Kasım 2020 Komisyon Raporları

1 Kasım 20200
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununda ve mer-i mevzuat hükümleri dairesinde belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi, seyyar satıcıların denetlenebilmesi ve gerek vatandaşlar gerekse seyyar satıcılar nezdinde yaşanılabilir bir ortam oluşturulabilmesi ile birlikte sabit esnafların işyeri önündeki kaldırımları bir standart çerçevesinde işgal etmeleri amacı ile hazırlanmış olup, “İZMİT BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ” nin atıfta bulunulan ilgili maddelerine ilaveten hazırlanan REVİZE taslağının görüşülmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.08.2020 tarih ve 1774 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.11.2020

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Gündoğdu Mahallesi 752 ada 10 nolu parselin ekli imar planında “ Su Deposu Alanı “ olarak ayrılan kısmının, ” Kocaeli İli İzmit İlçesi Gündoğdu Mahallesi İçme suyu Terfi Merkezi Projesi“ işi kapsamında kullanılmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve 4844 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Gündoğdu Mahallesi 752 ada 10 nolu parselin ekli imar planında “ Su Deposu Alanı “ olarak ayrılan kısmının, ” Kocaeli İli İzmit İlçesi Gündoğdu Mahallesi İçme suyu Terfi Merkezi Projesi“ işi kapsamında kullanılmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre bedelsiz olarak tahsis edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.11.2020

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                  Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                       Başkan Vekili                                         Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendi “Bütçe içi İşletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmasına, sermaye artırımı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.” hükmü gereğince; Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda olan kafe, büfe, çay bahçesi ve benzeri yerlerin sermayesinin %100’ü belediyeye ait olan şirketimiz SARBAŞ İnşaat Bilişim Akaryakıt Gıda turizm ve Sanayi A.Ş tarafından işletilmesi planlandığından, şirket sermayesinin arttırılması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2020 tarih ve 3123 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.11.2020  

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve gündemin 19. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2021 yılı tarife cetveli görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.09.2020 tarih ve 3122 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş ilişik listedeki 2021 yılı tarife cetvelinin kabulü komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.11.2020  

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                   Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                        Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Ambarcı Mahallesi 1438 no’lu 14.800,00 m2’lik parselin 4.000,00 m2’lik kısmının Belediyemiz adına tahsis edilmesi karşılığında imar planında “Huzurevi Alanı“ nda kalan ve 25 no’lu parsel ile tevhid şartı bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Turgut Mahallesi 308 ada 84, 85 ve 86 no’lu ve toplamda 352,98 m2’lik 3 adet parselin Maliye Hazinesi adına tapu devirlerinin yapılması konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddesine göre görüşülmek üzere Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih ve 5573 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Ambarcı Mahallesi 1438 no’lu 14.800,00 m2’lik parselin 4.000,00 m2’lik kısmının Belediyemiz adına tahsis edilmesi karşılığında imar planında “Huzurevi Alanı“nda kalan ve 25 no’lu parsel ile tevhid şartı bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Turgut Mahallesi 308 ada 84, 85 ve 86 no’lu ve toplamda 352,98 m2’lik 3 adet parselin Maliye Hazinesi adına tapu devirlerinin yapılması konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddesine göre görüşülmek üzere Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.11.2020  

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                   Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                        Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                       Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” İlgi yönetmelik gereği Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla ilgi yönetmelik uyarınca isimleri bulunan kadroların tahsisi amacıyla hazırlanan “I sayılı Kadro İhdası Cetveli” teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.10.2020 tarih ve 2579 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

(I) SAYILI CETVEL:  KADRO İHDASI

 

 

 

 

 

 

    (MEMUR)

 

 

 

 

İLİ :              

KOCAELİ

 

 

 

 

MECLİS KARARAININ

İLÇESİ :    

İZMİT

 

 

 

 

TARİHİ

SAYISI

KuRUMU : 

İZMİT BELEDİYESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUR NORM KADRO   STANDARDI TOPLAMI

 

MEVCUT MEMUR KADROLARI

 

 

 

 

DOLU

BOŞ

TOPLAM

 

 

 

797

 

213

308

521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADRO İHDAS CETVELİ (MEMUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

8400

S.H.

Hemşire

3

1

Kadro ihdası

8400

S.H.

Hemşire

6

1

Kadro ihdası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen “I sayılı Kadro İhdası Cetveli” nin kabulü komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 25.11.2020 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                   Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                        Üye

 

Necat ÇAKIR                                       Dilek YALÇIN     

     Üye                                                          Üye                          

   

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE İMAR KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve gündemin 17. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Merkezinde bir Teleferik Hattının Planlanarak Belediyemiz kaynakları ile projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve Büyükşehir Belediyesinden 5216 sayılı yasanın 27. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtildiği şekilde ortak proje kapsamında yetki alınması teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 07.07.2020 tarih ve 353 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili Meclis’te görüşülerek karar verilmesi,  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.11.2020  

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                                    Güzin TAŞTEKİN

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                                          İmar Kom. Bşk.                                        

 

Çağlayan DUMAN              Dr. C. Arsal ARISAL              Necat ÇAKIR           Engin DUYMAZ                           

      Bşk. Vekili                           Bşk. Vekili                             Üye                              Üye

 

Dilek YALÇIN                      Fatih ÖZCAN                 Vedat YOLDAŞ             Ünal ÖZMURAL

       Üye                                        Üye                                  Üye                                  Üye

 

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediyesi ve Çiğli Belediyesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak, birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Çiğli Belediyesi ile “Kardeş Şehir” olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.10.2020 tarih ve 1501 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyesi ve Çiğli Belediyesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak, birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, Çiğli Belediyesi ile “Kardeş Belediye” olunmasının kabulü oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 16.11.2020   

 

 

                Şener İNCE                                     Yaşar KARDAŞ                          M. İlker KAZAN

Kültür Turizm ve Sanat Kom.Bşk.                 Başkan  Vekili                                    Üye

 

             Aysel DEMİRTAŞ                                     Mehmet BAŞTAN

                      Üye                                                             Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediye Meclisinin 41 sayılı meclis kararı ile seçilen bilirkişilerin, İl Kadastro Müdürlüğünün yazısına istinaden yeniden belirlenmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 30.10.2020 tarih ve 5582 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli İli İzmit İlçesi Orhaniye, Gündoğdu, Böğürgen, Kadriye, Kullar (Sanayi), Mecidiye, Mahallelerinde (Kadastro  ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere, her mahalleden yeniden belirlenen bilirkişilerin isimleri aşağıda belirtilmiş olup;

MAHALLEYE AİT BİLİRKİŞİ LİSTESİ

1. ORHANİYE MAHALLESİ

    Mehmet KURUL

2. GÜNDOĞDU MAHALLESİ

    Mustafa ALKAN

3. BÖĞÜRGEN MAHALLESİ

    Şahin Kadir

4. KADRİYEMAHALLESİ

    Hamza TURAÇ

5. MECİDİYE MAHALLESİ

    Gülser RAMADAN

6. NEBİHOCA MAHALLESİ

    Yüksel KARAASLAN

7. KULLAR(SANAYİ) MAHALLESİ

    Murat BAYRAM

    Ahmet BOZYEL

    Mehmet Ali KABİL’in bilirkişi olarak görevlendirilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.11.2020  

 

 

                  Şener İNCE                                      Halil İNCİEL                       Çağlayan DUMAN

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme                     Bşk. Vekili                                     Üye

                   Kom.Bşk.                                                                                   

 

                 Süleyman ŞEN                                           Mehmet ÇETİN                                                                                                                                    

                         Üye                                                              Üye

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendi “Bütçe içi İşletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmasına, sermaye artırımı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.” hükmü gereğince; Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda olan kafe, büfe, çay bahçesi ve benzeri yerlerin sermayesinin %100’ü belediyeye ait olan şirketimiz SARBAŞ İnşaat Bilişim Akaryakıt Gıda Turizm ve Sanayi A.Ş tarafından işletilmesi planlandığından, şirket sermayesinin aşağıda belirtildiği şekilde 2.200,000,00 TL (ikimilyonikiyüzbin türk lirası) olarak arttırılmasının kabulü

Mevcut Sermaye:     72.000 Hisse    1.800.000 TL

Arttırılan Sermaye:   88.000 Hisse    2.200.000 TL

Toplam Sermaye:     160.000 Hisse   4.000.000 TL

 

 

 

     PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla “İzmit Belediyesi Görev. Yetki Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 30.09.2020 tarih ve 39 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; İzmit Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün

kuruluş, örgütlenme, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli

personelin görev, yetki, çalışma, usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte adı geçen;

a) Başkan: İzmit Belediye Başkanını,

b) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

c) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını,

ç) Belediye: İzmit Belediyesini,

d) Encümen: İzmit Belediye Encümenini,

e) Meclis: İzmit Belediye Meclisini,

f) Müdür: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürünü,

g) Müdürlük: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü,

ğ) Personel: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelini,

ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5- (1) Müdürlük tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetiminde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Kuruluşu, Bağlılığı ve Örgütlenme Yapısı

Kuruluş

MADDE 6- (1) Müdürlük 10/04/2014 tarihli 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğe göre Meclis’in 03/06/2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Bağlılığı

MADDE 7- (1) Müdürlük; Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına bağlıdır.

Örgütlenme yapısı

MADDE 8- (1) Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır.

a) Müdür

b) İdari İşler Personeli

c) Büro Personeli

ç) Çocuk Çalışmaları Personeli

d) Eşitlik Çalışmaları Personeli

e) Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog ve Sosyolog

f) Aile Rehberlik Merkezi Personeli

g) Eğitmen, Usta Öğretici

ğ) Temizlik Personeli

h) Şoför ve Yardımcı Hizmetler Personeli

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Personel

MADDE 9- (1) Müdürlükte bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatıyla belirlenen nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Müdürlük; Belediyenin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlığın emir ve direktifleri doğrultusunda;

a) İlçede yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, aile ve toplumdaki diğer birimlere yönelik

    eğitim ve sosyal hizmetler sunmak, malzeme ve gerekli araç gereç desteğinde bulunmak,

b) İlçede yaşayan vatandaşların, sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimi sağlayan projeler

    hazırlamak ve yürütmek,

c) İlçede yaşayan kadın, aile ve çocuklara yönelik olarak sorunları çözmek için danışmanlık ve

    rehberlik hizmeti vermek ve ilgili kurumlarla iletişimi sağlamak,

ç) Üretilen el emeği ürünlerini değerlendirmek için satış ofisi imkânları sunmak,  STK ve kamu kurum

    ve kuruluşları ile işbirliğinde projeler yapmak ve yürütmek,

d) Ulusal ve uluslararası haftalarda etkinlikler düzenlemek, diğer kamu kurum ve kuruluşlara katkı

    vermek, ayrıca işbirliği içinde panel, toplantı ve etkinlikler düzenlemek,

e) Üniversiteler, kamu kurumları ve STK’lar ile işbirliği içinde projeler geliştirerek uygulanmasını

    sağlamak,

f) AB, ulusal ve uluslararası projelere katılım sağlamak.

g) Kadınların yaşamdan kopmalarını önleyecek gezi ve etkinlikler düzenlemek, uygun mekânlar

     açmak veya mekânlar için iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapmak,

ğ) Dezavantajlı gruplara yönelik üniversiteler, kamu kurum ve kuruşları ile işbirliğinde sosyal

    çalışmalar ve projeler yapmak,

h) Çalışan personele, ilgili hizmetler konusunda meslek ve hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak.

ı) Kırsal alanda kadının desteklenmesi ve güçlendirilmesi çalışmalarını yürütmek, bu konu ile ilgili

   faaliyet gösteren kooperatif ve birliklerle işbirliği yapmak, kadın girişimciliğini destekleyecek

   faaliyetler planlamak ve buna uygun mekânlar oluşturmak, ile görevlidir.

 (2) Yapılacak harcamaların kaynağı belediye bütçesinden ayrılan ödenek ile sağlanır.

 

Personelin görevleri, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) – Müdürlükte görevli personelin, mer’i norm kadro mevzuatı ve Başkanın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısı’nın onayı ile görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler:

(2) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü;

a) Müdürlüğü Başkanlığa karşı temsil etmek,

b) Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri

    yapmak, müdürlüğün faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

c) Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak,

    hedefleri gerçekleştirmek,

ç) Belediyenin stratejik planından yola çıkarak sosyal projeleri geliştirmek ve hayata geçirmek,

d) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak,

e) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini

    üst makamlara sunmak,

f) Personelin performans durumunu izlemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza ve ödül

    için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak, izinlerini kullanmasını

    sağlamak, rapor, doğum, ölüm vb. konular ile özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek,

g) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatı ile belediye bütçesinde

    öngörülen harcamaları yapmak,

ğ) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve gerektiğinde müdürlük

    içinde görev yerlerini değiştirmek,

h) Belediyenin kadın ve aile işlerinin yürütülmesini sağlamak,

ı) Müdürlük ile ilgili konularda sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması, planlaması ve

   uygulanmasını sağlamak,

i) Müdürlüğe bağlı merkezlerin hizmetlerini planlamak ve hayata geçirilmesini sağlamak,

j) Personelin devam-devamsızlık durumlarını takip etmek, disiplini sağlamak,

k) Gerektiğinde, personel eğitimi için seminerlere teşvik ve yönlendirme yapmak,

                ile görevli ve Başkan Yardımcısı ve Başkan’a karşı sorumludur.

 

(3)- Diğer Personel

Müdürlüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri, mevcut kadrolarda görev yapan personellerin; nitelikleri, yeterlilikleri, verimlilikleri, performans başarı seviyeleri vb. yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

a ) İdari İşler Personeli

1) Müdürlük giderlerini bütçe ödeneklerine göre düzenlemek ve takip etmek,

2) Kurumlar arası ve kurum içi yazışmaları yapmak,

3) Evrak takip, arşiv, bordro, muhasebe, personel özlük, demirbaş, ambar iş ve işlemlerini yürütmek,

    takip etmek,

4) Encümen ve meclise evrak hazırlamak,

5) Bağlı birimlerden gelen evrakların onaylanması ve üst makamlara ulaştırılmasını sağlamak,

6) Müdürün talimatları doğrultusunda raporlar hazırlamak, kayıtlar tutmak, haftalık, aylık ve yıllık

    faaliyet raporları veya bilgi notları hazırlamak ve kayıt altına almak,

7) Gerektiğinde büro personeline, işlerinde yardımcı olmak.

8) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

b) Büro Personeli

1) Merkeze gelen vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinlemek durumları hakkında bilgi edinmek ve

     merkezin imkânları doğrultusunda uygun modeli belirleyerek yönlendirme yapmak,

2) Kurs faaliyetleri ile ilgili yazışmaları yapmak, ilgili kayıtları tutmak,

3) Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren kurs merkezlerinin iş ve işlemlerini yürütmek, Müdürlüğe

    bağlı kurs merkezlerinin temizlik, bakım, onarım vb. işlerini takip etmek, bu konularla ilgili

    Müdürlüğe rapor sunmak,

4) Kursların açılması için gerekli yazışma ve görüşmeleri sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla

     protokol oluşturmak, mevcut protokollerin devamını takip etmek, Müdürlüğü bu konu ile ilgili

     bilgilendirmek,

5) Kursların düzen ve nizam içinde yürütülmesini organize etmek, gerekli kayıtları almak, alınan

    kayıtları ilgili elektronik ortama aktarmak,

6) Merkeze gelen başvuruların, verilen eğitimlerin ve girişimcilerin kayıtlarını tutmak,

    güncellemelerini ve arşivlemesini yapmak,

7) El emeği ürünlerinin satışı için oluşturulan satış noktalarının iş ve işlemlerini takip etmek,

8) Gerektiğinde idari işler personeline, işlerinde yardımcı olmak,

9) Kurs yerlerinde bulunan tüm malzeme ve demirbaşların korunmasını sağlamak ve bakım onarımının

    takibini yapmak,

10) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

c) Çocuk Çalışmaları Personeli

1) Çocuklar ile ilgili verilecek eğitimlerin ve yapılacak çalışmaların yıllık planını hazırlamak,

2) Katılım sağlayacak okul ve kurumların randevu programını oluşturmak,

3) Çocuk hakları eğitimini gerçekleştirmek ve eğitim sonrası dağıtılacak materyallerin hazırlanmasını

ve dağıtılmasını sağlamak, Çocuk Hakları Okulu faaliyetleri ile ilgili yazışmaları yapmak, ilgili

kayıtları tutmak,

4) Çocuk Hakları Okulunda bulunan tüm malzeme ve demirbaşların korunmasını sağlamak ve bakım   

    onarımının takibini yapmak,                                                                                

5) Alanı ile ilgili kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapmak,

6) Alanı ile ilgili belirli gün ve haftalarda çalışmalar yapmak,

7) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

ç) Eşitlik Çalışmaları Personeli

1) Tüm faaliyet alanlarında cinsiyet eşitliği yaklaşımını oluşturmak,

2) Toplumdaki tüm bireylerin eşitliğini sağlayıcı, ayrımlaştırmayı yok edici eylem programları

    geliştirmek,

3) İlgili müdürlüklerle işbirliğinde cinsiyet eşitliği farkındalığıyla toplumsal ayrıştırmayı önleyici

    projeler oluşturmak,

4) Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ve STK’larla işbirliğinde çalışmalar yapmak,

5) Toplumsal faydayı gözeterek yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirip cinsiyet eşitsizliğini

    azaltmaya yönelik eğitim programları hazırlamak,

6) Kadınların sosyal ve ekonomik yönden gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,

7) Eşitlik çalışmaları ve eğitimleri ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak, izleme ve ölçme faaliyetlerini

    gerçekleştirmek ve üst makamlara sunmak,

8) Kadın ve aileye yönelik faaliyet gösteren merkezlerde bulunan malzeme ve demirbaşların

    korunmasını sağlamak ve bakım onarımının takibini yapmak,

9) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

e) Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog ve Sosyolog

1) Sosyal Projelerin hazırlanması ve devamının sağlanmasında kurumlarla gerektiğinde işbirliği

    yapmak,

2) Kadın ve Aile Hizmetlerinin ilgili kişilere ulaştırılmasında kaynak oluşturacak alan araştırmalarını

    yapmak, gerektiğinde takibini sağlamak,

3) Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek,

4) Yapılan araştırmaların arşivlenmesi ve kaynak oluşturulmasını sağlamak,

5) Kadınlara yönelik toplantılarla, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismarı, cinsel gelişim,

    çocuk sağlığı ve bakımı vb. konularda eğitimler vererek bireysel ve grup çalışmalarıyla psikolojik

    ve hukuki destek sağlamak ve bu çalışmaları raporlandırmak,

6) Sığınma evinden ayrılan kadınların ve çocukların sonrasında takibini yapmak ve destek hizmetini

     gerçekleştirmek,

7) Gerektiğinde idari işler veya büro personeline, işlerinde yardımcı olmak,

8) Alanına yönelik faaliyet gösteren merkezlerde bulunan malzeme ve demirbaşların korunmasını

    sağlamak ve bakım onarımının takibini yapmak,

9) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

f) Aile Rehberlik Merkezi Personeli

1) Rehberlik merkezine başvuran kadın, aile ve çocuklara gerekli bilgilendirme yaparak rehberlik ve

    danışmanlık hizmetinin verilmesinde yardımcı olmak,

2) Merkeze başvuran kadınların ihtiyaçlarını belirleyip bireysel destek planları hazırlamak,

3) Merkeze başvuranların kayıtlarını oluşturmak, randevu süreçlerini takip etmek, bu kayıtları

    raporlamak ve ilgili makamlara sunmak,

4) Gerektiğinde sosyal hizmet uzmanı, psikolog veya sosyoloğa yardımcı olmak,

5) Merkezde bulunan tüm malzeme ve demirbaşların korunmasını sağlamak ve bakım onarımının

    takibini yapmak,

6) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

g) Eğitmen, Usta Öğretici

1) Alanı ile ilgili eğitimler düzenlemek,

2) Alanı ile ilgili gelişmeleri ve ilgili mevzuatı sürekli takip etmek,

3) Alanı ile ilgili faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla anket çalışması yapmak,

4) Müdürlük faaliyetlerinde diğer personeller ile eşgüdümlü bir şekilde görev almak,

5) Alanı ile ilgili yıllık eğitim planları hazırlamak, altı ayda bir değerlendirme yapmak, her yılsonunda

   çalışma raporu düzenleyerek ilgili birimlere göndermek,

6) Alanı ile ilgili konuların topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla kurum ve kuruluşlar ile işbirliği

    yapmak, gönüllü çalışmaların programlanmasını sağlamak,

7) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

ğ) Temizlik Personeli

1) Müdürlüğün ve faaliyet birimlerinin genel temizliğini yapmak,

2) Günlük olarak masa, sandalye, yer ve camları silmek; diğer demirbaş ve tefrişatın temizliğini

    yapmak,

3) Çöpleri günlük toplayıp atmak,

4) Görevi gereği verilen kıyafeti giymek,

5) Müdürlük içinde ekip çalışması ruhu ile diğer çalışanlarla işbirliği içinde, başvuran vatandaşlarla

    iletişim içinde olmak,

6) Görev yerinde bulunan tüm malzeme ve demirbaşların korunmasını sağlamak ve bakım onarımının

    takibini yapmak,

7) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

h) Şoför

1) Müdürlüğün tüm iş ve işlemleri ile ilgili ulaşım hizmetlerini sağlamak,

2) Müdürlüğe bağlı araçların genel bakım ve temizliği yapmak,

3) Araç kullanımı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun sertifika veya lisans belgelerine sahip olmak,

    güncelleme ve yenilemelerini takip etmek,

4) Gerektiğinde idari işler ve büro personeline, işlerinde yardımcı olmak,

5) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 12 – (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları  Hakkında  yönetmelik” kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri  Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarının, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.11.2020

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                          Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                               Başkan Vekili                                        Üye

 

Necat ÇAKIR                                               Dilek YALÇIN     

     Üye                                                                 Üye

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla “İzmit Belediyesi Görev. Yetki Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve 33 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

T.C.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veteriner İşleri Müdürlüğü

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde İzmit Belediye Başkanlığı, Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Mahalli idareler Norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin yönetmelik doğrultusunda, İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 29 sayılı kararı ile kurulmuş olan Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik;

5393 sayılı Belediye Kanunu,

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

4857 sayılı İş Kanunu,

5018 sayılı Kanun,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”,

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği,

9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma İzni Belgesi Verilmesi Yönetmeliği,

5996 sayılı Veteriner Hizmeti, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu,

5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu,

4857 sayılı İş Kanunu,

1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Cezaiye Hakkında Kanun,

6343 sayılı Veteriner Hekimliği Meslek İcrası Kanunu,

31.12.2009 tarih 27449 4. Mükerrer sayılı Resmi gazetede yayınlanan BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ,

23.05.2005 tarihli 25823 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kozmetik Yönetmeliği,

ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4(1) – Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye: İzmit Belediyesi'ni,

b) Başkan: İzmit Belediye Başkanı'nı,

c) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığı’nı,

d) Encümen: İzmit Belediye Encümenini

e) Meclis: İzmit Belediye Meclisi

f) Başkan Yardımcısı İzmit Belediye Başkan Yardımcısı'nı,

g) Müdür: Veteriner İşleri Müdürü’nü,

h) Müdürlük: Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü,

i) Personel: Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,

j) Yönetmelik: Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5(1) Veteriner İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde, Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih, 29 sayılı Belediye Meclis kararı ile düzenlenerek kurulmuştur.

Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Evrak Büro Birimi

c) Halk Sağlığı Birimi

d) Hayvan Sağlığı Birimi

e) Kimya Birimi

f) Modern Hayvan Pazarı Birimi

Bağlılık

MADDE 6- (1) Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Veteriner İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7-

(1) – Veteriner İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

(2) – Yürürlükteki Mevzuat hükümleri gereği Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılması gereken tüm iş ve işlemlerle birlikte genel olarak;

a) Özelde insan ve hayvan sağlığı, genelde toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle görev yapar. Bu kapsamda hekimlik, koruyucu hekimlik dâhil, eğitici, öğretici panel, seminer, yayın ve benzeri her türlü faaliyette ve etkinliklerde bulunmak.

b) İlçe sınırları içerisinde başıboş hayvanların barınağa toplayıp aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaların yapılması organize etmek.

c) Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşı, muayene, tedavi ve operasyon yapılmasını organize ve takip etmek. Salgın hastalıklar ile mücadele doğrultusunda vektör ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını organize ve takip etmek.

e) Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına almak.

f) İlçe sınırları içerisindeki vektörle mücadele işleminin yapılmasını sağlamak.

g) Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek.

ğ) Kurban Bayramı zamanlarında İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarına gelen hayvanların sağlık raporları ile ilgili diğer evrak kontrollerini yaptırmak ve bayram müddeti boyunca sürdürmek.

h) Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak belediyece kabul ve ilan edilen görev, uzak görüşlülük, temel değerler ile kalite politikası üzerine dayalı bir sistemi müdürlükte kurmak ve ona uygun faaliyeti uygulamak.

ı) Lüzumunda belediye diğer müdürlükleri ve/veya dış kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine ve koordinasyona dayalı bir çalışma yürütmek.

(j) Birimlerin görev alanlarına bağlı olarak müdürlüğün stratejik hedeflerini belirlemek, stratejik planını yapmak, faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdürmek.

(k) Müdürlük görevleri ile her türlü faaliyetlerini Müdürlüğün ve Belediyenin kabul ve ilan ettiği temel ilkeler doğrultusunda yapmak.

(l) Dengeli, gerçekçi uygulanabilir bir bütçe yapmak, harcamaları bütçesi dâhilinde yapmak.

(m) Belediye teşkilat yapısı içerisinde görevleri, faaliyetleri ile belediyeyi temsil etmek; temsil bilinci ve duyarlılığı içerisinde görev yapmak.

(n) Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında kullanılan dezenfektan, deterjan ve diğer kimyasal materyallerin mevzuata uygun üretimini yapmak.

(o) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

(ö) Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

(p) Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Müdürlüğe bağlı şefliklerin görevleri

a) Hayvan Sağlığı Birimi görevleri

MADDE 8- (1)- Belediyemiz sınırları içerisinde sokak hayvanlarının yakalanması, kısırlaştırılmaları, aşılama ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak.

(2)- İlçe sınırları içerisinde tespit edilen salgın ve bulaşıcı hastalılarla mücadele konusunda Belediye içindeki ve dışındaki diğer birim/kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

(3)- Başta kuduz olmak üzere hayvanlardan insanlara bulaşan çeşitli zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele için gereken faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

(4)- İlçe hıfzıssıhha komisyonunda veya veteriner hekimlik mesleği ve görevlerinin gerektirdiği toplantı ve komisyonlarda Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü temsil ederek görüş bildirmek ve sağlıklı çözümler üretilmesini sağlamak.

(5)- Sahipsiz veya sahiplendirilmek üzere tesislerimize bırakılan sahipli hayvanların 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre bakım, beslenme ve tedavilerini sağlamak. 

(6)- Sahipsiz ya da talepte bulunulduğu takdirde sahipli hayvanların belediye ilan panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer yayın organlarında duyuru yapılarak sahiplendirilmesi için ilgili çalışmaların yürütülmesi ve gereken kayıtların tutulmasını sağlamak.

(7)- Sivil toplum örgütleri ve bu konuda 5199 sayılı yasada yer alan kişi, kuruluş ve oluşumlarla her türlü koordinasyon içinde hayvan sağlığı için gerekli olan iletişim ve ortak çalışma organizasyonları ile yasada yer alan sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak.

(8)- Güncel Hayvan Hakları Koruma Kanunu kapsamında ilçede yaşayan sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve her türlü işlemler için kontrol ve takibini sağlamak.

(9)- Sokak hayvanlarının güncel Hayvanları Koruma Kanununda yer alan, insanlarla ortak paylaştığı park, yürüyüş yolu ve yeşil alanlarda bilgilendirme amacıyla hayvan sağlığını ilgilendiren tabelalar, uyarıcı levhalar, dışkılarla oluşacak kirlenmenin önlenmesini sağlamak için pet atık üniteleri oluşturmak ve bunların yerleştirilmesini sağlamak.

(10)-Güncel Hayvanları Koruma Kanununda yer alan maddeler gereği sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak amacıyla beslenme odakları kurmak.

(11)- Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığı önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesini sağlamak.

(12)- Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici bakımevlerinde ölen hayvanların usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.

(13)-Müşahede altındaki köpek ölürse, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ölen hayvandan alınan materyalin kuduz yönünden incelenmek üzere Pendik Kuduz Araştırma Laboratuvarına ulaştırmak.

(14)- Belediyemize gelen talepler doğrultusunda sahipsiz hayvanlar ile mücadele çalışmalarını yönlendirmek, yürütülecek çalışmaların gerçekleştirilmesini takip etmek, gerekli kayıtların tutulmasını ve vatandaşa geri bildirimde bulunulmasını sağlamak. 

(15)- Kuduz teşhisi amacı ile tesislerde karantinaya alınan sahipli ve sahipsiz hayvanların müşahede sonuna kadar bakım, beslenme ve diğer koşulların düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak ve kontrol etmek. 

(16)-Kullanılan aşıların ve ilaçların temin edilmesi, uygun koşullarda depolanması ve uygulamaya hazır bulundurulmasını sağlamak.

(17)- Müdürlük bünyesindeki hayvan sağlığında kullanılan aşılar, teşhis/ tedavi amacı ile kullanılan ilaçlar, kullanılan alet, donanım ve diğer stokları takip ederek gereken hallerde alımını sağlamak.

(18)- Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

b) Halk Sağlığı Biriminin görevleri

MADDE 9- (1)-Vektör mücadelesinde kullanılacak ilaçların seçimi ve kullanımı sırasında dikkat edilecek unsurların belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak.

(2)-Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda veya sorunlu bölgelerde; açık-kapalı alanlarda vektör mücadelesi çalışmalarının çevre ve halk sağlığı kriterlerine uygun yöntemlerle yapılmasını sağlamak.

(3)-Temin edilen ilaçların, giriş kontrol işlemlerini yaparak üretici firma ve etiket üzerindeki tavsiyeler doğrultusunda uygun şartlarda stoklanması ve kullanımını temin etmek.

(4)-Vektörle mücadele ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan ilaçların stoklarını takip etmek. 

(5)- Çevre zararlıları ile mücadele çalışmaları konusunda diğer kurumlar ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

(6)- Halkın bu konudaki bilgi düzeyinin artırılması amacıyla afiş, broşür vs. hazırlanıp bastırılarak dağıtılmak.

(7)- Kamu binaları ve diğer kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapmak.

(8)- Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(9)- İlçe hıfzıssıhha komisyonunda veya veteriner hekimlik mesleği ve görevlerinin gerektirdiği toplantı ve komisyonlarda Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü temsil ederek görüş bildirmek ve sağlıklı çözümler üretilmesini sağlamak.

c) Modern Hayvan Pazarı Birimi

MADDE 10- (1)- Kurban bayramlarında ilçe halkının sağlıklı kurban kesmesi için gerekli kontrol, koordinasyon ve organizasyonu Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi olarak sağlamak.

(2)-Kurban bayramı dolayısıyla İzmit Modern Hayvan Pazarı’na gelen küçük ve büyükbaş hayvanların kontrollerini yapmak.

(3)- Haftalık hayvan pazarının aksamadan çalışmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri gerçekleştirmek.

(4)-İlçe hıfzıssıhha komisyonunda veya veteriner hekimlik mesleği ve görevlerinin gerektirdiği toplantı ve komisyonlarda Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü temsil ederek görüş bildirmek ve sağlıklı çözümler üretilmesini sağlamak.

d) Evrak Büro Birimi

MADDE 11 -(1)- Birimine gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak.

(2)- Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak.

(3)-Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içerisinde dosyalamasını yapmak ve gerekli süre içerisinde arşivde saklamak.

(4)- Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin ve hasta sevk evraklarını düzenlemek.

(5)- Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgililere aktarmak.

(6)-Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.

(7)- Amirinin verdiği bilgiler doğrultusunda avans işlerinin yazışmalarını yapmak ve takip etmek.

(8)-Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(9)-Müdürlüğe gelen evraklar müdür tarafından ilgili personele havale edilerek işlemlerinin, takibi ve sonuçlandırılması sağlanır.

(10)-İlgili personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(11)-Evraklar, ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.

(12)-Gelen ve giden evraklar, ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

(13)-Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri, yazı ile veya gerekli altyapının hazırlanması ve yetki verilmesi durumunda elektronik ortamda e-imza ile yapılır.

(14)- Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir.

(15)- Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanıp mühürlenmek suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

e) Kimya Birimi

MADDE 12 – (1)-Salgın Hastalıklarla Mücadele kapsamında kullanılan kimyasal materyallerin temini, üretimi ve dezenfeksiyon ekiplerince gerekli yerlerde kullanımını gerçekleştirmek.

(2)– İç hizmetlerde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ön gördüğü formüller çerçevesinde üretim yapmak.

Veteriner İşleri Müdürünün görev, yetki, sorumlulukları

MADDE 13 – (1)- Veteriner İşleri Müdürlüğünü temsil eder.

(2)- Veteriner İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlük personelin 1. Sicil ve disiplin amiridir.

(3)- Her türlü doğal afette ilçe kriz merkezi ile koordinasyon halinde çalışmak.

(4)- Müdürlük bünyesinde bulunan laboratuvar cihazlarıyla, diğer cihaz ve aletler ile görüntüleme cihazlarının düzenli olarak bakımlarının ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak.

(5)- Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak diğer ilçe belediyeler, Büyükşehir Belediyesi ve diğer resmi kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.

(6)- Müdürlük bünyesindeki stokların takip edilmesini ve uygun şartlarda korunarak ve uygulama alanlarına aktarılmasını sağlamak.

(7)- Müdürlük faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında teknik şartnameleri hazırlamak ya da hazırlanmasını temin ederek onaylamak.

(8)- Müdürlük bünyesinde görev alan çalışanların puantajlarının takip edilerek ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.

(9)- Müdürlük faaliyetleri ile ilgili istatistiklerin oluşturulmasını sağlamak. 

(10)- Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur. 

(11)- Harcama Yetkilisi bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama yapmakla sorumlu olup; yetkinin devredilmesi durumunda idari sorumluluğu devam eder.

(12)- Harcama talimatlarında hizmet gerekçeleri yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri tanımlamakla sorumludur.

(13)- Harcama yetkilisi olarak, mevcut hiyerarşiye uygun kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirmek ve bunu da Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazı ile bildirmek.

(14)- Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımını sağlamak.

(15)- Sorumluluğundaki uzun/kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek.

(16)- İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. Bölümünde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı koordinasyonunda yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yasal uygulamaları ile bu uygulamalara paralel olarak kurulmuş olan OHSAS 18001 Yönetim Sistemi'nin sürekliliğinin sağlanması ve İSG İç Yönetmeliğine uygun davranılması ve takibinden sorumludur.

(17)- Belediyemiz politikalarının anlaşılmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlamak. 

(18)- Belediyemiz yönetim sistemleri yaklaşımlarının uygulanması ve yayılımı hususunda müdürlük olarak gereken faaliyetleri koordine etmek, destek olmak ve uygulamak.

(19)- Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. 

(20)- İç ve Dış mali denetim sırasında denetçilere talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak ve gerekli kolaylığı sağlamak.

(21)- Yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Mevzuat çerçevesinde gerçekleştirme görevlilerinin iş ve işlemleri doğru yaptırmalarını sağlamak ve kontrol etmek.  

(22)- Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olduğunu kontrol etmek.

(23)- Belediyemiz yönetim sistemleri politikasına ve stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin ve yatırımın/cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlamak.

(24)- Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalamak ve net ödeme emri belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne göndererek İlgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak

(25)- Personelin yıllık izin planlamasını yaparak üst makamların onayını alır ve uygulanmasını sağlamak.

(26)- Müdürlük şefliklerine ait muhafaza edilmesi gereken dosya ve dokümanların saklanması için düzenli bir arşiv sistemi oluşturmak.

(27)- Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin İzmit Belediye Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince, işlemlerin yürütülmesi için karar vermek, tedbirleri almak ve uygulamak.

(28)- Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisini kullanmak.

(29)- Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisine sahiptir.

(30)- Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.

(31)- Müdürlüğe bağlı kadro görevinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak, rastlayacağı aksaklıkları gidermek.

(32)- Halk sağlığını korumaya yönelik haşere mücadelesi çalışması yapmak, bu amaçla ilçe sınırları içerisindeki açık ve kapalı alan larva-uçkun ve konak mücadelesi programı oluşturup uygulamaya koymak ve denetlemek.

(33)- Veteriner İşleri Müdürü, personelinin birinci derecede disiplin amiridir. Birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak yürütülmesini sağlar. Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

(34) – Müdürün mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde müdürlük görevi diğer müdürlerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından Başkanlık Makamı onayı ile vekâleten yürütülür.

Veteriner Hekim ’in görev, yetki, sorumlulukları

MADDE 14 – (1)- Müdürlük tarafından verilen veteriner hekimlik ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

(2)- Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli önlemleri almak, koruyucu aşılamalar yapmak, gerektiğinde ihbarı mecburi hastalıklar dâhil Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordine içerisinde bulunmak.

(3)- Salgın hastalıkların görülmesi halinde gerekli önlemlerle birlikte yasal işlemleri yürütmek.

(4)- Belediye sınırları içinde olan olası sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu yerlerde sağlık-sağlığa uygunluk denetimlerini yapmak.

(5)- Sokak Hayvanlarının Sağlığını korumak amacıyla klinik hizmetleri yapmak.

(6)- Zoonoz ve diğer salgın hastalıklarla (başta kuduz olmak üzere) mücadelede gerekli tecrit ve müşahede yerlerini yaptırmak.

(7)- Başıboş sokak hayvanlarını rehabilite işlemlerini planlamak, organize etmek, yönlendirmek, yürütmek, yapılmasını sağlamak.

(8)- İlaç, araç, gereç ve diğer sarf malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, teknik şartnamesini hazırlamak, alımını sağlamak.

(9)- Gerektiğinde mesleği ve görev tanımları ile ilgili olarak mal, hizmet, yapım ihalesi için ihale dosyası hazırlanmasından ödeme emri düzenlenmesine kadar olan tüm safhalarda destek görev yapmak.

(10)- Veteriner Hekimliği alanıyla ilgili eğitsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, görev almak.

(11)- Tüm iş ve işlem sonuçları ile ilgili olarak sözlü veya yazılı müdüre bilgi vermek, onayını almak.

(12)- Mevzuatın veteriner hekime yüklediği görevleri icra etmek, genel ve özel mevzuatın tanımladığı veteriner hekimlik mesleğinin icrasına dair diğer görev, yetki ve yükümlülükleri yerine getirmek.

Kimya Mühendisinin görev, yetki sorumlulukları

MADDE 15 –

 1. – Müdürlük tarafından verilen kimya mühendisliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 2. – Müdürlük tarafından üretimi istenen kimyasal ürünün üretimini gerçekleştirmek ve üretim süreci ile ilgili adımları kontrol etmek.
 3. – Gerektiğinde mesleği ve görev tanımları ile ilgili olarak mal, hizmet, yapım ihalesi için ihale dosyası hazırlanmasından ödeme emri düzenlenmesine kadar olan tüm safhalarda destek görev yapmak.
 4. – Kimyasal, araç, gereç ve diğer sarf malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, teknik şartnamesini hazırlamak, alımını sağlamak.
 5. – Mevzuatın kimya mühendislerine yüklediği yüklediği görevleri icra etmek, genel ve özel mevzuatın tanımladığı veteriner hekimlik mesleğinin icrasına dair diğer görev, yetki ve yükümlülükleri yerine getirmek.

Memurun görev, yetki, sorumlulukları

MADDE 16 – (1)- Başkanlık veya müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını yapmak.

(2)- Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

(3)- Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlar, cevaplandırır ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.

(4)- Müdür veya şef ‘in kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

Büro Destek Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 -(1)- Büro, bina ve çevresinin periyodik temizlik işlerini yapmak.

(2)- Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.

(3)- Çalıştığı birimin personeline yardımcı olmak. Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin Planlanması ve Yürütülmesi

Görev ve hizmetlerin planlanması

MADDE 18 – (1)- Veteriner İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür ve Şef tarafından düzenlenen plan dâhilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

Görev ve hizmetlerin yürütülmesi

MADDE 19 – (1)- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim

MADDE 20 -(1)- Müdürlüğün bütün iş ve işlemleri başkanlık makamı ve müdürün denetiminde yürütülür. Ayrıca teftiş ve denetim görevlileri tarafından da her zaman denetim yapılabilir.

(2)- Bu tür teftiş ve denetimlerde, denetimcilere yardımcı olunması esastır.

(3)- Veteriner İşleri Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin ve ödül işlemleri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük:

MADDE 21- Bu Yönetmelik hükümleri; Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 22 – (1) – Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları  Hakkında  yönetmelik” kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğünün  Görev Yetki ve Sorumluluklarının, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.11.2020  

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                    Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                                       Üye

 

Necat ÇAKIR                                          Dilek YALÇIN     

      Üye                                                            Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla “İzmit Belediyesi Görev. Yetki Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 9 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal dayanak

MADDE 2- İzmit Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 67 sayılı kararı ile kurulmuş olan Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne ait bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Kuruluş

MADDE 3- Strateji Geliştirme Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi, AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi ve İç Kontrol Biriminden oluşur.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

     a) Belediye: İzmit Belediyesini,

     b) Başkanlık: İzmit Belediye Başkanlığını,

     c) Müdürlük: Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,

     ç) Müdür: Strateji Geliştirme Müdürünü

     d) Personel: Strateji Geliştirme Müdürlüğünde görevli personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 5- Aşağıda belirtilen görevler, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür;

 1. Belediyenin stratejik planı ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 2. Belediyede Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 3. Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

ç)  Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve performans programına uygunluğunu   izlemek ve değerlendirmek.

 1. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
 2. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin Faaliyet Raporunu hazırlamak.
 3. Belediyenin hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 4. Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek yapmak.

ğ)  Belediyenin hizmet kalitesini artırmak için AR-GE çalışmaları gerçekleştirmek.

 1. Belediyenin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda proje çalışmaları gerçekleştirmek.

      ı) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 1. İç kontrol sisteminin kurulması (ön mali kontrol dışında), standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 1. Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Stratejik Yönetim ve  Planlama Birimi

MADDE 6- Stratejik yönetim ve planlama birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

 1. Belediyenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek ve/veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 2. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
 3. Belediyenin ve Müdürlüğün Faaliyet Raporunu hazırlamak.

ç)  Belediyenin misyon, vizyon, temel değerler belirleme çalışmalarını yürütmek.

 1. Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 2. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
 3. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek.
 4. Belediyenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

 ğ) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

 1. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonuna yönelik sekreterya hizmetlerini yürütmek.

      ı)  Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetler varsa ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

 1. İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

 

AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi

MADDE 7- AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

 1. Belediyenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 2. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların duyuru yaptığı program ve hibe çağrılarını takip etmek, bu kapsamda ilgili birimlerle birlikte proje yapmak, destek almaya hak kazanan projelerin yönetimi ve ilgili müdürlüklerle koordinasyonunu sağlamak ve takibini yapmak.
 3. Belediye faaliyetlerinin çağdaş ve kaliteli bir şekilde verilmesini temin etmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı inceleme, eğitim, seminer ve toplantı programlarına katılmak.

ç) Ulusal ve uluslararası alanda iyi proje uygulama örneklerini araştırmak, bu örnekleri yerinde incelemek ve konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

 1. Belediyenin hedeflerine yönelik prestij proje konularını belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve tanıtımını yapmak.
 2. Kurum dışı ve kurum içi proje tekliflerini ilgili birimlerle birlikte değerlendirmek,  uygun görülmesi durumunda süreçleri başlatmak.
 3. İlçe ihtiyaçları doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ile ortak projeler yürütmek
 4. Ulusal ve uluslararası alanda indeks taraması yapmak, indekslerdeki yerel yönetimleri ilgilendiren konularla ilgili AB programları çerçevesinde çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Yeni hizmetlerin belirlenmesine ve mevcut hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak

 1. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak

ı) Belediyenin faaliyetleriyle ilgili bilgi ve veri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

     İç Kontrol Birimi

MADDE 8- İç Kontrol Birimi (Ön Mali Kontrol Dışında) kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

 1. İç kontrol sisteminin harcama birimlerinde oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında koordinasyon ve eğitim hizmeti sağlamak.
 2. İç kontrol kapsamında mevzuatı takip etmek, mevzuatın uygulanması hususunda birimlere rehberlik etmek.
 3. İç kontrol çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüz koordinasyonunda hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ile planlanan eylemlerin sonuçlarını izlemek, 6 ayda bir üst yönetime raporlamak.

ç) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve Çalışma Grubu çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak ve sekretarya hizmetini yürütmek.

 1. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 9- Strateji Geliştirme Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanına karşı sorumlu olup;

 1. Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.
 2. Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.
 3. Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili personeli yetkilendirir ve sorumluluklar verir.

 ç) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek   gereken denetimleri yapar.

 1. Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
 2. Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 3. Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerinin oluşturulması; süreç analizleri, iş analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçların üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütür.
 4. Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

ğ)  Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

h) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

 ı)   Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder.

i)   Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümleri; Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini İzmit Belediye Başkanı yürütür.

Şeklinde, “Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında yönetmelik” kapsamında Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarının, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 24.11.2020 

 

 

      Hayrettin ÜNLÜ                                      Çağlayan DUMAN                             Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                               Başkan Vekili                                            Üye

 

       Necat ÇAKIR                                               Dilek YALÇIN 

              Üye                                                               Üye

 

İZMİT BELEDİYESİ 2021 TARİFE CETVELİ

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz