Ocak 2017 Komisyon Raporları

1 Ocak 20170
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

   

İzmit Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen Görev Yetki Sorumluluklarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yapılan revizyonlar neticesinde yeniden hazırlanan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü “Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün 28.11.2016 tarih ve 484 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İZMİT BELEDİYESİ   SOSYAL YARDIM  HİZMETLERİNİN  UYGULAMA  ESAS VE  USULLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 – Bu yönetmelik, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan, maddi gücü olmayan, yoksul, engelli  ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik hizmetleri planlamak ve uygulamak, kayıt altında olanlara ekonomik desteğe devam etmek, bölgemizde olup kayıt altında olmayanların tamamına ulaşmak, bütçe imkanları dahilinde yapılacak sosyal yardımların yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 Bu yönetmelik, İzmit Belediyesi sınırları içinde belediye tarafından yapılacak yardımların şekli ile bu yardımlardan faydalanacak durumda olanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu yönetmelikte geçen;

a) Sosyal Yardım: Talep sahibinin ihtiyacına bağlı olarak; eğitim, yiyecek, giyecek, yakacak, barınma, ev eşyası, evde bakım vb yardım ve hizmetleri,

b) Belediye: İzmit Belediyesini,

c) Belediye Başkanı: İzmit Belediye Başkanını,

ç) Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü,

d) Muhtar: İzmit İlçesinde bulunan Mahalle Muhtarlarını,

e) Yardıma Muhtaç/Engelli Vatandaş Tespit  Formu: Yönetmelik kapsamında yardım için başvuranın ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutları ile ilgili müdürlük personeli  tarafından tespitini içeren belgeyi,

f) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkililerince durum tespiti yapılan talep sahipleri hakkında karar veren kurulu,

g) Yönetmelik: İzmit Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği’ni ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Belediye bu yönetmelikle belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

(2) Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a) Belediye sosyal yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.

b) Sosyal yardım programlarının uygulanmasında maddi gücü olmayan yaşlı, yoksul ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız öncelikli değerlendirilir. Yardım talebinin Belediye imkânları ile karşılanamayacak derecede fazla olması halinde öncelikler; muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat sırası esas alınarak belirlenir.

c) Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri hizmeti sağlamak anlayışı içinde bulunulması esastır.

ç) Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

d) Sosyal yardımların yürütülmesi ve sunulmasında hiç bir ayırım gözetilemez.

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Olanlar

MADDE 6 – Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve aşağıda belirtilen ihtiyaç sahipleri ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde sosyal yardımlardan yararlanır.

a) Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileler,

b) İhtiyaç sahibi yaşlı ve engelliler,

c) Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,

ç) Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan ihtiyaç sahibi kişiler, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu kararıyla sosyal yardımlardan yararlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Alacak Olanların Müracaatı, Tespiti, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Müracaat şekli

MADDE 7 – Yardım talebinde bulunmak isteyenler, dilekçe, telefon, fax ve internet üzerinden Belediye’ye başvurabilirler. Dilekçe dışındaki müracaat şekillerinde müracaatcıya ilgili form doldurtulur. Müracaatlar ihtiyaç sahibi kişilerin kendisi tarafından yapılabileceği gibi zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri, muhtar, vatandaşlar ve dernekler tarafından da yapılabilir. Ayrıca basında / sosyal medyada çıkan haberler de ihbar olarak değerlendirilir.

Müracaatların tespiti, incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Sosyal yardım almak üzere müracaatta bulunan ihtiyaç sahibi kişiler hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlisi en az iki kişi tarafından kişinin ikametgâhı ve çevresi incelenerek Yardıma Muhtaç Vatandaşları Tespit Formıu, engelli ise Engelli Vatandaş Tespit Formu düzenlenir ve birim müdürü tarafından Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na sunulur.

 (2) Yönetmelikte belirtilen kişilerce yapılan müracaatlarda, müracaatçının ne tür yardımdan yararlanacağı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce ihtiyaç sahiplerinin  onurlarını zedelemeyecek şekilde belirlenir ve Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na sunulur.

(3) Yardıma muhtaç olduğunun tespiti yardım alacağı anlamına gelmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun Tanımı, Görev ve Yetkileri

MADDE 9 – (1) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, Belediye Başkanının görevlendireceği bir Başkan Yardımcısı, Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü ve belediyenin sosyal yardım işleri birim sorumlusundan oluşur.

(2) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, kurul başkanının çağrısı veya kurul üyelerinin en az üçünün talebi üzerine gerekli oldukça toplanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımlardan Faydalanma ve Gerekli Belgeler

Yardım türleri

MADDE 10 – Sosyal yardımlar;

a) Bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere her türlü zaruri ihtiyaç maddesi ile engellilerin kullanımına yönelik araç-gereç ile okul kıyafetleri gibi sosyal yardımlarda bulunulabilir.

b) Öğrencilere  yönelik sosyal yardımlar için okul müdürlükleri veya Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencinin ihtiyaç sahibi ve öğrenci olduğunun resmi yazı ile bildirilmesi yeterlidir.

c) Sosyal yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği yapılabilir.

ç) Doğal afet, yangın, su baskını vb. sebeplere dayanan konut hasarları gibi durumlarda tamir, bakım ve onarım yardımları yapılabilir.

d) Sosyal yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

e) Belediyemiz sınırları dahilinde ikamet eden halkımızın cenazelerinde acılarını paylaşmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın devamını sağlamak ve ihtiyaçlarını gidermek amacı ile (5393 Sayılı Kanununun 14.15 ve 60/i ve 38/n maddesi gereğince) yemek ve iaşe yardımı yapılabilir.

f) İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerde 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.Maddesinde belirtilen “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle hizmete sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.” Hükmü gereğince; Çorba Çeşmelerinden çorba dağıtımı ve toplu iftar yemeği ikramı yapabilir.

g) Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir.

 

Sosyal yardımlardan faydalanma

MADDE 11 – (1) Belediye tarafından sosyal yardım karşılığı yapılan ayni yardımlar karşılıksızdır. Ayni nitelikteki sosyal yardımlardan bu Yönetmelik esaslarına göre muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Sosyal yardımların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan elde ettikleri yardımlar dikkate alınır.

(2)Yapılan incelemeler sonucunda yardım almaya hak kazananlar yıllık olarak başvurularını yenileyecek ve durumları yeniden değerlendirilecektir. Başvurusu kabul edilerek yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahipleri bir sonraki başvuru döneminde başvurusunu yenilemek zorundadır. Başvurusunu yenilemediği veya yetkililerin bu konudaki uyarılarını dikkate almadığı taktirde yardım hakkını kaybedecektir.

(3) Yardım süresi dolup evden çıkamayacak durumda bulunan engelli ve yaşlılar ise başvuru yenileme döneminde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden işlemlerinin evlerinde yürütülmesi için yardım talebinde bulunabilirler.

(4) Başvuru sonrasında yardım almaya hak kazanan kişinin bir yıllık süre içerisinde mali durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde, kişi, değişikliği belediyeye ibraz etmek zorundadır.

(5) Yardım talebinde bulunan kişi veya ailenin talebinin değerlendirilebilmesi için aylık gelirinin, asgari ücretin brüt tutarını aşmaması gerekir. Yardım, bu çerçevede, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nca belirlenen değerlendirme kriterleri esas alınarak belirlenir.

Gerekli belgeler

MADDE 12 – (1) Sosyal yardım hizmeti alacak olan yardıma muhtaç kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;

 a) Eğitim, yiyecek, giyecek, yakacak, barınma, ev eşyası vb.yardım talebinde; muhtarlık fakirlik kağıdı, aile fertleri nüfus kaydı (Müdürlükçe Kimlik Paylaşım Sistemi’nden alınacaktır) ve nüfus cüzdanı/cüzdanları fotokopisi,

 b) Tekerlekli sandalye, medikal yürüteç, koltuk değneği, hasta yatağı vb. taleplerde; muhtarlık fakirlik kağıdı, sağlık kurulu raporu.Tekerlekli sandalye ve hasta yatağı talebinde, kalıcı rahatsızlıklarda,  asgari  % 40 oranınde engellilik  aranacaktır.

    (2) Ancak Müdürlüğün uygun görmesi halinde Müdürlük personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu ve kimliği tespit edilenlerden başka belge istenmeksizin Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu kararıyla yardım yapılabilir.

 

Yardımlarda satınalma işlemleri

MADDE 13 – Hizmet ve yardımlarda kullanılacak mal, hizmet ve malzemelerin alımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Yardımların dağıtımı

MADDE 14 – (1) Belediye tarafından bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan yardımlar, belediye personeli ve gönüllüler aracılığıyla belediye araçları veya hizmet alım yöntemiyle kiralanan araçlar ile muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır.

(2) Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir.

 (3) Bağış/hibe edilen ayni yardımların kabulü ve tasnifi, birim müdürünün kontrolünde ve en az iki müdürlük yetkili personelince yapılır. Kullanılabilecek durumda olan ayni yardımlar, Eşya Teslim Alma tutanağı ile liste halinde tespit edilerek muhafaza edilir ve ihtiyaç sahiplerine yönetmelik hükümlerine göre dağıtılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımların Verilmesi ve Kesilmesi

Sosyal yardımların verilmesi

MADDE 15 – Sosyal yardımlar için her yıl bütçe imkânları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar muhtaç kişilere ayni  yardım karşılığı sosyal yardım olarak adaletli bir şekilde dağıtılır.

Sosyal yardımların kesilmesi

MADDE 16 – Gerekli evraklarda gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi ve yardım esnasında kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde yardım kesilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Dosya İşlemleri ve Tutanaklar

Dosya işlemleri

MADDE 17 – Sosyal yardım talebinde bulunan her aile veya kişiye elektronik ortamda bir dosya açılır ve tüm işlemleri buradan takip edilir.

Tutanaklar

MADDE 18 – Kişilere yapılacak her türlü sosyal yardımlar için Eşya Teslim Etme ve Eşya Teslim Alma tutanakları tanzim edilir ve dosyası saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük

MADDE 19 –  İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükmleri uygulanır. Bu Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmelği Belediye Meclis Kararından sonra yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 20 – Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Şeklinde, “Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” tasarısının Müdürlüğünden geldiği şekli ile  kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.12. 2016

 

 

    Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                              Yusuf Sami ÇINAR

   Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

    Birol SAĞLAM                            Ersin ALBAYRAK     

          Üye                                                   Üye

  

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün    21.11.2016 tarih ve 2145 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İZMİT  BELEDİYESİ  GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR HAKKINDA   YÖNETMELİK

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğün sorumluluğu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürlük yetkisi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevler ile Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen tüm görevleri ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Teşkilat

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

                        a) Müdür

                        b) Birim Sorumlusu

                        c) Şef

                        d) Memurlar

                        e) İşçiler

                        f) Diğer

                      

Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

a) Müdür

b) Personel Özlük İşleri Birimi

c) Bordro Birimi

d) Eğitim Birimi

e) Sağlık Birimi

 

Uygulama-Faaliyet   

Personel Özlük İşleri

 1. Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlama işlemlerinin yapılması,
 2. Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerinin takibi, onaylarının alınması, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti,
 3.  Memur personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası, mazeret) göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerinin yapılması,
 4. Memur personel ile ilgili her türlü işlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasının ve bilgilerin muhafazasının sağlanması,
 1. Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (S.S.K., Bağ-Kur, Tahsil değişikliği Askerlik süresi) işlemlerinin yapılması,
 2. İlk ataması yapılacak memur personelin ilk işe giriş evraklarının (güvenlik soruşturması vb.) temin edilerek atamasının yapılması ve emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin Emekli Sandığı ile gerekli yazışmaların yapılması ve internet ortamında işe giriş bildiriminin yapılması,
 3. Memur personelin özlük dosyasında muhafazası gereken evrakların konu ve içeriklerine göre arşivlenmesi,
 4. Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelin özlük dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarının teslim alınması,
 5. Mahkeme ve duruşma kararlarının ilgililere tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerinin ilgili kurumlara gönderilmesi,
 6. Memur Mal Bildirim Formu (memur personelin mal değişikliklerinde bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5’li yılların Şubat ayının son gününe kadar) düzenlenmesini sağlayıp muhafaza edilmesi ve Mal Bildirimi Karşılaştırma Komisyonunun kurulması,
 7.  Personelin evlilik ve mahkeme kararı vb. nedenlerden kaynaklanan soyadı değişikliklerinin Emekli Sandığına bildirilmesi,
 8.  Hizmet yıllarını tamamlayarak emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerinin yapılması,
 9. Açıktan atama, Kadro İhdas ve Kadro Derece Unvan değişiklikleri ile ilgili yazışmaların yapılması,
 10. Norm kadro çerçevesinde derece değişikliği, unvan değişikliği kadro iptali gibi değişikliklerin yazışmalarının yapılarak Belediye Meclisine sunulması,
 11. Memur personelin memuriyete başladığı andan emekliye ayrıldığı zamana kadar özlük, eğitim vb. bilgileri ile tüm kadro değişikliği, tayin ve terfilerine ait memur hizmet bilgilerinin; “Hizmet Takip Programı (HİTAP)” üzerinden işlenmesi ve güncellenmesi,
 12. Devlet Personel Başkanlığı E-uygulama kadro modülü sistemi üzerinden tüm kadrolu personelin sisteme yüklenmesi ve kadro bilgilerinin güncellenmesi,
 13.  Memur personele ait yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerinin hazırlanıp onaylandıktan sonra Kaymakamlık kanalıyla Valilik Makamının onayına sunulması,
 14. Talepleri üzerine 1.2. ve 3. Dereceli kadrolarda bulunan memurların yeşil pasaport işlemlerinin yapılması,
 15. 5393 sayılı kanunun 49.maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin yazışmaların yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi için Belediye Meclisine sunulması, sözleşmelerin hazırlanarak İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi, 
 16. Belediyemiz adına yurtdışına çıkacak kişi ve grupların (Meclis üyeleri, spor klüpleri, halk oyunları grupları vb.) hizmet pasaportu işlemlerinin yürütülmesi,
 1. İşçi personellerin görevlendirme, emeklilik hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro ve görev yeri değişiklikleri gibi özlük işlemlerinin yapılması,
 2. Özürlü işçi ve eski hükümlü kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 3. Sağlık raporu alan işçi personelin işgörmezlik sürelerinin yasal süresi içerisinde SGK sistemine işlenmesi,
 4. Yeni işe alınan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işçi giriş ve çıkış bildirimlerinin gönderilmesi ve her ay düzenli olarak Türkiye İş Kurumuna işgücü çizelgesinin gönderilmesi,
 5. Toplu İş sözleşmesinin görüşmelerine katılarak bilgi verilmesi.
 6. Memur ve İşçi Disiplin Kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek disiplin kararını yazıp, onaylatarak disiplin defterine işlenmesi,
 7. Müdürlüklerden gelen yıllık izin, mazeret izni, sosyal izinler, rapor ve ücretsiz izinlerin kontrollerinin yapılarak sisteme işlenmesi,
 8. Çeşitli nedenlerle işten ayrılan personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının düzenlenerek onaya sunulması ve ödeme emri ekinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,
 9. Personel alımı ve çeşitli nedenlerle işten ayrılan personellerin işe giriş ve çıkış bildirgelerinin yasal süre içerisinde internet ortamında SGK’ ya bildirilmesi,
 10. Sendikalarla ilgili yazışmaların yapılması,
 11. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu yazışmalarının hazırlanması,
 12. Çalışan memnuniyetinin ölçülmesi için yılda bir kez Çalışan Memnuniyeti Anketi düzenleleyip, analiz ve ölçüm sonuçlarını üst kademeye bildirilerek, yapılacak faaliyetlerin tespitinin idareye sunulması,
 13. Belediyemizde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvurularının değerlendirilerek yaz dönemi stajları için ilgili Belediye Başkan Yardımcısının onayının alınması, kış dönemi beceri eğitimi yapacak öğrenciler için yazışmaların yapılarak Belediye Encümeninin onayına sunulması.

 

Bordro Birimi

 1. İşçi maaş, ikramiye ve her türlü sosyal yardım ödemelerinin tahakkuklarının hazırlanması,
 2. Memur maaşlarının hesaplanarak tahakkuklarının hazırlanması,
 3. Encümen üyeleri huzur haklarının tahakkuklarının hazırlanması,
 4. Meclis üyeleri huzur haklarının tahakkuklarının hazırlanması,
 5. Stajyer öğrenci maaşlarının tahakkuklarının hazırlanması,
 6. Başkan ve Belediye Başkan Yardımcıları maaşlarının tahakkuklarının hazırlanması,
 7. İşçi ve memur personelin maaşları üzerine konulan haciz işlemlerine cevap yazılması, ve kesintinin takip edilmesi,
 8. Toplu-iş sözleşmesinden doğan maaş farklarının hesaplanarak, SGK’ya ek prim hizmet belgelerinin düzenlenmesi,
 9. Her ay emekli keseneklerinin internet ortamında Emekli Sandığı’na (e-bildirge) gönderme işleminin yapılması,
 10. Her ay aylık primlerin internet ortamında SGK’ ya (e-bildirge) gönderme işleminin yapılması,
 11. İcra dosyalarının takibi ve işlemlerinin yapılması,
 12. Hizmet alım ihalesi kapsamında ihale sürecinde gerekli yazışmaların yapılması,
 13. Hizmet alım yoluyla çalışan yüklenici firma personeline ait özlük dosyasına ait iş ve işlemlerin yapılması,
 14. Hizmet alımı yoluyla çalışan yüklenici firma personellerinin görevli oldukları müdürlüklerinden gelen aylık puantajlarının icmalinin yapılarak maaş tahakkukunun sağlanması,
 15. Hizmet alım ihalesi kapsamında yüklenici firma tarafından hazırlanan hakediş icmallerinin kontrolünün yapılarak, ödeme emri belgesinin düzenlenmesi,
 16. Hizmet alım yoluyla çalışan yüklenici firma personelinin işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı hesaplamalarını yaparak ödeme tahakkuklarının hazırlanması.

Eğitim Birimi

 1. Hizmet içi eğitimlerin beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için belirlenen eğitim politikası çerçevesinde diğer birimlerden gelen eğitim talepleri ve mevcut veriler göz önünde bulundurularak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Kalite Birimi tarafından hazırlanan ve Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe giren Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde eğitimlerin verilmesinin sağlanması,
 2. Eğitimin düzenlendiği ortam ile ilgili her türlü hazırlığın ( cihazların, oturma düzeninin sağlanması ve ihtiyaçların ( kırtasiye-İkram) giderilmesi gibi) temin edilmesi,
 3. Müdürlük tarafından Yıllık Eğitim Planı gereği yapılması gereken eğitimin yeri, tarih ve saati eğitime katılacak birimlere otomasyon programının Günlük Duyurular kısmından ilan edilmesi,
 4.  Belediye içi eğitimlerde, eğitim sonunda Eğitim Katılım Formunun eğitime katılanlar ile eğitimi veren kişi veya kuruluş tarafından doldurularak imzalanmasının sağlanması.
 5. Belediye içi eğitimlerde eğitim sonunda Eğitim Değerlendirme Formu’nun eğitime katılanlar tarafından doldurulmasının sağlanması ve formdaki sorulara verilen cevaplara göre eğitimin değerlendirilmesinin yapılarak çıkan sonuçların Eğitim Sonu Genel Değerlendirme Formu ile takibinin yapılması,
 6. Eğitime katılan personellerin bir üst amir tarafından bir ay içerisinde Eğitim Alan Personel Değerlendirme Formu düzenlenerek değerlendirilmesinin sağlanması. Gelecek yılın eğitim planı hazırlanırken bir veri olarak dikkate alınmak üzere Eğitim Alan Personel Değerlendirme Formlarının istatistikî çalışmalarının yapılması.

 

Sağlık Birimi

 1. İşçi ve memur personellerin muayenelerinin yapılması, muayene sonucu reçete verilmesi, rapor veya bir üst sağlık kuruluşuna sevk işlemlerinin yapılması, pansuman yapılması, enjeksiyon yapılması, tansiyon ölçümü gibi poliklinik hizmetlerinin verilmesi, memur personellerin işlemlerinin protokol defterine, diğer hizmetlerin (pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü gibi) Hemşire Gözlem Defterine kaydedilmesi,
 2. Kurumumuza ait ambulans ile bizzat başvuru ve telefon ile gerçekleştirilen taleplerin kurum doktoru tarafından değerlendirilerek hasta nakil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yapılan hasta nakil işleminin Ambulans Hasta Kayıt Defterine kaydedilmesi,
 3. Belediyemiz sınırları içerisinde evde ölen kişilerin yakınlarının başvuruları ile vefat eden kişinin ölüm bulgularının kontrolünün yapılması, kontroller sonrası ölen kişinin muayenesinde normal olmayan ölüm bulgularına rastlanmazsa defin ruhsatı düzenlenmesi, aksi bir durumda savcılığa sevk işlemlerinin yapılması,
 4. Ölen kişinin nüfus cüzdanı bilgilerine göre 4 nüsha Ölüm Mernis Tutanağı hazırlanarak bir nüshasının ölen kişinin yakınlarına iki nüshasının Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi, bir nüshasının da birimde arşivlenmesi,
 5. İl dışında yapılacak defin işlemlerinde nakledilmesine tıbbi bir engel yoksa Ölüm Sevk Raporunun tanzim edilerek bir nüshasının cenaze sahibine verilmesi bir nüshasının da birimde arşivlenmesi,
 6. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine evlerde yaşayan haşerelerin ücretsiz olarak ilaçlanması,
 7.  5253 Sayılı Dernekler Yönetmeliği’nin 57-58 ve 59.maddeleri uyarınca toplum sağlığı bakımından gerekli kontroller yapıldıktan sonra ilgili kurumlara görüş bildirilmesi.

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

1.       Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

2.       Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

3.       Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

4.       Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

1.       Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

2.       Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Belediye Başkan Yardımcısının parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısının imzasıyla ile yürütülür.

Gelen Giden Evraklarla Yapılacak İşlemler

1.       Müdürlüğe gelen evrakın elektronik ortamda kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir.

2.      Personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

3.      Belediye Başkan Yardımcılarına verilecek evraklar ile Kurum Dışı evraklar zimmetle ilgililere teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

4.      Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

5.       İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

6.       Tutulması gereken defterler;

a)      Zimmet Defteri

b)      Memur Disiplin Kurulu Defteri

c)      İşçi Disiplin Kurulu Defteri

d)      İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Toplantı Karar Defteri

Şeklinde,  Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Tasarısının Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulü komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.12.2016

Hayrettin ÜNLÜ                               Engin UZTÜRK                 Yusuf Sami ÇINAR

Plan ve Bütçe Kom. Bşk                     Başkan Vekili                                 Üye

 

Ersin ALBAYRAK                          Birol SAĞLAM

        Üye                                                     Üye 

 

 

  ÇEVRE SAĞLIK İLE  PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve gündemin G1. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen ilçemiz sınırları içinde çalışmaları devam eden tramvay projesi dahilinde mağduriyet yaşayan esnaflarımızın müşterek ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve meclisimiz tarafından araştırma komisyonu kurularak bu konu hususunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Belediye Meclisi tarafından 01.11.2016 tarihinde verilen sözlü ve yazılı müşterek önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Komisyonumuz yapılabileceklerinin sınırlı olduğunu bildiği halde tramvay çalışmalarından etkilenen esnafımızın sorunlarına duyarsız kalmamak adına;   Çevre Sağlık ile Plan ve Bütçe komisyonumuzun ortak çalışması  İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve Belediye Meclis Üyelerinin de desteği ile araştırılmış ve toplantılar yapılmıştır. Esnafımızın tramvay çalışmasından dolayı yaşadığı sıkıntı ve  sorunlar karşısında yalnız olmadığını bilmesinde bu çalışmaların önemli rolü olmuştur.                

Komisyonumuz çalışma süresince bu konu hakkında resmi kurum ve STK’lar ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu çalışma kapsamında:

1)      Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri  

2)      İzmit Belediyesi Mali İşler Müdürü

3)      İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü

4)      İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü

5)      İzmit Belediyesi Ulaştırma Müdürü

6)      İzmit Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürü

7)      İzmit Belediyesi Ruhsat Şube Müdürü

8)      Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı 

9)      Kocaeli Esnaf Odaları Başkanları

10)   Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefaret Kooperatifi Başkanı ile görüşülmüştür.

     Kendilerine bu çalışmamızda bizlere vermiş oldukları katkılardan dolayı sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

(Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliği ile yapılan görüşmeler neticesinde tramvay güzergahında ki cephe iyileştirmelerinin hak sahiplerine mali yük getirmeden yapılacağı ifade edilmiştir.)

Komisyonumuz esnaflarımızın yaşadıkları olumsuzlukları gözlemlerken aynı zamanda tramvay hattının geçtiği güzergahlardaki vatandaşlarımızın sıkıntılarına da dokunuşlar yaparak günlük hayatlarını daha az sıkıntılı geçirmelerine yardımcı olmuştur. Günübirlik çözülebilecek problemleri ilgililerin dikkatine sunmuş ve bürokratlarımızın tedbir almasıyla kısmi rahatlamalar gerçekleşmiştir.

Bunlar, çalışma yapılan yerlere işaret tabelalarının konması, çevrenin sulanması, süpürge makineleri ile çalışma yapılacak yerlerin belirlenmesi, otobüs güzergahlarının değişirken duraklar ile ilgili yolcuların bilgilendirilmesi gibi küçük fakat önemli dokunuşları yaparak günlük hayatın akmasında etkili olmuştur.

Komisyonumuzun tespit ettiği, esnafımızın tramvay çalışmasından doğan istek ve çözüm önerileri şunlardır:

1) Esnafımız, tramvay çalışmalarının bir an önce bitirilmesini istemektedir dolayısıyla Tramvay çalışmalarının hedeflenen tarihe uygun olarak bitirilmesi için çaba gösterilmelidir.

2) Tramvay çalışmaları nedeniyle  esnafımızın ekonomik mağduriyet yaşadığı tarafımıza iletilmiştir. Komisyonumuzca tramvay çalışması güzergahındaki mağdur esnaflarımız için FAİZSİZ KREDİ desteği konusunda ilgili kurumlarla temasların yapılması gerekmektedir.

3) Tramvay güzergahındaki esnafımız için İzmit Belediyesi tarafından uygulanan  işgaliye bedellerinin belirli bir süre alınmaması.    

4) Esnaf oda başkanları  ile yapılan görüşmeler neticesinde, tramvay güzergahı üzerinde bulunan esnaflarımızın ticaretinin desteklenmesi amacıyla başta belediyemiz olmak üzere kurumlar ve halkımızın bu bölge esnafından alışveriş yapması teşvik edilmelidir.         

5) Tramvay güzergahındaki  faaliyet gösteren esnaflarımızdan belediyemizden belge almak isteyenlere; eski borçlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili usulü hakkında kanun kapsamında olmayanların tahsilatlarının 30.06.2018 tarihine kadar ötelenmesi.

6) Tramvay güzergahındaki   çalışmalar dolayısıyla sıkıntılar yaşayan esnafımızı bu dönemde belediyelere olan borçlarından dolayı  icra takibinin  yapılmaması istenmekte olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili usulü hakkında kanun kapsamında olmayan borçların ödenmesi konusunda 30.06.2018 tarihine kadar icra takibi başlatılmaması;

    Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisinin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan oybirliği  ile tanzim ve imza altına alınmıştır. 27.12.2016

   Emine OKANALP                   Hayrettin ÜNLÜ                  Aliye Hale MERİÇ                 Engin UZTÜRK                   

Çev. Sağ. Kom. Bşk         Plan ve Bütçe  Kom.Bşk         Çev. Sağ. Kom. Bşk.V.        Plan ve Büt. Kom.Bşk.V.    

 

Yusuf Sami ÇINAR        Ersin ALBAYRAK           Nevzat TEKİNSAV        Birol SAĞLAM    

       Üye                                    Üye                                      Üye                               Üye

 

Cemil KANPARA              Abdullah KOÇ               

         Üye                                    Üye    

 

 

   KÜLTÜR TURİZM VE SANAT KOMİSYON  RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kentimizin Kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’imizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan Halk Eğitim Merkezi binası ile hala Acısı Vergi Dairesi tarafından kullanılmaya devam eden, Fransız mektebi sörler okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesine devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Hasan AYAZ ve Birol SAĞLAM tarafından verilen 06.12.2016 tarihli yazılı takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit’imizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan Halk Eğitim Merkezi binası ile hala Acısı Vergi Dairesi tarafından kullanılmaya devam eden, Fransız mektebi sörler okulu olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesine devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması konusu devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.12.2016

 

         Hasan AYAZ                              İbrahim ELGİN                        Haluk AKGÜN                   

Kültür Turizm  ve Sanat                   Başkan  Vekili                                 Üye

           Kom.Bşk.

 

Birol SAĞLAM                                    Özcan ÖZER

      Üye                                                       Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON  RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Tavşantepe Mahallesi, 385 ada 24 parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün  21.11.2016 tarih ve 1826 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Tavşantepe mahallesi, 385 ada 24 parselde yapımı devam eden parka  SEFA UZTÜRK PARKI isminin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 14.12.2016

 

     Ayhan ARSLANBOĞA                    Mehmet ÇETİN                       Aliye Hale MERİÇ                   

Kırsal Hiz. ve İsimlendirme                 Başkan Vekili                                   Üye

       Komisyon Başkanı                  

 

Sabri YILDIZ                                     Cengiz KAVŞUT

     Üye                                                       Üye 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz