Temmuz 2020 Komisyon Raporları

1 Temmuz 20200
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” İlgi yönetmelik gereği Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla ilgi yönetmelik uyarınca isimleri bulunan kadroların tahsisi amacıyla hazırlanan “I sayılı Kadro İhdası Cetveli” teklifi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 09.03.2020 tarih ve 85 sayılı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

KADRO İHDAS CETVELİ (MEMUR)

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

Çocuk Gelişimcisi

7

3

Kadro ihdası

Kütüphaneci

9

4

Kadro ihdası

Mütercim

8

4

Kadro ihdası

Sanat Tarihçisi

8

4

Kadro ihdası

Tercüman

9

4

Kadro ihdası

Veteriner Hekim

3

2

Kadro ihdası

Veteriner Sağlık Teknikeri

7

2

Kadro ihdası

Veteriner Sağlık Teknisyeni

5

1

Kadro ihdası

Çocuk Eğiticisi

7

4

Kadro ihdası

Çocuk Eğitimcisi

7

4

Kadro ihdası

Çocuk Rehberi ve gözetimcisi

4

4

Kadro ihdası

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

Yukarıda belirtilen “I sayılı Kadro İhdası Cetveli” konusunun 06.08.2020 tarihli meclis toplantısında değerlendirilerek karara bağlanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.07.2020  

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                     Üye   

               

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” İlgi yönetmelik gereği; Belediyemizde bulunan memur kadrolarından boş bulunan kadronun (dondurulan) iptali amacıyla “II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.04.2020 tarih ve 924 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                            (II) SAYILI CETVEL : BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

            (MEMUR) (DONDURULAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU*

SINIFI

 

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

 

 a)Personelin müktesebi b)Personelin öğrenim düzeyi c)Personelin hizmet süresi d)Dolu kadro değişiklik gerekçesi

0

G.İ.H.

 

Hesap İşleri Müdürü

3

1

İptal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Yukarıda tabloda belirtilen Belediyemiz memur kadrolarından boş bulunan kadronun (dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan “II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli”  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.07.2020   

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                     Üye   

                     

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” İlgi yönetmelik gereği; Belediyemizde kültürel ve sanatsal olarak etkinliklerin arttırılması amacıyla yeni oluşturulacak “Belediye Tiyatro Müdürlüğü” adı altında hizmet üretmek düşüncesiyle ilgi yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadrosu ile ilgili hazırlanan “I Sayılı Kadro İhdası Cetveli” teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.07.2020 tarih ve 1370 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

 (I) SAYILI CETVEL: KADRO İHDAS CETVELİ (MEMUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

11173

G.İ.H.

Belediye Tiyatro Müdürü

1

1

Kadro ihdası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yukarıda tabloda belirtilen “I Sayılı Kadro İhdası Cetveli” konusunun 06.08.2020 tarihli meclis toplantısında değerlendirilerek karara bağlanması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.07.2020

 

Hayrettin ÜNLÜ                                Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

     Üye                                                     Üye  

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve gündemin 9. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,  İzmit’te faaliyet gösteren ve tüzüğü gereği İzmit’te yaşayan kadınlara ve kente ekonomik, sosyal ve kültürel olarak fayda sağlayacak olan Sınırlı Sorumlu İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İzmit Belediyesinin ortak çalışmalar yapabilmesi ve bu konuda işbirliği protokolü hazırlanması için Belediye Kanununun 75. Maddesi c bendi gereğince İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 22.06.2020 tarih ve 750 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit’te faaliyet gösteren ve tüzüğü gereği İzmit’te yaşayan kadınlara ve kente ekonomik, sosyal ve kültürel olarak fayda sağlayacak olan Sınırlı Sorumlu İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İzmit Belediyesinin ortak çalışmalar yapabilmesi ve bu konuda işbirliği protokolü hazırlanması için Belediye Kanununun 75. Maddesi c bendi gereğince İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.07.2020

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                         Üye

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN      

     Üye                                                      Üye   

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE İMAR KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve gündemin G1. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Merkezinde bir Teleferik Hattının Planlanarak Belediyemiz kaynakları ile projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve Büyükşehir Belediyesinden 5216 sayılı yasanın 27. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtildiği şekilde ortak proje kapsamında yetki alınması teklifi ile ilgili Etüt Proje Müdürlüğünün 07.07.2020 tarih ve 353 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.07.2020   

 

Hayrettin ÜNLÜ                                                    Güzin TAŞTEKİN                  

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                                        İmar Kom. Bşk.                                       

 

Çağlayan DUMAN                C. Arsal ARISAL               Necat ÇAKIR           Engin DUYMAZ                           

      Bşk. Vekili                            Bşk. Vekili                           Üye                            Üye

 

Dilek YALÇIN                      Fatih ÖZCAN                  Vedat YOLDAŞ            Ünal ÖZMURAL

       Üye                                       Üye                                   Üye                            Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit ilçesi Gülbahçe Kadriye mahallesi isminin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 9. Maddesine istinaden Gülbahçe olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 02.07.2020 tarih ve 33 saylı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 9. maddesine istinaden, İzmit ilçesi Gülbahçe Kadriye mahallesi isminin “GÜLBAHÇE “ mahallesi olarak değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.28.07.2020   

 

Şener İNCE                                                Halil İNCİEL                              Mehmet ÇETİN

Kırsal Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.                  Başkan  Vekili                                       Üye

 

Süleyman ŞEN                                         Çağlayan DUMAN                   

     Üye                                                                Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocaeli İli İzmit İlçesi Emirhan, Emirhan/Kozluca, Orhaniye, Gündoğdu, Gündoğdu/Ayazma, Gündoğdu/Bekirdere, Gündoğdu/Malta, Şirintepe, Balören, Böğürgen, Bulduk, Çağırgan/Süverler, Gedikli, Karaabdülbaki, Kulmahmut, Kurtdere, Kadriye, Hakaniye, Kısalar, Kullar, Mecidiye, Nebihocalar Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesinin (a) bendinin uygulamasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İsitmlak Müdürlüğünün 16.03.2020 tarih ve 1803 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli İli İzmit İlçesi Emirhan, Emirhan/Kozluca, Orhaniye, Gündoğdu, Gündoğdu/Ayazma, Gündoğdu/Bekirdere, Gündoğdu/Malta, Şirintepe, Balören, Böğürgen, Bulduk, Çağırgan/Süverler, Gedikli, Karaabdülbaki, Kulmahmut, Kurtdere, Kadriye, Hakaniye, Kısalar, Kullar, Mecidiye, Nebihocalar Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesinin (a) bendinin uygulamasına ilişkin kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişilerin isimleri ekli listede belirtilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.07.2020   

 

Şener İNCE                                                Halil İNCİEL                              Mehmet ÇETİN

Kırsal Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.                  Başkan  Vekili                                      Üye

 

Süleyman ŞEN                                         Çağlayan DUMAN

Üye                                                                Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocaeli İli İzmit İlçesi Çubuklubala, Çubukluosmaniye, Süleymaniye, Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 4. Maddesi kapsamında 2/B alanlarında yapılacak uygulamaları, 3402 sayılı yasanın geçici 8. maddeye göre kadastro uygulamaları gibi uygulamalar için uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere, öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden hayatta olanların ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16.03.2020 tarih ve 1805 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.07.2020   

 

Şener İNCE                                                Halil İNCİEL                              Mehmet ÇETİN

Kırsal Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.                  Başkan  Vekili                                       Üye

 

Süleyman ŞEN                                         Çağlayan DUMAN

Üye                                                               Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocaeli İli İzmit İlçesi Akmeşe/Atatürk, Akmeşe/Cumhuriyet, Ambarcı, Ambarcı/Güvercinlik, Bağlıca, Bağlıca/Düğmeciler, Çağırganlı, Ortaburun,  Ortaburun/Hasancıklar, Şahinler, Sapakpınarı, Yenice, Sarışeyh, Çavuşoğlu, Kaynarca, Süleymaniye, Sultaniye, Zeytinburnu Mahallelerinde yapılacak oan 22-a işlemlerine (Kadastro Güncelleme Çalışmaları) ilişkin uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere, öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden hayatta olanların ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İsitmlak Müdürlüğünün 16.03.2020 tarih ve 1804 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli İli İzmit İlçesi Akmeşe/Atatürk, Akmeşe/Cumhuriyet, Ambarcı, Ambarcı/Güvercinlik, Bağlıca, Bağlıca/Düğmeciler, Çağırganlı, Ortaburun,  Ortaburun/Hasancıklar, Şahinler, Sapakpınarı, Yenice, Sarışeyh, Çavuşoğlu, Kaynarca, Süleymaniye, Sultaniye, Zeytinburnu Mahallelerinde yapılacak oan 22-a işlemlerine (Kadastro Güncelleme Çalışmaları) ilişkin uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere, öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden hayatta olanların ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan yukarıda isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişilerin isimleri ekli listede belirtilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.30.07.2020   

 

Şener İNCE                                                Halil İNCİEL                              Mehmet ÇETİN

Kırsal Hiz. ve İsim. Kom.Bşk.                  Başkan  Vekili                                       Üye

 

Süleyman ŞEN                                         Çağlayan DUMAN                   

      Üye                                                                Üye

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz