 

 

 

 

EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve gündemin soru önergesi 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Madde kullananlara Rehabilte Merkezi kurulması teklifi ile ilgili M. İlker KAZAN ve Dr.E.Ayhan ARPACI tarafından 01.10.2019 tarihinde verilen soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Tespitler ;

– Kocaeli Valiliği ve Sağlık bakanlığı tarafından uyuşturucudan arınma mücadelesi için psikoteknik eğitim çalışmaları yapmaktadır 

– Uyuşturucuyla mücadale kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yakın zamanda AMATEM  Merkezinin kurulacağı yönünde yetkililer tarafından bilgi alınmıştır.

Öneriler;

– Madde kullananlara Rehabilite Merkezi kurulması Sağlık Bakanlığı ve Valiliğimiz tarafından yürütüldüğünden dolayı İzmit Belediyesi tarafından Mahallelerimizde Belediye bünyesinde bulunan Gençlik Merkezlerinde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya yönelik sanatsal, kültürel, sportif vb.  etkinliklerin yapılarak önleyici tedbirlerin alınması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 23.10.2019

 

 

 

Aykut ÇAĞLAYAN                                              Devrim BAL                            Şener İNCE

Eğitim Genç ve Spor Kom Bşk.                             Bşk. Vekili                                  Üye

 

 

 

Vedat YOLDAŞ                                            Mehmet BAŞTÜRK

        Üye                                                                  Üye

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 01.10. 2019 tarih ve gündemin soru önergesi 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Erenler Mahallesine Antreman sahası teklifi ile ilgili M. İlker KAZAN ve Engin DUYMAZ tarafından 01.10.2019 tarihinde verilen soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

– Konu ile ilgili komisyonumuzun yerinde yapmış olduğu tespitlerde Erenler mahallesinde ihtiyaç duyulan, gençlerimize fayda sağlayacağı düşünüldüğünden Kadırga sokak ile Sarasoğlu sokak arasında kalan 3699/10 parselde  istenilen antreman sahasının (spor tesisinin) yapılması ve 2020 yılı yatırım planına eklenmesi uygun görülmüş olup,

 

– Erenler mahallesinde bayanlara istenilen kurs merkezi ve standartlara uygun spor tesisinin kurulması ile ilgili Belediyeye ait yerin olmadığı, yan parseldeki arsanın Milli Eğitime ait olduğu tespit edilmiş olup arsanın tarafımıza tahsis edilmesi yönünde ilgili müdürlükler tarafından yazışmaların yapılmasının komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 23.10.2019

 

 

 

 

Aykut ÇAĞLAYAN                                              Devrim BAL                            Şener İNCE

Eğitim Genç ve Spor Kom Bşk.                             Bşk. Vekili                                  Üye

 

 

 

 

 

Vedat YOLDAŞ                                            Mehmet BAŞTÜRK

        Üye                                                                 Üye      

 

 

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME  KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kocaeli İli İzmit İlçesi Serdar Mahallesinde 1 kişi, Alikahya Merkez Mahallesinde 2 kişi, Kulfallı Mahallesinde 2 kişi ve Yahyakaptan Mahallesinde 1 kişi olmak üzere toplam 6 (altı) kişinin  bilirkişi olarak seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.09.2019 tarih ve 4972 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

Kocaeli İli İzmit İlçesi Arızlı, Akpınar, Kulfallı, Serdar, Yenimahalle, Arpalık İhsaniye, Çayırköy, Sepetçi, Yeşilova, Sekbanlı, Tepeköy, Durhasan, Alikahya Atatürk, Alikahya Cumhuriyet, Alikahya Fatih, Alikahya Merkez, Fevzi Çakmak, Karadenizliler, Yahya Kaptan, Yenişehir, Hatipköy, Kabaoğlu, Tüysüzler Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesinin (a) bendinin uygulamasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden seçilen 6 (altı)' şar adet bilirkişi Belediyemiz Meclisinin 05.03.2019 tarih 22 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Kocaeli Kadastro Müdürlüğünün 17.09.2019 tarih ve 3591852 yazısı ile ;

 

Serdar Mahallesinde bilirkişi olarak seçilen Gazi VURMAZ' ın sağlık nedenlerinden dolayı bilirkişilik yapamayacağı,

 

Alikahya Merkez Mahallesinde bilirkişi olarak seçilen Nurettin SAVAŞ' ın yurt dışında olduğunu ve Salih GÖKMEN' in sağlık nedenlerinden dolayı bilirkişi yapamayacağı,

 

Kulfallı Mahallesinde bilirkişi olarak seçilen Yüksel OĞUZ' un muhtar olduğundan, bilirkişi olarak seçilen Kıyasettin UYSAL' ın vefat ettiğinden dolayı bilirkişilik yapamayacakları,

 

Kocaeli Kadastro Müdürlüğünün 24.09.2019 tarih ve 3703212 sayılı yazısı ile;

 

Yahyakaptan Mahallesinde bilirkişi olarak seçilen Osman BEŞLİ' nin sağlık nedenlerinden dolayı bilirkişilik yapamayacağı belirtilmiş olup, bu bilirkişilerin yerlerine, Kocaeli İli İzmit İlçesi Serdar Mahallesinden Ahmet FURUNCU, Alikahya Merkez Mahallesinden İsmet KAHVECİ ve İsmet YENAL, Kulfallı Mahallesinden Ömer ORAN ve Sadettin ÜSTÜN, Yahyakaptan Mahallesinden Abdurrahman SUBAŞI olmak üzere toplam 6 (altı) kişinin  bilirkişi olarak seçilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 15.10.2019

 

Çağlayan DUMAN                                       Mehmet ÇETİN                          Engin DUYMAZ

Kırsal Hiz.ve İsim. Kom Bşk.                        Bşk. Vekili                                          Üye

 

Süleyman ŞEN                                         Halil İNCİEL

        Üye                                                        Üye

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

    İzmit Belediye Meclisinin 01.10.2019  tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Araç ve iş makinalarının satın alınmasında kullanılmak üzere İller Bankasından veya yurtiçi Bankalardan 55.000.000,-TL (TL/EllibeşmilyonTL) (anapara) tutarında kredi/leasing kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve gerektiğinde teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi konusunun Meclis kararı, kamu zararına sebebiyet vermesinden dolayı kamu menfaati için yeniden incelenip görüşülmek üzere Belediye Meclisine iadesi teklifi ile ilgili Başkanlık Makamının 17.09.2019 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı kanunun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;

“d- Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir.

Bu hüküm gereğince; 2018 yılı Bütçesinin gerçekleşme gelirlerinin yeniden değerlemeyle  %10’una kadar:

OLE-nesnesi           

                                 

 

     Ekli iş makinası ve çöp araçlarından oluşan teşvik kapsamındaki araçların (63 adet) Devlet Malzeme Ofisinden alınmasına ve öncelikle devlet bankaları göz önünde bulundurularak İller Bankasından teminat mektubu alınmak veya Belediye gelirleri karşılık gösterilmek suretiyle 36 ay vadeli kredi kullanılması uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.10.2019

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                               M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

      Üye                                                     Üye

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz